پاداش

صندوق س. ارزش پاداش-د

1401/04/16 20:19:37
پایانی:10,153
(0.12%)
آخرین:10,153
(0.12%)

تعداد معاملات:327
حجم:16.98M
ارزش معاملات:172B
حجم مبنا:1
9,12611,154
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
717,046,558
10,152
10,153
2,289,95924
7700,000
10,151
10,154
800,0008
7700,000
10,150
10,155
600,0006
520,027(17%)
7(88%)
حجمحقیقیتعداد
2,080,063(67%)
27(93%)
2,562,442(83%)
1(13%)
حجمحقوقیتعداد
1,002,406(33%)
2(7%)
سرانه خرید حقیقی: 754,262,018 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.96سرانه فروش حقیقی: 782,180,727 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.04


آخرین اخبار پاداش

نمایش اخبار قدیمی‌تر