کارا

صندوق س. کارا -د

1401/03/01 11:45:55
پایانی:11,379
(0.05%)
آخرین:11,379
(0.05%)

تعداد معاملات:804
حجم:31.65M
ارزش معاملات:360B
حجم مبنا:1
10,23612,510
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
216,475
11,380
11,381
1,524,56017
27627,161,809
11,379
11,382
1,000,00010
212,100,000
11,378
11,383
1,000,00010
12,882,491(41%)
68(97%)
حجمحقیقیتعداد
4,243,936(13%)
73(95%)
18,815,751(59%)
2(3%)
حجمحقوقیتعداد
27,454,306(87%)
4(5%)
سرانه خرید حقیقی: 2,155,733,310 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.26سرانه فروش حقیقی: 661,530,791 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.31


آخرین اخبار کارا

نمایش اخبار قدیمی‌تر