اسمارت بورس
1402/02/11
09:32
🟣 مجامع شرکت‌ها، اردیبهشت ۱۴۰۲: 🔸مجامع عمومی عادی سالیانه: ۱۱ اردیبهشت: سرود ۱۳ اردیبهشت: کاذر ۱۶ اردیبهشت: دکپسول، شتوکا، وگستر، حآسا ۱۷ اردیبهش...

🟣 مجامع شرکت‌ها، اردیبهشت ۱۴۰۲:🔸مجامع عمومی عادی سالیانه:۱۱ اردیبهشت: سرود


۱۳ اردیبهشت: کاذر


۱۶ اردیبهشت: دکپسول، شتوکا، وگستر، حآسا


۱۷ اردیبهشت: سفانو


۱۸ اردیبهشت: شدوص، اپال، کتوکا، حتوکا


۱۹ اردیبهشت: سغرب، سدور، پسهند


۲۰ اردیبهشت: سصوفی، رتاپ


۲۳ اردیبهشت: سخاش


۲۴ اردیبهشت: سبجنو، سنیر، چخزر


۳۰ اردیبهشت: غشوکو، ساوه، غمینو، سفار🔹 مجامع عمومی فوق‌العاده:۱۲ اردیبهشت: وآداک


۱۴ اردیبهشت: واحصا (سرمایه)


۱۶ اردیبهشت: لوتوس (سرمایه)


۱۸ اردیبهشت: سقاین، تپسی


۲۰ اردیبهشت: سخزر، چکارن


۲۱ اردیبهشت: سبزوا، غاذر (سرمایه)


۲۴ اردیبهشت: زبینا،سنیر


___


🆔 @SmartBourse_com

انتهای خبر

0
0