بورس۲۴
1403/01/19
16:28
خروج مجدد پول در روز کاهش ارزش معاملات

بازار امروز متعادل تر از دیروز ادامه یافت. تقریبا نیمی از نمادها منفی و نیم دیگر مثبت بودند. بخش عمده نمادهای مثبت بین صفر تا یک درصد مثبت افزایش قیمت داشتند اما بخش عمده نمادهای منفی از صفر تا سه درصد منفی کاهش قیمت را متحمل شدند. با این وجود شدت خروج پول خرد یک پنجم دیروز بود. پس از اتمام زمان بازار ۴۳ صف خرید و ۴۸ صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند.

بورس۲۴ : بازار امروز متعادل تر از دیروز ادامه یافت. تقریبا نیمی از نمادها منفی و نیم دیگر مثبت بودند. بخش عمده نمادهای مثبت بین صفر تا یک درصد مثبت افزایش قیمت داشتند اما بخش عمده نمادهای منفی از صفر تا سه درصد منفی کاهش قیمت را متحمل شدند. با این وجود شدت خروج پول خرد یک پنجم دیروز بود. پس از اتمام زمان بازار ۴۳ صف خرید و ۴۸ صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند.


سهم حقیقی ها از کل خریدها ۷۵ درصد بود و از کل فروش ها به ۷۹ درصد رسید.


خالص ارزش معاملات خرد با ۲۹ درصد افت نسبت به دیروز به محدوده ۳,۸ همت رسید. بیشترین معاملات مربوط به گروه های بانکی، خودرو و قطعه ساز و فلزی بود.


حقیقی ها ۲۱۵ میلیارد تومان پول از بازار بیرون کشیدند. نمادهای فزر، خودرو، خساپا، کرومیت، فولاد، خگستر، شپنا، ثفارس و وغدیر در صدر فروش های حقیقی به حقوقی قرار داشتند.


در نمادهای وبملت، فن افزار، ونوین، ذوب، ولتجار، وخارزم، نوری، زماهان، ساروج و ونیرو شاهد بیشترین ورود پول خرد بودیم.


با لحاظ کردن صندوق های سهامی ارزش معاملات خرد به ۴,۷ همت رسید و تراز پول خرد به حدود منفی ۲۰۰ میلیارد تومان رسید. صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله نیز با خروج ۷۰ میلیارد تومانی پول خرد مواجه بودند.


شاخص کل حدود ۴ هزار واحد رشد کرد و عمدتا تحت تاثیر نمادهای وبملت، فارس، نوری، ونوین، وامید و شپنا تا ارتفاع ۲ میلیون و ۲۳۴ هزار واحد بالا رفت. شاخص هموزن اما بیش از ۲ هزار واحد عقب رفت. از ارتفاع شاخص فرابورس نیز ۵۵ واحد کاسته شد.


امروز ۳۳ بلوک بر روی ۲۲ نماد در مجموع با حجمی معادل ۵۳۳,۴ میلیون سهم با قیمت ۵۰۵,۴ میلیارد تومان انجام شد. بزرگترین بلوک روز جاری #فملی۲ با ۳۱۱,۳ میلیون سهم به ارزش ۲۱۹,۵ میلیارد تومان بود.


وضعیت بازار در فروردین ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

۵فروردین

۳,۵۰۰

۲۹۰

۲,۲۳۶,۳۴۸

۷۵۸,۱۰۶

۶فروردین

۴,۶۰۰

۸۳

۲,۲۵۳,۶۰۴

۷۶۷,۰۶۸

۷فروردین

۴,۰۰۰

-۶۲

۲,۲۴۹,۴۱۶

۷۶۷,۶۳۹

۸فروردین

۴,۰۲۰

۱۸۳

۲,۲۶۱,۳۹۸

۷۷۰,۴۵۸

۱۱فروردین

۳,۶۰۰

-۳۴

۲,۲۶۱,۱۷۲

۷۷۰,۲۱۱

۱۴فروردین

۴,۱۸۰

-۵۵۵

۲,۲۴۵,۴۴۵

۷۵۹,۸۲۷

۱۵فروردین

۳,۳۸۰

-۲۸۴

۲,۲۵۰,۹۰۶

۷۵۹,۶۹۶

۱۸فروردین

۵,۳۹۰

-۱,۱۰۰

۲,۲۳۰,۹۹۶

۷۴۳,۴۰۵

۱۹فروردین

۳,۸۲۰

-۲۱۵

۲,۲۳۴,۹۸۹

۷۴۱,۱۶۱

مجموع

۳۶,۴۹۰

-۱,۶۹۴

۱.۸٪

-۰.۲٪

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

داوه

۳.۸

۳.۵

۶.۹۸

۵.۰۷

۲

دانا

۵۰.۳

۱۵.۶

۶.۹۷

۴.۴۴

۳

وبملت

۲,۰۰۴.۷

۴۹۵.۱

۶.۹۶

۶.۸۳

۴

ثپردیس

۲۴.۸

۴۰.۴

۶.۹۶

۵.۸۵

۵

زماهان

۱۲.۸

۳۴.۸

۶.۸۴

۶.۴۵

۶

ثشرق

۱.۶

۵.۴

۵

۳.۸۸

۷

پی پاد

۸.۳

۱۰.۸

۵

۳.۸۷

۸

غفارس

۴.۹

۴.۳

۵

۰.۹۳

۹

میهن

۱۰.۵

۶.۸

۴.۹۹

۴.۰۳

۱۰

حپترو

۱.۱

۳.۰

۴.۹۹

۴.۶۵

۱۱

فن افزار

۶۰.۳

۱۱۶.۴

۴.۹۶

۳.۹۹

۱۲

ولتجار

۳۶.۰

۲۲.۹

۴.۹۵

۴.۹۵

۱۳

ساروج

۲.۰

۷.۷

۴.۹۵

۴.۹۵

۱۴

بکهنوج

۱۰.۴

۱.۳

۴.۹۴

۴.۸۵

۱۵

سباقر

۱.۲

۲.۴

۲.۹۹

۱.۷۸

۱۶

شفارا

۳.۳

۱.۹

۲.۹۹

۲.۹۹

۱۷

وجامی

۳.۸

۰.۸

۲.۹۹

۲.۸

۱۸

چنوپا

۰.۳

۱.۰

۲.۹۹

۱.۴۱

۱۹

ساذری

۰.۷

۰.۷

۲.۹۹

۱.۰۳

۲۰

وایرا

۰.۶

۰.۲

۲.۹۹

۰.۳۵

۲۱

وثخوز

۱.۱

۷.۲

۲.۹۸

۲.۹۸

۲۲

سکارون

۱.۶

۰.۵

۲.۹۸

۰.۷

۲۳

معیارح

۳.۵

۰.۸

۲.۹۸

۲.۹۴

۲۴

معیار

۳.۳

۱.۳

۲.۹۸

۱.۸۴

۲۵

کازرو

۱.۲

۱.۷

۲.۹۸

۲.۴۹

۲۶

آبین

۱۲.۷

۵.۳

۲.۹۸

۲.۷۳

۲۷

وتوسکاح

۱.۰

۰.۲

۲.۹۷

۲.۹۷

۲۸

ممسنی

۰.۱

۰.۲

۲.۹۷

۰.۲۸

۲۹

بایکا

۰.۲

۰.۴

۲.۹۷

۰.۵

۳۰

دهدشت

۰.۰

۰.۰

۲.۹۶

۰.۰۶

۳۱

ثزاگرس

۰.۰

۰.۱

۲.۹۶

۰

