اسمارت بورس
1402/04/03
09:11
🟣 مجامع شرکت‌ها، تیر ۱۴۰۲: 🔸مجامع عمومی عادی سالیانه: ۳ تیر: ومهان، زگلدشت، خزر، ومهان، نوین، مارون، افرا، شغدیر ۴ تیر: حرهور، فسوژ، برکت، اردستا...

🟣 مجامع شرکت‌ها، تیر ۱۴۰۲:🔸مجامع عمومی عادی سالیانه:۳ تیر: ومهان، زگلدشت، خزر، ومهان، نوین، مارون، افرا، شغدیر


۴ تیر: حرهور، فسوژ، برکت، اردستان


۵ تیر: فروسیل، زقیام


۶ تیر: شگامرون، زمگسا، تپولا، آبادا، ولساپا، رنیک


۷ تیر: کرومیت، کچاد، زدشت، دکوثر، تکنو، گکوثر، کگل، خمحور، فرابورس


۱۰ تیر: کاما، وبشهر، دماوند، شرانل، فخاس


۱۱ تیر: شسینا، فماک، بوعلی، اخابر، بترانس، وشمال


۱۲ تیر: شفن، فگستر، حپرتو، کماسه، زفجر


۱۳ تیر: فروس، تلیسه


۱۴ تیر: فروژ، خودکفا، زبینا


۱۵ تیر: بشهاب، لخزر


۱۷ تیر: ومعادن، والماس


۱۸ تیر: کمنگنز، لبوتان


۲۱ تیر: کطبس، وسدید


۲۴ تیر: کمین


۲۵ تیر: پشاهن، اپرداز


۲۶ تیر: خلنت


۲۹ تیر: کمقره


۳۱ تیر: فردوس🔹 مجامع عمومی فوق العاده:۳ تیر: صبا


۴ تیر: دحاوی، کروی (سرمایه)، برکت (سرمایه)


۵ تیر: کچینی


۷ تیر: چکارن (سرمایه)، دتولید (سرمایه)


۱۰ تیر: دماوند (سرمایه)، بکهنوج


۱۱ تیر: تکنو، فالوم


۱۲ تیر: شلیا (سرمایه)، کماسه (سرمایه)


۲۵ تیر: فلوله، اپرداز


___


🆔 @SmartBourse_com


🪩 smartbourse.com

انتهای خبر

0
0