صايند

صندوق س. گنجينه آينده روشن-د

1401/05/21 13:38:23
پایانی:10,048
(0.05%)
آخرین:10,056
(0.13%)

تعداد معاملات:21
حجم:408,841
ارزش معاملات:4.1B
حجم مبنا:1
9,03811,046
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
225,834
10,047
10,057
480,0005
3276,579
10,046
10,075
4981
1100,000
10,045
10,077
131,5382
385,420(94%)
10(91%)
حجمحقیقیتعداد
88,841(22%)
9(90%)
23,421(6%)
1(9%)
حجمحقوقیتعداد
320,000(78%)
1(10%)
سرانه خرید حقیقی: 387,270,016 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.90سرانه فروش حقیقی: 99,186,040 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.26
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -