تکسهم ۹۸
1402/07/15
12:59
💠 بیشترین ورود پول حقیقی: #فروس #حتاید #فسوژ #حپترو #پکویر #سشرق #غالبر #قثابت #حآفرین #بخاور 💠بیشترین خروج پول حقیقی: #وبملت #فملی #شپنا #شبندر ...

💠 بیشترین ورود پول حقیقی:


#فروس #حتاید #فسوژ #حپترو #پکویر #سشرق #غالبر #قثابت #حآفرین #بخاور💠بیشترین خروج پول حقیقی:


#وبملت #فملی #شپنا #شبندر #ثفارس #وشهر #شتران #شستا #وسالت #خودرو💠خرید بالای ۱۰۰ میلیون تومان حقیقی:


#معیار #نیرو #دارا #ثبات #دیبا #بازده #پاداش #پارند #کارا #اعتماد
💠با RSI زیر ۳۰:


#شزنگ #وزمین #تپولا #خعمرا #تنوین #تابا #سدور #غبشهر #سرچشمه #ثقزوی
💠 الگوی کندلی پوشا:


#بزاگرس #قمرو
💠 سهام با الگوی تیک صعودی:


#بسویچ #آبادا #واحصا #ولغدر #سصفهاانتهای خبر

0
0