۳۲

فکمند

۰.۸

۳.۰

۲.۹۵

۲.۶۷

۳۳

خعمرا

۲.۱

۱.۱

۲.۹۴

۰.۷۸

۳۴

ثتوسا

۰.۱

۰.۹

۲.۹۲

۰.۰۹

۳۵

ولراز

۰.۵

۰.۳

۲.۹۲

۰.۴۹

۳۶

تفیرو

۰.۰

۰.۰

۲.۹۱

۲.۹۱

۳۷

سمتاز

۰.۰

۰.۰

۲.۹۱

۰

۳۸

شلیا

۴.۶

۳.۲

۲.۹

۲.۹

۳۹

کابگن

۰.۰

۰.۰

۱.۹۷

۱.۹۷

۴۰

نبروج

۰.۰

۰.۰

۱.۹۴

۱.۹۴

۴۱

شتهران

۰.۱

۰.۱

۱.۹۴

۰

۴۲

شکف

۰.۱

۰.۲

۱.۸۳

۰.۲۳

۴۳

وزمین

۰.۴

۰.۱

۰.۹۹

۰.۹۹

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

فماک

۰.۱

۰.۱

-۴.۹۴

-۴.۱۷

۲

کسرام

۸.۱

۱۳.۳

-۴.۹۴

-۴.۱۳

۳

کرومیت

۲۶.۶

۵۵.۴

-۴.۸۱

-۴.۵۸

۴

حبندر

۰.۶

۰.۸

-۱.۲

۵

ورازی

۷.۸

۱.۱

-۲.۹۹

-۲.۹۹

۶

زنجان

۸.۴

۲.۲

-۲.۹۹

-۲.۹۵

۷

سخواف

۶.۰

۱.۴

-۲.۹۹

-۲.۲

۸

شستان

۳.۴

۱.۵

-۲.۹۹

-۲.۳۳

۹

خکاوه

۱.۴

۳.۴

-۲.۹۹

-۲.۹۹

۱۰

کیسون

۳.۳

۰.۶

-۲.۹۹

-۲.۹۹

۱۱

تفارس

۵.۷

۱.۷

-۲.۹۹

-۱.۴۱

۱۲

فلات

۰.۵

۰.۸

-۲.۹۸

-۱.۱۷

۱۳

تپولا

۰.۱

۰.۲

-۲.۹۸

-۰.۲۶

۱۴

غناب

۱۲.۴

۱.۴

-۲.۹۸

-۲.۱

۱۵

قنقش

۰.۰

۰.۱

-۲.۹۸

-۰.۱۴

۱۶

وآرین

۸.۴

۲.۱

-۲.۹۸

-۱.۵۱

۱۷

آرمان

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۸

۰

۱۸

غشوکو

۰.۲

۰.۲

-۲.۹۸

-۰.۲۷

۱۹

حشکوه

۵۴.۸

۱۴.۰

-۲.۹۸

-۲.۱۸

۲۰

وثنو

۰.۸

۰.۵

-۲.۹۷

-۰.۸۵

۲۱

وآتوس

۸.۱

۱.۹

-۲.۹۷

-۲.۹۳

۲۲

ثقزوی

۰.۴

۰.۷

-۲.۹۷

-۱.۰۵

۲۳

ثعتما

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۶

-۲.۹۶

۲۴

وسین

۵.۳

۱.۱

-۲.۹۶

-۱.۶۲

۲۵

پرسپولیس

۱.۴

۰.۳

-۲.۹۶

-۰.۳۸

۲۶

تمحرکه

۴.۵

۷.۴

-۲.۹۵

-۲.۶۶

۲۷

کارام

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۳

-۲.۹۳

۲۸

شپلی

۹۷.۸

۹.۴

-۲.۹۳

-۲.۷۳

۲۹

سمایه

۳.۵

۲.۰

-۲.۹۲

-۲.۹۲

۳۰

وثوق

۰.۱

۰.۲

-۲.۹۱

-۰.۲۴

