فروژ

صنایع فروآلیاژ ایران

1402/09/06 09:15:33
پایانی:41,800
(0.96%)
آخرین:41,900
(1.2%)

تعداد معاملات:18
حجم:10,055
ارزش معاملات:420M
حجم مبنا:1
39,35043,450
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,974
41,850
41,900
581
25,962
41,800
41,950
6,1704
311,755
41,750
42,000
11,1535
7,641(76%)
6(86%)
حجمحقیقیتعداد
10,081(34%)
8(89%)
2,440(24%)
1(14%)
حجمحقوقیتعداد
20,000(66%)
1(11%)
سرانه خرید حقیقی: 53,232,300 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.01سرانه فروش حقیقی: 52,673,225 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.99


آخرین اخبار فروژ

نمایش اخبار قدیمی‌تر