بورس۲۴
1402/10/10
13:55
خروج ۳۰۰ میلیارد تومان پول از بورس

حقیقی ها بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان از بازار خارج کردند. بخش عمده این پول از گروه های بانکی، خودروساز و قطعه ساز و شیمیایی و نمادهای دی، تمحرکه، وغدیر، ذوب، ملت، خساپا، فملی، خودرو و شگویا خارج شد که حقوقی ها بیشترین حمایت را از آن ها کردند.

بورس۲۴ : طی روز جاری ۶۲ درصد از نمادها با افت قیمت مواجه شدند. پس از خاتمه زمان بازار ۵۰ صف خرید و ۳۵ صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند. ۷۴ درصد از کل خریدها و ۸۳ درصد از کل فروش ها توسط حقیقی ها انجام شد.


خالص ارزش معاملات خرد به ۳,۹۰۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به دیروز ۱۳ درصد کاهش داشت. پرمعامله ترین گروه ها به ترتیب انبوه سازی، خودرو و ساخت قطعات، شیمیایی، فلزی و سرمایه گذاری بودند.


حقیقی ها بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان از بازار خارج کردند. بخش عمده این پول از گروه های بانکی، خودروساز و قطعه ساز و شیمیایی و نمادهای دی، تمحرکه، وغدیر، ذوب، ملت، خساپا، فملی، خودرو و شگویا خارج شد که حقوقی ها بیشترین حمایت را از آن ها کردند.


گروه های انبوه سازی، محصولات کامپیوتری و غذایی و نمادهای وتوس، نیان، وبصادر، غشصفا، خنصیر، کرومیت، وآیند، ساوه، فروسیل و والماس عمده ترین خریدهای حقیقی ها را تشکیل دادند.


با در نظر گرفتن صندوق های سهامی قابل معامله ارزش معاملات خرد ۴,۳ همت شد و تراز پول خرد بازار به منفی ۳۵۵ میلیارد تومان رسید. در صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله نیز همچنان خروج پول خرد ادامه دارد اما از میزان شدت آن بطور محسوسی کاسته شده است. حقیقی ها امروز حدود ۷۵ میلیارد تومان از این صندوق ها بیرون بردند.


شاخص کل عمدتا تحت تاثیر نمادهای فولاد، فملی، کگل، شپنا، حکشتی، فارس و کچاد بالغ بر ۶ هزار واحد افت کرد و در ارتفاع ۲ میلیون و ۱۷۶ هزار واحد ایستاد.


شاخص هموزن نیز بیش از ۱،۳ هزار واحد کاهش داشت. شاخص فرابورس هم ۶۷ واحد منفی خورد. بپاس، خاور، وسپهر، آریا و غصینو بیشترین تاثیر منفی و ساوه و مادیرا عمده ترین اثر مثبت را بر آن داشتند.


طی روز جاری بر روی نماد معامله بلوکی انجام شد که از لحاظ حجم شستا ۸۶,۸ میلیونی و از نظر ارزش وسالت ۸۸,۲ میلیارد تومانی صدرنشین بودند.


وضعیت بازار در دی ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

۲دی

۴,۴۲۰

-۱۵۰

۲,۲۰۸,۳۴۲

۷۶۱,۸۰۲

۳دی

۴,۵۵۰

-۲۹۰

۲,۲۰۰,۱۱۲

۷۶۱,۲۳۵

۴دی

۴,۶۵۰

-۲۵۶

۲,۱۹۴,۵۰۵

۷۶۰,۶۲۴

۵دی

۴,۶۶۰

-۵۳۰

۲,۱۷۸,۷۷۸

۷۵۵,۲۵۶

۶دی

۴,۲۳۰

-۱۸

۲,۱۷۷,۴۵۵

۷۵۵,۲۹۸

۹دی

۴,۵۰۰

۶

۲,۱۸۲,۷۲۵

۷۵۹,۶۵۴

۱۰دی

۳,۹۰۰

-۳۰۴

۲,۱۷۶,۱۱۹

۷۵۸,۳۲۵

مجموع

۳۰,۹۱۰

-۱,۵۴۲

-۱.۵٪

-۰.۴٪

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

شگستر

۷۸۶.۵

۱۲۷.۰

۶۴.۸

۶۱.۵

۲

حآسا

۱۶.۷

۱۹.۴

۶.۹۷

۵.۱۶

۳

خوساز

۱.۸

۶.۱

۶.۹۷

۵.۸۹

۴

غشصفا

۱۷.۲

۳۰.۳

۶.۹۷

۶.۷۳

۵

کفرا

۱۱.۱

۱۴.۱

۶.۹۶

۵.۷۹

۶

خنصیر

۴۶.۰

۵۷.۴

۶.۹۴

۵.۵۹

۷

ساینا

۲.۳

۱۲.۷

۶.۹۴

۶.۱

۸

ثباغ

۲۲.۲

۱۹.۵

۶.۹۳

۶.۹۳

۹

ثپردیس

۴۷.۶

۱۱۲.۳

۶.۹۲

۵.۳۶

۱۰

دابور

۵.۸

۸.۷

۵

۴.۶۵

۱۱

کرومیت

۷.۳

۱۱.۰

۵

۵

۱۲

غگز

۰.۷

۰.۵

۴.۹۹

۴.۸۹

۱۳

نیان

۱.۹

۳۲.۱

۴.۹۸

۴.۷۳

۱۴

داتام

۹.۷

۱.۷

۴.۹۸

۴.۹۸

۱۵

لپارس

۰.۲

۰.۷

۴.۹۸

۲.۱۱

۱۶

رکیش

۱۷.۳

۶.۲

۴.۹۸

۳.۴۳

۱۷

والماس

۶۳.۴

۱۷.۵

۴.۹۷

۴.۵۱

۱۸

بالاس

۳.۴

۱۴.۰

۴.۹۶

۴.۵۸

۱۹

مادیرا

۵۲.۰

۳۰.۵

۴.۹۶

۳.۹

۲۰

فلامی

۹.۸

۱۲.۰

۴.۹۴

۴.۸۵

۲۱

کیا

۰.۴

۰.۳

۴.۹۲

۴.۳۷

۲۲

فروسیل

۷.۱

۱۱.۲

۴.۸۴

۴.۷۷

۲۳

وامیر

۰.۱

۲.۲

۳

۳

۲۴

فوکا

۲.۸

۳.۰

۳

۲.۹

۲۵

ثزاگرس

۰.۲

۱.۰

۳

۱.۵

۲۶

پلوله

۰.۶

۲.۲

۲.۹۹

۲.۹۹

۲۷

کازرو

۰.۶

۱.۰

۲.۹۹

۱.۴

۲۸

فالوم

۲.۷

۵.۰

۲.۹۹

۲.۹۹

۲۹

سفارود

۰.۶

۰.۸

۲.۹۸

۱.۲۸

۳۰

لکما

۳۰.۹

۴.۲

۲.۹۸

۲.۳۹

۳۱

فجوش

۱.۱

۰.۲

۲.۹۸

۰.۰۶

۳۲

لازما

۰.۰

۰.۳

۲.۹۷

۰.۳۹

۳۳

وفتخار

۱۷.۹

۴.۱

۲.۹۷

۱.۱۴

۳۴

حبندر

۱.۵

۲.۳

۲.۹۶

۲.۶۳

۳۵

کباده

۰.۱

۰.۱

۲.۹۶

۰.۰۸

۳۶

بایکا

۰.۲

۰.۵

۲.۹۶

۰.۶۲

۳۷

تپولا

۰.۴

۰.۷

۲.۹۵

۰.۸۳

۳۸

ممسنی

۰.۰

۰.۰

۲.۹۵

۰.۰۶

۳۹

دهدشت

۰.۰

۰.۰

۲.۹۵

۰.۰۵

۴۰

لپیام

۰.۷

۴.۸

۲.۹۵

۲.۴۳

۴۱

ثتوسا

۰.۴

۱.۵

۲.۸۷

۱.۲۳

۴۲

وثوق

۱.۰

۳.۵

۲.۸۷

۲.۸۷

۴۳

ثاصفا

۱.۰

۲.۵

۲.۸۷

۲.۸۷

۴۴

وشمال

۱.۳

۳.۶

۲.۸۵

۰.۵۷

۴۵

شصفها

۰.۱

۲.۴

۱.۹۹

۱.۹۷

۴۶

شتولی

۰.۷

۱.۰

۱.۹۸

۱.۹۸

۴۷

نبروج

۰.۰

۰.۰

۱.۹۷

۱.۹۷

۴۸

سایرا

۰.۱

۰.۴

۱.۹۷

۰.۷۹

۴۹

وآیند

۵.۹

۷.۷

۱.۹۳

۱.۹۳

۵۰

کابگن

۰.۰

۰.۰

۱.۹۲

۱.۹۲

۵۱

پشاهن

۰.۰

۰.۱

-۲.۷۹

-۰.۰۴

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

کمرجان

۱.۴

۱.۴

-۶.۹۹

-۶.۹۹

۲

وبهمن

۶.۷

۳.۳

-۶.۸۷

-۵.۹۲

۳

کسرام

۱۵.۷

۱۶.۸

-۴.۴۶

۴

کساپا

۰.۶

۱.۸

-۴.۹۸

-۲.۹۵

۵

لابسا

۹.۰

۷.۹

-۴.۹

-۴.۴۷

۶

شتهران

۰.۰

۰.۰

-۳.۹۳

-۳.۹۳

۷

حرهشا

۰.۰

۰.۰

۰

۸

وآتوس

۰.۸

۰.۳

-۰.۵

۹

آینده

۰.۳

۰.۳

-۰.۴۶

۱۰

کمینا

۰.۹

۱.۴

-۲.۹۸

-۲.۰۳

۱۱

خفناور

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۸

-۲.۹۸

۱۲

وبرق

۰.۸

۵.۷

-۲.۹۵

-۲.۸۲

۱۳

وکادو

۲.۶

۱.۸

-۲.۹۵

-۲.۹۵

۱۴

قیستو

۰.۸

۰.۸

-۲.۹۵

-۱.۲۵

۱۵

وشهر

۵.۹

۸.۰

-۲.۹۴

-۱.۵۴

۱۶

ثجوان

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۴

۰

۱۷

ولراز

۰.۲

۱.۶

-۲.۹۴

-۲.۳۱

۱۸

وآفر

۱.۹

۵.۱

-۲.۹۴

-۲.۲

۱۹

ولانا

۰.۶

۱.۹

-۲.۹۴

-۲.۴۵

۲۰

کایتا

۰.۰

۰.۱

-۲.۹۳

-۰.۱۳

۲۱

فکمند

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۲

۰

۲۲

ثعتما

۰.۰

۰.۰

-۲.۸۹

۰

۲۳

وسدید

۸.۳

۴.۵

-۲.۸۸

-۲.۸۸

۲۴

خکاوه

۱.۵

۳.۵

-۲.۸۷

-۲.۸۷

۲۵

آرمان

۰.۷

۰.۴

-۲.۸۶

-۰.۵۴

۲۶

شفارا

۱.۵

۰.۸

-۲.۸۶

-۲.۸۶

۲۷

چنوپا

۰.۰

۰.۰

-۲.۸۵

-۲.۸۵

۲۸

شستان

۵.۱

۲.۷

-۲.۸۲

-۲.۶۴

۲۹

رفاه

۰.۰

۰.۰

-۱.۹۹

۰

۳۰

شسم

۰.۰

۰.۱

-۱.۹۸

-۰.۱

۳۱

شکف

۰.۲

۰.۵

-۱.۹

-۰.۹۵

۳۲

فنرژی

۰.۰

۰.۰

-۱.۸۸

۰

۳۳

حاریا

۱.۱

۰.۸

-۱.۸۷

-۰.۹۴

۳۴

فسدید

۰.۰

۰.۰

۳۵

ثاژن

۰.۰

۰.۰

معاملات بلوکی

ردیف

نماد

تعداد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

شستا۲

۴

۸۶.۸

۱۱.۰

۰

۰

۲

تپکو۲

۲

۸۰.۰

۲۱.۵

۲.۴

۲.۴

۳

وسالت۲

۱

۷۴.۸

۸۸.۲

۲.۶۱

۲.۶۱

۴

صبا۲

۴

