تکسهم ۹۸
1402/08/22
15:58
‌دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ بیشترین ورود پول حقیقی: #وتجارت #وبملت #زشریف #غکورش #ثمسکن #تنوین #کایزد #کترام #سلار #زفجر بیشترین خروج پول حقیقی: #ونوین ...

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۲بیشترین ورود پول حقیقی:


#وتجارت #وبملت #زشریف #غکورش #ثمسکن #تنوین #کایزد #کترام #سلار #زفجر
بیشترین خروج پول حقیقی:


#ونوین #خساپا #بوعلی #وسالت #فملی #فولاد #شپنا #کیسون #آریان #فارس
برترین نسبت خریدار به فروشنده:


#افرا #ولپارس #گلدیرا #زفجر #توریل #استقلال #بگیلان #فماک #بتهران #وکبهمن
کراس با RSI ۵۰:


#توریل #خمحور #بتهران #سقاین #ساراب #نتوس #غدیس #شساخت #تکنار #غمهرا
الگوی کندلی پوشا:


#تنوین #قنقش #وکار #بایکا #وحکمت #فالومکندل چکش:


#قشکر #چکاران

انتهای خبر

0
0