اسمارت بورس
1402/02/17
09:24
🟣 مجامع شرکت‌ها، اردیبهشت ۱۴۰۲: 🔸مجامع عمومی عادی سالیانه: ۱۷ اردیبهشت: سفانو ۱۸ اردیبهشت: شدوص، اپال، کتوکا، حتوکا ۱۹ اردیبهشت: سغرب، سدور، پسهن...

🟣 مجامع شرکت‌ها، اردیبهشت ۱۴۰۲:🔸مجامع عمومی عادی سالیانه:۱۷ اردیبهشت: سفانو


۱۸ اردیبهشت: شدوص، اپال، کتوکا، حتوکا


۱۹ اردیبهشت: سغرب، سدور، پسهند


۲۰ اردیبهشت: سصوفی، رتاپ


۲۳ اردیبهشت: سخاش، آواک، رتاپ


۲۴ اردیبهشت: سبجنو، سنیر، چخزر، توریل، رانفور ، دجابر، وطوبی


۲۵ اردیبهشت: وتوسکا، ما، دکیمی، سهگمت


۲۷ اردیبهشت: فرود، داسوه، جم‌پیلن


۲۸ اردیبهشت: وامید


۳۰ اردیبهشت: غشوکو، ساوه، غمینو، سفار، فمراد، ساوه، فپنتا


۳۱ اردیبهشت: شاملا، سبهان، کنگین🔹 مجامع عمومی فوق العاده:۱۸ اردیبهشت: سقاین، تپسی


۲۰ اردیبهشت: سخزر، چکارن


۲۱ اردیبهشت: سبزوا، بسویچ، غاذر (سرمایه)


۲۳ اردیبهشت: خبازرس، بکاب (سرمایه)


۲۴ اردیبهشت: زبینا، وتوس، فالوم، تسفا (سرمایه)، فمراد


۲۵ اردیبهشت: کفرآور


۲۷ اردیبهشت: کاذر


۳۰ اردیبهشت: غشوکو


___


🆔 @SmartBourse_com

انتهای خبر

0
0