۷۰.۰

۲۳.۶

۰.۳۳

۰.۷۵

۵

شتران۲

۱

۴۶.۰

۱۹.۹

-۰.۷۳

-۰.۷۳

۶

ونوین۲

۱

۲۵.۰

۱۵.۲

-۰.۱۶

-۰.۱۶

۷

افق۲

۲

۲۳.۰

۴۰.۰

۰

۰

۸

تنوین۲

۱

۱۵.۹

۳.۵

۰

۰

۹

وکغدیر۲

۴

۱۴.۶

۲۱.۷

۰.۱۳

۰.۱۳

۱۰

وصندوق۲

۵

۱۲.۴

۲۲.۳

۰

۰.۰۷

۱۱

میدکو۲

۱

۱۲.۰

۱۰.۳

-۱.۳۸

-۱.۳۸

۱۲

غبشهر۲

۱

۱۱.۹

۳.۰

-۲.۰۹

-۲.۰۹

۱۳

وغدیر۲

۸

۱۱.۵

۲۷.۲

۰

-۰.۰۱

۱۴

فولای۲

۱

۱۱.۰

۸.۶

-۰.۳۸

-۰.۳۸

۱۵

هرمز۲

۱

۹.۱

۳.۶

۰.۳۸

۰.۳۸

۱۶

سکرد۲

۱

۸.۰

۶.۸

۰

۰

۱۷

کاوه۲

۱

۸.۰

۹.۶

۰.۰۸

۰.۰۸

۱۸

فولاژ۲

۱

۷.۰

۱۱.۶

۰.۳۶

۰.۳۶

۱۹

چکاپا۲

۱

۶.۴

۲.۰

-۱.۶۹

-۱.۶۹

۲۰

وسینا۲

۱

۶.۳

۲.۵

۰.۱۸

۰.۱۸

۲۱

شگل۲

۱

۶.۰

۴.۰

۰

۰

۲۲

کوثر۲

۱

۵.۷

۲.۰

۰.۰۳

۰.۰۳

۲۳

شگویا۲

۱

۵.۰

۸.۷

۰

۰

۲۴

اپرداز۲

۱

۵.۰

۲.۵

-۰.۷۹

-۰.۷۹

۲۵

خدیزل۲

۱

۴.۶

۲.۰

-۰.۸۷

-۰.۸۷

۲۶

رمپنا۲

۱

۳.۵

۴.۷

-۰.۱۵

-۰.۱۵

۲۷

سیلام۲

۱

۳.۱

۷.۳

۱.۸۷

۱.۸۷

۲۸

درازک۲

۱

۳.۰

۳.۹

-۰.۷

-۰.۷

۲۹

بفجر۲

۱

۲.۴

۴.۷

۰

۰

۳۰

دلر۲

۱

۲.۰

۷.۱

۰.۷۷

۰.۷۷

۳۱

جم۲

۲

۱.۸

۷.۶

-۰.۰۷

-۰.۰۳

۳۲

عالیس۲

۱

۱.۱

۲.۴

-۰.۹۵

-۰.۹۵

۳۳

شکبیر۲

۱

۱.۱

۸.۰

۰.۲

۰.۲

۳۴

سپاها۲

۱

۱.۰

۲.۱

۰

۰

۳۵

فزر۲

۱

۰.۸

۳.۷

-۰.۴۳

-۰.۴۳

۳۶

پارسان۲

۱

۰.۷

۳.۰

-۰.۰۵

-۰.۰۵

آخرین وضعیت بازدهی مهمترین صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

لبخند

۲۰شهریور ۱۴۰۱

۰.۰۷٪

۰.۴۷٪

۲.۱۲٪

۶.۳۳٪

۱۲.۹۰٪

۲۶.۸۱٪

پارند

۱۱مرداد ۱۳۹۵

۰.۱۰٪

-۰.۹۶٪

۲.۲۲٪

۶.۶۴٪

۱۰.۷۳٪

۲۴.۴۳٪

فاخر

۹مرداد ۱۴۰۲

۰.۰۴٪

۰.۳۸٪

۲.۰۱٪

۶.۲۵٪

صایند

۹تیر۱۳۹۴

۰.۰۷٪

۰.۴۸٪

۲.۰۸٪

۶.۳۸٪

۱۳.۲۴٪

۴۰.۷۹٪

سپر

۲۷شهریور ۱۳۹۹

۰.۰۴٪

۰.۴۰٪

۱.۸۹٪

۵.۴۶٪

۱۲.۴۶٪

۲۷.۳۹٪

کارا

۱۶آبان ۱۴۰۰

۰.۰۷٪

۰.۴۸٪

۲.۰۲٪

۶.۱۷٪

۱۲.۷۳٪

۲۷.۰۵٪

افران

۲۱اسفند ۱۳۹۸

-۰.۰۸٪

۰.۴۸٪

۱.۹۵٪

۶.۲۳٪

۱۲.۷۸٪

۲۸.۰۱٪

کمند

۳۰مرداد ۱۳۹۶

۰.۰۶٪

۰.۴۵٪

۱.۹۹٪

۵.۹۵٪

۱۱.۸۴٪

۲۳.۷۸٪


1
2
2
4
5
44
00
انتهای خبر

0
0