تکسهم ۹۸
1402/08/15
17:47
دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ بیشترین ورود پول حقیقی: #بالبر #بوعلی #ذوب #خاهن #بمپنا #شپنا #چکاپا #وآذر #کسرا #وتجارت بیشترین خروج پول حقیقی: #فملی #آریان...

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۵بیشترین ورود پول حقیقی:


#بالبر #بوعلی #ذوب #خاهن #بمپنا #شپنا #چکاپا #وآذر #کسرا #وتجارت
بیشترین خروج پول حقیقی:


#فملی #آریان #بپاس #وآیند #شستا #ونوین #دلر #نوری #خاور #فپنتا
برترین نسبت خریدار به فروشنده:


#فولای #وگردش #بگیلان #تپکو #ولپارس #آبادا #قشهد #ثشرق #رافزا #سجام
کراس با RSI ۵۰:


#بزاگرس #غزر #زنگان #شاخص_کل #کرازی #وبشهر #بترانس #شتوکا #توسن #وطوبی
الگوی کندلی پوشا:


#توریل #بنو #وتعاون #وساپا #وثنو #پشاهن #ثامان #فاما #رافزا #خریخت
کندل چکش:


#خریخت #شپلی #کاذر #آبادا #فماک #فاراک #کیمیا #چکارن #غگز #خاذین

انتهای خبر

0
0