همفکران
1400/03/19
08:20
#نبض_بازار 📌 به اطلاع می رساند، نمادهای معاملاتی (های وب)،(قنیشا)،(قصفها)، (آ س پ1)، (اپرداز1)، (حآسا1)، (کمرجان1)، (گدنا1)، (دتوزیع1)، (ریشمک1)،...

#نبض_بازار


📌 به اطلاع می رساند، نمادهای معاملاتی (های وب)،(قنیشا)،(قصفها)، (آ س پ۱)، (اپرداز۱)، (حآسا۱)، (کمرجان۱)، (گدنا۱)، (دتوزیع۱)، (ریشمک۱)، (کتوکا۱)، (رنیک۱)، (داوه۱)، (کاسپین۱)، (رافزا۱)، (ثالوند۱)، (ثپردیس۱)، (اعتلا۱)، (ثغرب۱)، (ثعمرا۱)، (غگلستا۱)، (شصدف۱)، (نطرین۱)، (کپرور۱)، (فرابورس۱)، (زبینا۱)، (زقیام۱)، (زفکا۱)، (زدشت۱)، (زشریف۱)، (کلر۱)، (ولشرق۱)، (کیمیا۱)، (بالاس۱)، (دبالک۱)، (غدیس۱)، (سمگا۱)، (تبرک۱)، (فگستر۱)، (ومعلم۱)،(حپارسا۱)، (حسیر۱)، (سدبیر۱)، (غپآذر۱)، (قشیر۱) و (اوان۱) امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ مشمول رفع گره معاملاتی می باشندانتهای خبر

0
0