بورس۲۴
1403/01/14
14:41
رشد ارزش معاملات در روز منفی بورس

امروز دست برتر با فروشنده ها بود. حدود ۸۰ درصد از نمادها متحمل افت قیمت شدند. پس از اتمام زمان بازار ۵۱ صف خرید و ۵۲ صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند تا بازار فردا را با این تعداد سرخطی خرید و فروش آغاز کنیم.

بورس۲۴ : امروز دست برتر با فروشنده ها بود. حدود ۸۰ درصد از نمادها متحمل افت قیمت شدند. پس از اتمام زمان بازار ۵۱ صف خرید و ۵۲ صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند تا بازار فردا را با این تعداد سرخطی خرید و فروش آغاز کنیم.


سهم حقیقی ها از کل خریدها ۷۷ درصد و مشارکت آ ها در بخش فروش ۸۸ درصد بود.


خالص ارزش معاملات خرد با حدود ۱۶ درصد افزایش نسبت به روز شنبه به حدود ۴,۲ همت رسید. بیشترین معاملات در گروه های خودرو و ساخت قطعات، فلزی و شیمیایی انجام شد.


حقیقی ها حدود ۵۵۵ میلیارد تومان سرمایه از بازار بیرون کشیدند. بیشترین خروج پول خرد از گروه های صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، خودرو و ساخت قطعات و فلزات اساسی و نمادهای خودرو، خساپا، فملی، شپنا، ثفارس، شستا، ذوب، شتران و وبملت رخ داد. در مقابل نمادهای فزر، سرچشمه، نوری، سپیدار، خاور، غشوکو، حشکوه، سابیک، وسپه و کنور بیش از سایرین مورد اقبال حقیقی ها قرار گرفتند.


با در نظر گرفتن صندوق های سهامی ارزش معاملات خرد به ۵,۲ همت و تراز پول خرد بازار به منفی ۴۸۶ میلیارد تومان رسید. در صندق های با درآمد ثابت قابل معامله نیز شاهد خروج ۷۲۴ میلیارد تومان از سرمایه های خرد بودیم.


شاخص کل در نهایت به افت حدود ۱۶ هزار واحدی رضایت داد و در محدوده ۲ میلیون و ۲۴۵ هزار واحد قرار گرفت. بیشترین تاثیر منفی را فولاد، شپنا، وبملت، شستا و فملی بر آن گذاشتند اما وامید و نوری عمده ترین اثرگذاری مثبت را داشتند.


شاخص هموزن هم بالغ بر ۱۰ هزار واحد عقب نشست و به پایینتر از ۷۶۰ هزار واحد رسید. شاخص فرابورس نیز ۳۴۶ واحد از ارتفاع خود را از دست داد و در محدوده ۲۵ هزار و ۶۳۳ واحد آرام گرفت.


طی روز جاری ۱۸ معامله بلوکی بر روی ۱۰ نماد با حجم ۲۴۹,۶ میلیون سهم به قیمت ۱۶۶,۹ میلیارد تومان انجام گرفت که بزرگترین آن ها #وسالت۲ با ۱۲۱,۳ میلیون سهم به ارزش ۸۳,۱ میلیارد تومان بود.


