حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

1402/09/15 11:02:14
پایانی:64,200
(1.9%)
آخرین:63,350
(0.55%)

تعداد معاملات:166
حجم:131,827
ارزش معاملات:8.46B
حجم مبنا:1
58,60067,400
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
164
63,350
63,900
1,2631
22,690
63,300
64,000
1,7552
31,165
63,250
64,100
1,1542
100,791(72%)
63(97%)
حجمحقیقیتعداد
105,448(76%)
56(97%)
38,444(28%)
2(3%)
حجمحقوقیتعداد
33,787(24%)
2(3%)
سرانه خرید حقیقی: 102,710,828 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.85سرانه فروش حقیقی: 120,888,600 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.18

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار حپارسا

نمایش اخبار قدیمی‌تر