۳۱

تشتاد

۰.۳

۰.۲

-۲.۸۴

-۰.۱۹

۳۲

شصفها

۰.۰

۰.۶

-۱.۹۹

-۰.۶۲

۳۳

وآیند

۶.۲

۵.۲

-۱.۹۹

-۱.۸۸

۳۴

بهیر

۱.۴

۰.۷

-۱.۹۹

-۱.۳۴

۳۵

شتولی

۰.۰

۰.۰

-۱.۹۶

-۱.۹۶

۳۶

غمارگ

۰.۵

۰.۱

-۱.۹۶

-۰.۱۴

۳۷

شزنگ

۰.۱

۱.۰

-۱.۹۵

-۱.۸۵

۳۸

داراب

۱.۰

۰.۱

-۱.۹۵

-۰.۱۱

۳۹

سفارود

۰.۳

۰.۴

-۱.۹۳

-۰.۷۲

۴۰

فاهواز

۰.۲

۰.۲

-۱.۹۲

-۰.۲۴

۴۱

فنرژی

۰.۰

۰.۰

-۱.۹

۰

۴۲

فسا

۰.۷

۰.۱

-۱.۹

-۰.۱۲

۴۳

کهرام

۰.۲

۰.۶

-۱.۸۹

-۰.۹۴

۴۴

گشان

۳.۰

۷.۱

-۱.۸۷

-۰.۸۳

۴۵

حاریا

۰.۱

۰.۱

-۱.۸۷

-۰.۱۳

۴۶

ثنور

۱.۸

۰.۹

-۱.۸

-۱.۶

۴۷

ثاژن

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۳

-۰.۹۳

۴۸

ولرازح

۰.۴

۰.۲

۰

۰

معاملات بلوکی

ردیف

نماد

تعداد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

فملی۲

۳

۳۱۱.۳

۲۱۹.۵

۰

۰

۲

شپنا۲

۳

۵۸.۲

۳۳.۸

۰

۰.۰۲

۳

تاصیکو۲

۱

۳۴.۰

۳۰.۲

۰.۱۱

۰.۱۱

۴

شبندر۲

۱

۲۴.۰

۲۶.۳

۰

۰

۵

وغدیر۲

۳

۱۸.۴

۴۵.۹

۰.۲۴

-۰.۰۱

۶

وصندوق۲

۳

۱۶.۸

۳۰.۴

۰.۰۶

۰.۰۴

۷

شسپا۲

۱

۱۵.۰

۷.۳

۰.۲۵

۰.۲۵

۸

فباهنر۲

۱

۱۴.۰

۷.۰

۰.۴۸

۰.۴۸

۹

سغدیر۲

۱

۱۱.۰

۱۰.۱

۴.۰۹

۴.۰۹

۱۰

وکغدیر۲

۲

۸.۱

۱۱.۵

۰

۰.۰۶

۱۱

کزغال۲

۱

۵.۰

۱۱.۲

۰

۰

۱۲

سخزر۲

۳

۳.۲

۱۲.۰

۱.۴۷

۱.۶۳

۱۳

فزر۲

۱

۳.۰

۱۸.۰

۰.۴۲

۰.۴۲

۱۴

سصوفی۲

۱

۲.۸

۱۱.۰

۰

۰

۱۵

شیراز۲

۱

۲.۶

۷.۰

۰.۰۸

۰.۰۸

۱۶

دابور۲

۱

۱.۵

۲.۰

-۰.۳۸

-۰.۳۸

۱۷

سهگمت۲

۱

۱.۲

۸.۵

۰.۴۴

۰.۴۴

۱۸

حخزر۲

۱

۱.۱

۲.۰

-۱.۴

-۱.۴

۱۹

سرود۲

۱

۰.۶

۳.۱

-۰.۲۷

-۰.۲۷

۲۰

ساروم۲

۱

۰.۶

۳.۳

-۰.۲۲

-۰.۲۲

۲۱

سفارس۲

۱

۰.۶

۲.۳

۰

۰

۲۲

شپدیس۲

۱

۰.۲

۳.۲

۰

۰

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران)

