بورس۲۴
1401/03/29
08:12
از اول ۱۴۰۱ تا کنون شرکت ها چقدر سود تقسیم کردند؟

از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تا ۲۸ خرداد ماه ۱۹۰ شرکت مجامع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ را برگزار کردند.

از اول 1401 تا کنون شرکت ها چقدر سود تقسیم کردند؟

بورس۲۴ : از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تا ۲۸ خرداد ماه ۱۹۰ شرکت مجامع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ را برگزار کردند.


از لحاظ ریالی بیشترین مبلغ سود را شرکت های جم پیلن، شبصیر، خراسان، شغدیر، سخاش، ساوه، فروژ، دلر، فزر، ساروم و سبهان به سهامداران خود داده اند. اما شرکت های وطوبی، کزغال، گنگین، کتوسعه، بیوتک، تنوین، سهگمت، جم پیلن، دفارا و فروژ بیشترین درصد تقسیمی سود را داشتند. یعنی ۱۰۰ درصد یا بیشتر از کل سود واقعی خود را به عنوان سود نقدی در مجمع تصویب کردند.


از بین این ۱۹۰ شرکت فبیرا، مفاخر، فجوش، کآرا، بکهنوج، وفتخار، ممسنی، کازرو، وگستر، وتوسکا و وگستر به دلیل زیانده بودن سودی برای تقسیم نداشتند و شرکت های بایکا، شپلی، فبستم، وملت، لپیام، دزهراوی، گکوثر، لوتوس، سیلام، غفارس، تکنار، تشتاد، خلیبل و بکام نیز سهامداران خود را دست خالی از مجمع بازگرداندند.


سود تقسیمی مجامع
انتهای خبر

0
0