وضعیت بازار در فروردین ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

۵فروردین

۳,۵۰۰

۲۹۰

۲,۲۳۶,۳۴۸

۷۵۸,۱۰۶

۶فروردین

۴,۶۰۰

۸۳

۲,۲۵۳,۶۰۴

۷۶۷,۰۶۸

۷فروردین

۴,۰۰۰

-۶۲

۲,۲۴۹,۴۱۶

۷۶۷,۶۳۹

۸فروردین

۴,۰۲۰

۱۸۳

۲,۲۶۱,۳۹۸

۷۷۰,۴۵۸

۱۱فروردین

۳,۶۰۰

-۳۴

۲,۲۶۱,۱۷۲

۷۷۰,۲۱۱

۱۴فروردین

۴,۱۸۰

-۵۵۵

۲,۲۴۵,۴۴۵

۷۵۹,۸۲۷

مجموع

۲۳,۹۰۰

-۹۵

۲.۳٪

۲.۳٪

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

ولکار

۳۱.۹

۱۲.۷

۷

۵.۷۲

۲

سآبیک

۴.۶

۱۵.۰

۶.۹۸

۶.۱۲

۳

سیستم

۲.۸

۷.۱

۶.۹۷

۴.۳۲

۴

سپیدار

۱.۳

۱۳.۳

۶.۹۷

۶.۸۲

۵

واعتبار

۴۱.۳

۱۲.۹

۶.۹۷

۵.۴۲

۶

فزر

۱۹.۸

۱۰۸.۳

۶.۹۱

۴.۸۹

۷

بشهاب

۵.۰

۵.۴

۵

۴.۹

۸

سرچشمه

۵۶.۴

۲۸.۱

۴.۹۹

۴.۹۹

۹

وهور

۳۱.۴

۶.۹

۴.۹۹

۴.۲۹

۱۰

ولصنم

۱۲.۶

۳.۹

۴.۹۹

۳.۵۶

۱۱

حپترو

۰.۹

۲.۲

۴.۹۸

۴.۵۶

۱۲

سیلام

۷.۰

۱۳.۷

۴.۹۷

۳.۴۹

۱۳

ناما

۷.۳

۱۰.۹

۴.۹۶

۳.۷۹

۱۴

ولملت

۱۲.۱

۸.۹

۴.۸۹

۲.۷۹

۱۵

وثخوز

۰.۰

۰.۲

۲.۹۹

۰.۲۵

۱۶

کورز

۰.۸

۰.۴

۲.۹۹

۰.۵۵

۱۷

معیار

۱.۴

۰.۵

۲.۹۹

۰.۷۶

۱۸

ممسنی

۰.۱

۰.۱

۲.۹۹

۰.۲۱

۱۹

بتهران

۳۱.۴

۸.۴

۲.۹۹

۲.۱۸

۲۰

آبین

۲۱.۷

۸.۶

۲.۹۹

۲.۷۳

۲۱

ولیز

۱۸.۳

۳.۱

۲.۹۹

۲.۹۹

۲۲

چنوپا

۳.۵

۹.۵

۲.۹۹

۲.۸

۲۳

وایرا

۰.۷

۰.۳

۲.۹۹

۰.۴۱

۲۴

حشکوه

۶۳.۲

۱۶.۰

۲.۹۹

۲.۴۷

۲۵

شپترو

۳۰.۰

۵.۶

۲.۹۹

۱.۷۹

۲۶

وارس

۷.۶

۱۵.۰

۲.۹۸

۱.۲۹

۲۷

وحکمت

۶.۷

۳.۲

۲.۹۸

۲.۶۶

۲۸

سخواف

۲۱.۸

۵.۳

۲.۹۸

۲.۷۲

۲۹

باران

۲.۱

۰.۴

۲.۹۸

۲.۹۸

۳۰

وآتوس

۴.۸

۱.۱

۲.۹۸

۲.۲۷

۳۱

بایکا

۰.۵

۱.۱

۲.۹۸

۱.۳۶

۳۲

وثوق

۳.۴

۶.۹

۲.۹۸

۲.۶۲

۳۳

خعمرا

۱.۲

۰.۶

۲.۹۷

۰.۷۹

۳۴

معیارح

۳.۶

۰.۸

۲.۹۶

۲.۵۸

۳۵

کازرو

۰.۵

۰.۷

۲.۹۶

۱.۰۶

۳۶

حبندر

۲.۷

۳.۶

۲.۹۵

۲.۳۳

۳۷

دهدشت

۰.۰

۰.۱

۲.۹۴

۰.۰۶

۳۸

پلاست

۲.۱

۲.۱

۲.۹۴

۲.۹۴

۳۹

وفردا

۹.۸

۱.۰

۲.۹۳

۱.۷۶

۴۰

سمتاز

۰.۱

۰.۴

۲.۹۳

۰.۴۹

۴۱

شلیا

۲.۸

۱.۸

۲.۹۲

۱.۳۸

۴۲

