پاداش

صندوق س. ارزش پاداش-د

1401/05/21 16:47:36
پایانی:10,175
(0.1%)
آخرین:10,175
(0.1%)

تعداد معاملات:78
حجم:964,821
ارزش معاملات:9.81B
حجم مبنا:1
9,14811,180
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
39639,537,434
10,174
10,175
10,505,929107
141,400,000
10,173
10,176
1,100,49212
9900,000
10,172
10,177
900,0009
902,255(94%)
41(98%)
حجمحقیقیتعداد
70,049(7%)
19(95%)
62,566(6%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
894,772(93%)
1(5%)
سرانه خرید حقیقی: 223,913,283 تومانقدرت خرید حقیقی: 5.97سرانه فروش حقیقی: 37,513,082 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.17


آخرین اخبار پاداش

نمایش اخبار قدیمی‌تر