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اعتماد

۵اردیبهشت ۱۳۹۴

۰.۱۰٪

۰.۱۶٪

۱.۹۰٪

۶.۳۲٪

۱۳.۰۹٪

۲۶.۳۹٪

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

کارا

۱۶آبان ۱۴۰۰

۰.۰۸٪

۰.۴۸٪

۲.۰۸٪

۶.۳۶٪

۱۲.۹۶٪

۲۷.۶۹٪

سبدگردان کاریزما

افران

۲۱اسفند ۱۳۹۸

۰.۰۹٪

۰.۳۶٪

۲.۰۹٪

۶.۵۱٪

۱۳.۱۹٪

۲۷.۹۵٪

مشاور سرمایه گذاری ترنج

یاقوت

۲۰فروردین ۱۳۹۹

۰.۰۸٪

۰.۵۰٪

۲.۱۲٪

۶.۳۸٪

۱۲.۹۵٪

۲۷.۲۲٪

سبدگردان آگاه

لبخند

۲۰شهریور ۱۴۰۱

۰.۰۸٪

۰.۴۱٪

۲.۳۱٪

۶.۴۵٪

۱۳.۲۲٪

۲۸.۱۷٪

سبدگردان فارابی

همای

۳۱مرداد ۱۴۰۰

۰.۰۷٪

۰.۴۸٪

۲.۰۸٪

۶.۱۱٪

۱۲.۰۷٪

۲۳.۵۶٪

سبدگردان آگاه

سپر

۲۷شهریور ۱۳۹۹

۰.۰۷٪

۰.۶۷٪

۲.۲۸٪

۷.۰۶٪

۱۲.۷۵٪

۲۷.۳۵٪

سبدگردان اقتصاد بیدار

فیروزا

۹دی ۱۳۹۶

۰.۱۲٪

۰.۴۱٪

۲.۳۰٪

۶.۷۲٪

۱۳.۳۱٪

۲۷.۹۶٪

سبدگردان توسعه فیروزه

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های سهامی با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران)

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اهرم

۳۰آذر ۱۴۰۰

۰.۰۹٪

-۱.۴۰٪

۷.۱۰٪

۶.۶۹٪

۲۲.۷۲٪

-۳.۹۹٪

سبدگردان کاریزما

شتاب

۱۷خرداد ۱۴۰۲

۱.۰۹٪

-۰.۴۶٪

۷.۵۳٪

۷.۲۲٪

۱۹.۲۳٪

سبدگردان آگاه

توان

۱۶آبان ۱۴۰۱

۰.۴۲٪

-۳.۱۰٪

۳۶۶.۰۰٪

۳.۶۸٪

۱۴.۵۸٪

۲.۷۹٪

سبدگردان مفید

دارا یکم

۴تیر ۱۳۹۹

۳.۸۵٪

-۵.۲۰٪

۲.۲۱٪

-۲.۶۵٪

۳.۳۲٪

۱۵.۴۷٪

تامین سرمایه بانک مسکن

جهش

۷تیر ۱۴۰۲

۰.۵۵٪

-۱.۹۱٪

۷.۲۷٪

۷.۶۱٪

۱۹.۹۴٪

سبدگردان فارابی

موج

۲۲آبان ۱۴۰۲

۰.۷۱٪

-۱.۹۲٪

۵.۸۲٪

۹.۵۵٪

سبدگردان توسعه فیروزه

پالایش

۹آذر ۱۳۹۹

۰.۹۸٪

-۳.۱۵٪

-۱.۳۴٪

۹.۸۹٪

۱۳.۴۹٪

۸.۴۲٪

تامین سرمایه نوین

دریا

۲۱آذر ۱۴۰۱

۰.۳۰٪

-۱.۴۳٪

۴.۵۱٪

۰.۹۴٪

۱۲.۱۳٪

۱۱.۹۵٪

سبدگردان توسعه فیروزه

کاریس

۱۵مهر ۱۳۹۲

-۰.۳۶٪

-۲.۷۳٪

۲.۷۹٪

۲.۸۵٪

۱۲.۴۷٪

۸.۹۰٪

سبدگردان کاریزما

سرو

۲تیر ۱۳۹۸

-۰.۰۱٪

-۲.۴۹٪

۴.۲۴٪

۴.۴۷٪

۱۵.۴۹٪

۱۶.۱۴٪

مشاور سرمایه گذاری ترنج

1
2
3
4
5
44
1
انتهای خبر

0
0