فکمند

۰.۷

۲.۳

۲.۸۹

۲.۷۴

۴۳

ولراز

۳.۷

۲.۳

۲.۸۷

۲.۳۶

۴۴

ولانا

۰.۱

۰.۳

۲.۸۴

۰.۵۳

۴۵

غمارگ

۳۱.۰

۴.۶

۱.۹۸

۱.۸۴

۴۶

کابگن

۰.۰

۰.۰

۱.۹۴

۱.۹۴

۴۷

نبروج

۰.۰

۰.۰

۱.۹۴

۱.۹۴

۴۸

گشان

۱۱.۱

۲۶.۰

۱.۹۴

۰.۸۶

۴۹

کهرام

۰.۱

۰.۲

۱.۹۴

۰.۴۸

۵۰

شکف

۰.۳

۰.۷

۱.۸۸

۰.۹۴

۵۱

وزمین

۰.۲

۰.۱

۰.۹۹

۰.۹۹

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

لابسا

۲.۶

۲.۴

-۶.۹۹

-۵.۸۶

۲

زماهان

۲.۳

۵.۳

-۶.۸۳

-۶.۶۳

۳

شساختح

۱.۵

۱.۳

-۵.۹۸

-۵.۵۶

۴

داتام

۳۰.۹

۵.۹

-۴.۰۹

۵

ثامان

۹.۸

۱۷.۹

-۴.۹۹

-۴.۵۸

۶

آریان

۴.۵

۱.۹

-۴.۹۹

-۴.۵۷

۷

لبوتان

۰.۹

۲.۰

-۴.۹۸

-۴.۵

۸

فن افزار

۲۹.۰

۵۴.۴

-۴.۹۸

-۴.۵۷

۹

وآذر

۱۲.۷

۱۲.۴

-۴.۹۸

-۴.۷۹

۱۰

غچین

۸.۹

۵.۴

-۴.۹۸

-۴.۸۲

۱۱

قشیر

۵.۹

۵.۴

-۴.۹۶

-۴.۸۶

۱۲

ثجنوب

۴.۹

۷.۹

-۴.۹۶

-۴.۲۴

۱۳

ثتران

۱۰.۹

۱۰.۵

-۴.۹۶

-۴.۶۶

۱۴

پی پاد

۳.۴

۴.۴

-۴.۹۵

-۴.۷۳

۱۵

نخریس

۵.۵

۱۵.۹

-۴.۹۴

-۴.۹۴

۱۶

رانفور

۱۲.۶

۶.۶

-۴.۹۲

-۴.۱۹

۱۷

کرومیت

۱۷.۵

۴۱.۵

-۴.۸۲

-۴.۸۲

۱۸

قتربت

۰.۶

۰.۳

-۰.۴۱

۱۹

وسدید

۶۱.۲

۱۸.۸

-۲.۹۷

۲۰

خصدرا

۲۰.۶

۴.۲

-۲.۹۵

۲۱

قشرین

۳.۰

۱.۴

-۲.۲

۲۲

دحاوی

۱۱.۷

۲.۱

-۲.۹۹

-۲.۹۹

۲۳

وشهر

۱۰.۷

۱۴.۶

-۲.۹۹

-۲.۹۹

۲۴

وامیر

۰.۱

۴.۸

-۲.۹۹

-۲.۷۴

۲۵

فنفت

۱.۲

۱.۹

-۲.۹۸

-۲.۸۵

۲۶

آرمان

۰.۱

۰.۰

-۲.۹۸

۰

۲۷

تمحرکه

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۷

-۰.۰۶

۲۸

زنجان

۶.۳

۱.۸

-۲.۹۷

-۲.۹۷

۲۹

بپردیس

۶۹.۰

۱۲.۴

-۲.۹۷

-۲.۸۱

۳۰

شلرد

۱۰.۸

۸.۴

-۲.۹۷

-۲.۹۷

۳۱

لپیام

۰.۰

۰.۱

-۲.۹۷

۰

۳۲

کیسون

۲۳.۶

۴.۴

-۲.۹۷

-۲.۴۵

۳۳

غناب

۱۳.۴

۱.۶

-۲.۹۶

-۲.۲۲

۳۴

لازما

۰.۰

۰.۳

-۲.۹۶

-۰.۴۳

۳۵

شساخت

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۴

۰

۳۶

فوکا

۰.۳

۰.۴

-۲.۹۴

-۲.۹۴

۳۷

سمایه

۱.۴

۰.۸

-۲.۹۳

-۱.۳

۳۸

خودکفا

۸.۰

۵.۰

-۲.۹۲

-۲.۹۲

۳۹

کصدف

۰.۳

۰.۵

-۲.۹۱

