صایند

صندوق س. گنجینه آینده روشن-د

1403/01/06 14:59:59
پایانی:15,118
(0%)
آخرین:15,118
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:58.57M
ارزش معاملات:885B
حجم مبنا:1
13,60716,629
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1370
13,596
15,145
78,1091
000
15,208
5,0001
000
15,360
92,1002
36,211,963(62%)
906(99%)
حجمحقیقیتعداد
34,987,188(60%)
760(99%)
22,362,728(38%)
8(1%)
حجمحقوقیتعداد
23,587,503(40%)
5(1%)
سرانه خرید حقیقی: 604,252,159 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.87سرانه فروش حقیقی: 695,968,826 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.15
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -