بورس۲۴
1402/09/18
16:09
ارزش معاملات ۱۸ درصد رشد کرد

نخستین روز از سومین هفته معاملاتی آذر ماه با برتری فروشنده ها همراه بود. هر چه به انتهای بازار نزدیک شدیم بر شدت عرضه ها افزوده شد. تا جایی که در پایان حدود ۷۰ درصد از نمادها سرخپوش بودند. پس از اتمام زمان بازار بیش از ۵۰ صف خرید و کمتر از ۴۰ صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند. سهم حقیقی ها از کل خریدهای امروز ۶۳ درصد و از کل فروش ها ۶۶ درصد بود.

بورس۲۴ : نخستین روز از سومین هفته معاملاتی آذر ماه با برتری فروشنده ها همراه بود. هر چه به انتهای بازار نزدیک شدیم بر شدت عرضه ها افزوده شد. تا جایی که در پایان حدود ۷۰ درصد از نمادها سرخپوش بودند. پس از اتمام زمان بازار بیش از ۵۰ صف خرید و کمتر از ۴۰ صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند. سهم حقیقی ها از کل خریدهای امروز ۶۳ درصد و از کل فروش ها ۶۶ درصد بود.


خالص ارزش معاملات خرد بیش از ۶,۲۳۰ میلیارد تومان بود که نسبت به روز چهارشنبه ۱۸ درصد افزایش داشت.


حقیقی ها حدود ۶۰ میلیارد تومان از بازار و ۳۶۰ میلیارد تومان از صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله بیرون کشیدند.


با احتساب معاملات صندوق های سهامی قابل معامله ارزش معاملات خرد به ۶,۳ همت و تراز پول خرد به منفی ۲۴۴ میلیارد تومان رسید.


نمادهای فصباح، دماوند، وپسا، کمرجان، انتخاب، غچین، کگهر و بورس در صدر خریدهای حقیقی از حقوقی قرار داشتند. حقوقی ها عمدتا از خودرو، شپنا، خساپا، وهنر، شستا، فولاد، فملی، نوری و اخابر حمایت کردند.


شاخص کل با عقب نشینی حدود ۱۰ هزار واحدی به محدوده ۲ میلیون و ۱۶۱ هزار واحد رسید. فولاد، شستا، حکشتی، خودرو، فارس و رمپنا بیشترین اثر منفی و جم عمده ترین تاثیر مثبت را بر آن داشتند.


شاخص هموزن نیز بالغ بر ۲,۶ هزار واحد افت کرد و در ارتفاع ۷۴۴ هزار واحد ایستاد. شاخص فرابورس اما ۳۳ واحد رشد کرد. کگهر، انتخاب و فصبا عمده ترین تاثیر مثبت و آریا، هرمز، زاگرس و خاور بیشترین نقش منفی را بر آن داشتند.


امروز ۱۷ معامله بلوکی انجام شد که از نظر حجم شستا با ۷۷ میلیون سهم و از لحاظ ارزش وهنر با ۲۶۹,۳ میلیارد تومان بزرگترین بلوک ها بودند.


وضعیت بازار در آذر ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

۱آذر

۳,۷۰۰

۹۴

۲,۰۲۲,۳۹۰

۷۰۶,۲۷۵

۴آذر

۳,۷۲۰

۴۳

۲,۰۲۰,۰۱۷

۷۰۵,۷۳۱

۵آذر

۳,۸۵۰

-۶۶

۲,۰۲۴,۴۶۱

۷۰۸,۶۴۸

۶آذر

۳,۸۰۰

-۱۹۰

۲,۰۲۶,۰۹۵

۷۱۰,۸۲۵

۷آذر

۳,۸۵۰

-۲۶۵

۲,۰۳۱,۹۰۳

۷۱۲,۰۷۴

۸آذر

۴,۹۳۰

۲۶۸

۲,۰۶۰,۳۷۷

۷۲۰,۶۴۵

۱۱آذر

۵,۴۵۰

۱۴۰

۲,۰۸۷,۷۷۷

۷۲۸,۷۱۸

۱۲آذر

۶,۸۵۰

۵۰۶

۲,۱۲۱,۱۸۵

۷۳۱,۴۴۴

۱۳آذر

۷,۳۴۰

۴۱۱

۲,۱۶۵,۲۲۸

۷۴۱,۳۸۹

۱۴آذر

۷,۰۰۰

۹۸

۲,۱۷۶,۵۳۶

۷۴۷,۵۶۲

۱۵آذر

۵,۲۸۰

-۳۷۳

۲,۱۷۱,۰۵۱

۷۴۷,۲۹۹

۱۸آذر

۶,۲۳۰

-۶۰

۲,۱۶۱,۰۳۰

۷۴۴,۶۵۹

مجموع

۶۲,۰۰۰

۶۰۶

۷.۰٪

۵.۸٪

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

وگستر

۱.۳

۲.۵

۶.۹۹

۶.۹۹

۲

کمرجان

۳۶.۱

۲۹.۱

۶.۹۹

۶.۶

۳

سدبیر

۲.۱

۱۳.۹

۶.۹۶

۶.۶۴

۴

آ س پ

۸.۲

۱۳.۹

۶.۹۵

۵.۷

۵

شتوکا

۵.۲

۱۳.۱

۶.۹۳

۶.۳

۶

ودی

۱۸.۹

۱۸.۹

۶.۹۲

۴.۹۳

۷

زماهان

۱۵.۰

۱۴.۳

۶.۹۱

۶.۶۹

۸

شصدف

۲.۵

۹.۶

۶.۹۱

۵.۶۶

۹

میهن

۰.۷

۱.۱

۵

۵

۱۰

وملی

۰.۹

۲۲.۰

۵

۵

۱۱

کگهر

۵.۲

۹.۳

۵

۳.۷۲

۱۲

تپسی

۱۲.۶

۹.۲

۵

۴.۸۶

۱۳

خاذین

۷۵.۰

۲۶.۵

۴.۹۹

۴.۴۶

۱۴

قنیشا

۹.۷

۳.۳

۴.۹۹

۴.۹۹

۱۵

غچین

۵۶.۴

۲۸.۶

۴.۹۹

۴.۴۸

۱۶

غپاک

۱۰.۶

۱۸.۰

۴.۹۹

۴.۷۵

۱۷

ثشرق

۶.۰

۱۸.۳

۴.۹۷

۴.۸۳

۱۸

ومعلم

۴۷.۸

۱۲.۶

۴.۹۷

۴.۶۱

۱۹

دزهراوی

۴.۶

۲.۹

۴.۹۵

۴.۶۲

۲۰

حپرتو

۲۳.۵

۱۲.۵

۴.۹۴

۴.۷۵

۲۱

کرومیت

۱۳.۱

۱۴.۲

۴.۹۴

۴.۹۴

۲۲

کی بی سی

۶.۵

۱۴.۴

۴.۹۳

۴.۶۹

۲۳

بالاس

۱.۳

۴.۷

۴.۹۲

۴.۶۳

۲۴

پرداخت

۴.۴

۴.۴

۴.۹۲

۴.۷۱

۲۵

فصبا

۲۸.۳

۱۹.۱

۴.۹۱

۳.۳۷

۲۶

قشیر

۱۰.۸

۱۰.۸

۴.۹

۴.۳۸

۲۷

دماوند

۱۴.۱

۳۳.۱

۴.۸۹

۴.۴۴

۲۸

بمیلا

۳.۹

۳.۱

۲.۹۹

۲.۸۶

۲۹

وحکمت

۴.۳

۱.۳

۲.۹۸

۲.۹۸

۳۰

قنقش

۰.۴

۶.۷

۲.۹۸

۰.۰۹

۳۱

وسین

۳.۰

۰.۷

۲.۹۸

۱.۰۸

۳۲

حشکوه

۷.۹

۳.۲

۲.۹۸

۲.۷۴

۳۳

سباقر

۰.۱

۰.۱

۲.۹۷

۰.۱۸

۳۴

ثجوان

۱.۹

۲.۵

۲.۹۷

۲.۹۷

۳۵

فالوم

۱.۱

۱.۸

۲.۹۷

۲.۵۹

۳۶

قیستو

۰.۶

۰.۶

۲.۹۷

۰.۸۶

۳۷

آینده

۲.۰

۱.۶

۲.۹۶

۲.۰۲

۳۸

تمحرکه

۴.۴

۳.۴

۲.۹۶

۲.۸۳

۳۹

دحاوی

۰.۲

۰.۲

۲.۹۶

۰.۳۴

۴۰

پلاست

۰.۱

۰.۱

۲.۹۶

۰.۱۹

۴۱

وثخوز

۰.۲

۱.۰

۲.۹۵

۱.۴۷

۴۲

قجام

۷.۳

۴.۸

۲.۹۵

۲.۸

۴۳

لازما

۰.۰

۰.۱

۲.۹۵

۰.۱۸

۴۴

تفیرو

۰.۰

۰.۰

۲.۹۵

۲.۹۵

۴۵

وتوسکا

۰.۲

۰.۲

۲.۹۴

۰.۳۷

۴۶

لپیام

۰.۳

۱.۶

۲.۹۳

۲.۳۵

۴۷

فلات

۱.۱

۲.۲

۲.۹۲

۲.۴۳

۴۸

شستان

۶.۵

۳.۷

۲.۹

۲.۹

۴۹

سمایه

۳.۱

۱.۷

۲.۸۲

۲.۰۵

۵۰

ثتوسا

۰.۸

۲.۸

۲.۵۵

۲.۸۴

۵۱