-۰.۷۳

۴۰

دی

۳۲۳.۹

۳۱.۴

-۲.۹۱

-۲.۹۱

۴۱

خفولا

۰.۰

۰.۰

-۲.۹

۰

۴۲

ثعتما

۰.۰

۰.۰

-۲.۸۸

-۲.۸۸

۴۳

ویسا

۱.۱

۰.۷

-۲.۸۷

-۱.۰۶

۴۴

وثنو

۱.۳

۰.۹

-۲.۸۶

-۱.۳۶

۴۵

شفارا

۱.۷

۱.۰

-۲.۸۴

-۲.۶۷

۴۶

سفارود

۰.۲

۰.۳

-۱.۹۹

-۰.۴

۴۷

بهیر

۱.۲

۰.۶

-۱.۹۸

-۱.۰۳

۴۸

فاهواز

۱.۸

۱.۵

-۱.۹۶

-۱.۶۱

۴۹

شتولی

۰.۰

۰.۰

-۱.۹۵

-۰.۰۶

۵۰

فسدید

۰.۰

۰.۰

۰

۵۱

ثاژن

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۳

-۰.۹۳

۵۲

ولرازح

۰.۲

۰.۱

۰

۰

معاملات بلوکی

ردیف

نماد

تعداد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

وسالت۲

۶

۱۲۱.۳

۸۳.۱

-۰.۷۲

-۰.۷۲

۲

وگردش۲

۱

۷۱.۲

۲۰.۷

-۴.۴۳

-۴.۴۳

۳

حتاید۲

۲

۱۹.۰

۱۰.۶

۰

۰

۴

پکویر۲

۱

۱۲.۳

۷.۱

-۱.۰۳

-۱.۰۳

۵

ستران۲

۱

۱۲.۰

۷.۵

۲.۹۸

۲.۹۸

۶

بساما۲

۱

۵.۰

۶.۰

-۴.۵۳

-۴.۵۳

۷

پارسان۲

۲

۳.۴

۱۲.۳

-۰.۱۴

-۰.۱۴

۸

شیراز۲

۲

۲.۵

۶.۶

-۰.۱۵

-۰.۱۵

۹

شگویا۲

۱

۱.۷

۳.۰

۰

۰

۱۰

شغدیر۲

۱

۱.۳

۱۰.۰

۰

۰

1
2
11
44
4
4
4

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران)

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اعتماد

۵اردیبهشت ۱۳۹۴

۰.۱۰٪

۰.۵۱٪

۲.۳۸٪

۷.۱۲٪

۱۳.۲۱٪

۲۶.۵۵٪

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

کارا

۱۶آبان ۱۴۰۰

۰.۱۸٪

۰.۵۳٪

۲.۰۸٪

۶.۳۶٪

۱۲.۹۵٪

۲۷.۶۶٪

سبدگردان کاریزما

افران

۲۱اسفند ۱۳۹۸

۰.۱۰٪

۰.۳۹٪

۲.۲۸٪

۶.۶۱٪

۱۳.۱۸٪

۲۸.۲۳٪

مشاور سرمایه گذاری ترنج

یاقوت

۲۰فروردین ۱۳۹۹

۰.۱۴٪

۰.۵۰٪

۲.۱۱٪

۶.۳۶٪

۱۲.۹۲٪

۲۷.۱۲٪

سبدگردان آگاه

لبخند

۲۰شهریور ۱۴۰۱

۰.۱۴٪

۰.۴۹٪

۲.۱۶٪

۶.۴۰٪

۱۳.۱۰٪

۲۸.۱۳٪

سبدگردان فارابی

همای

۳۱مرداد ۱۴۰۰

۰.۱۴٪

۰.۴۹٪

۲.۰۷٪

۶.۱۴٪

۱۲.۰۹٪

۲۳.۵۸٪

سبدگردان آگاه

سپر

۲۷شهریور ۱۳۹۹

۰.۱۴٪

۰.۴۹٪

۲.۱۷٪

۶.۵۹٪

۱۳.۰۷٪

۲۷.۰۷٪

سبدگردان اقتصاد بیدار

فیروزا

۹دی ۱۳۹۶

۰.۱۸٪

۰.۵۴٪

۲.۴۰٪

۶.۶۶٪

۱۳.۳۰٪

۲۸.۰۸٪

سبدگردان توسعه فیروزه

انتهای خبر

0
0