نبروج

۰.۰

۰.۰

۱.۹۹

۱.۹۹

۵۲

وملت

۵.۸

۲.۳

۱.۹۸

۱.۳۸

۵۳

کهرام

۰.۱

۰.۴

۱.۹۱

۰.۷۹

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

پردیس

۷۳.۴

۳۶.۹

-۶.۹۲

-۶.۱۷

۲

ثاخت

۴۵.۲

۲۱.۴

-۳.۶

۳

غگز

۰.۴

۰.۲

-۴.۵۸

۴

بالبر

۶.۷

۲۱.۵

-۴.۹۹

-۴.۳۳

۵

ثامان

۳.۷

۸.۱

-۴.۹۷

-۳.۲۹

۶

خمهر

۴۹.۳

۱۶.۰

-۴.۹۷

-۳.۹۷

۷

لابسا

۶.۷

۵.۹

-۴.۹۶

-۴.۰۹

۸

هرمز

۲۰.۴

۱۳.۸

-۴.۹۵

-۳.۹۶

۹

توریل

۱۵.۰

۸.۵

-۴.۹۲

-۴.۲۴

۱۰

معیار

۱.۴

۲.۲

-۲.۸۷

۱۱

تپکو

۳۸.۳

۱۰.۴

-۲.۷۱

۱۲

شلیا

۱.۸

۱.۶

-۲.۲۵

۱۳

وفتخار

۷.۲

۱.۶

-۲.۹۹

-۲.۳۳

۱۴

چنوپا

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۹

-۲.۹۹

۱۵

فبیرا

۴.۲

۱.۵

-۲.۹۹

-۲.۸۲

۱۶

خپارس

۱۳۰.۳

۱۶.۶

-۲.۹۸

-۲.۸۳

۱۷

پشاهن

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۷

-۰.۰۸

۱۸

ثاصفا

۱.۴

۳.۱

-۲.۹۷

-۲.۹۷

۱۹

پلوله

۰.۵

۲.۲

-۲.۹۷

-۲.۹۷

۲۰

آرمان

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۷

-۲.۹۷

۲۱

وایرا

۵.۰

۲.۸

-۲.۹۷

-۲.۹۷

۲۲

خفناور

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۶

۰

۲۳

خودکفا

۳۲.۳

۳۰.۹

-۲.۹۶

-۲.۵۵

۲۴

وهنر

۴۷.۴

۲۹.۵

-۲.۹۶

-۲.۹۶

۲۵

خفولا

۱.۲

۵.۷

-۲.۹۵

-۲.۹۵

۲۶

وبرق

۱.۰

۷.۱

-۲.۹۴

-۱.۰۷

۲۷

قشرین

۰.۴

۰.۴

-۲.۹۳

-۰.۵۹

۲۸

کایتا

۰.۰

۰.۲

-۲.۹۲

-۰.۲۴

۲۹

ساذری

۲.۶

۲.۷

-۲.۹۱

-۲.۵۴

۳۰

آریان

۶.۸

۳.۹

-۲.۸۸

-۱.۳۶

۳۱

کورز

۰.۵

۰.۳

-۲.۸۶

-۰.۴۵

۳۲

فکمند

۰.۰

۰.۰

-۲.۸۶

۰

۳۳

بتک

۰.۰

۰.۰

-۱.۹۹

-۰.۰۴

۳۴

شصفها

۰.۰

۰.۴

-۱.۹۸

-۰.۳

۳۵

رفاه

۰.۰

۰.۲

-۱.۹۸

-۰.۱۳

۳۶

سایرا

۰.۱

۰.۳

-۱.۹۶

-۰.۶۸

۳۷

شکف

۰.۰

۰.۱

-۱.۸۶

-۰.۱۵

۳۸

گشان

۲.۸

۷.۴

-۱.۸۲

-۱.۸۲

۳۹

فسدید

۰.۰

۰.۰

معاملات بلوکی

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

شستا۲

۷۷.۰

۹۸.۲

-۰.۵۵

-۰.۵۵

۲

وهنر۲

۴۳.۰

۲۶۹.۳

-۲.۴۹

-۲.۴۹

۳

ستران۲

۳۰.۰

۱۷۱.۹

۰.۱۷

۰.۱۷

۴

امید۲

۲۶.۰

۱۰۰.۰

۰.۱

۰.۱

۵

فغدیر۲

۲۲.۰

۱۷۴.۵

۶

وتوکا۲

۱۵.۰

۷۲.۴

۱.۰۳

۱.۰۳

۷

فباهنر۲

۱۱.۰

۴۷.۲

-۰.۶۹

-۰.۶۹

۸

وصندوق۲

۱۰.۰

۱۷۰.۸

-۰.۸۷

-۰.۸۷

۹

ونیکی۲

۷.۰

۴۹.۱

۰

۰

۱۰

مبین۲

۵.۸

۴۹.۸

-۲.۹۴

-۲.۹۴

۱۱

کرماشا۲

۵.۵

۹۹.۶

-۲.۰۶

-۲.۰۶

۱۲

تایرا۲

۵.۰

۴۵.۳

۲.۲۶

۲.۲۶

۱۳

سخوز۲

۵.۰

۲۲۵.۱

۰.۵۱

۰.۸۱

۱۴

کاوه۲

۴.۳

۴۹.۳

۰

۰

۱۵

دسبحان۲

۳.۰

۲۳.۷

۰

۰

۱۶

ساروم۲

۱.۰

۴۶.۰

۰

۰

۱۷

سصوفی۲

۰.۹

۳۰.۰

۰

۰

1
2
3
4
5
6
7
انتهای خبر

0
0