اسمارت بورس
1402/02/09
09:44
🟣 مجامع شرکت‌ها، اردیبهشت ۱۴۰۲: 🔸مجامع عمومی عادی سالیانه: ۹ اردیبهشت: حاریا، گلدیرا ۱۰ اردیبهشت: ساروم، درازی ۱۱ اردیبهشت: سرود ۱۳ اردیبهشت: کاذ...

🟣 مجامع شرکت‌ها، اردیبهشت ۱۴۰۲:🔸مجامع عمومی عادی سالیانه:۹ اردیبهشت: حاریا، گلدیرا


۱۰ اردیبهشت: ساروم، درازی


۱۱ اردیبهشت: سرود


۱۳ اردیبهشت: کاذر


۱۶ اردیبهشت: دکپسول، شتوکا، وگستر، حآسا


۱۷ اردیبهشت: سفانو


۱۸ اردیبهشت: شدوص، اپال، کتوکا، حتوکا


۱۹ اردیبهشت: سغرب، سدور


۲۰ اردیبهشت: سصوفی


۲۳ اردیبهشت: سخاش


۲۴ اردیبهشت: سبجنو، سنیر، چخزر


۳۰ اردیبهشت: غشوکو، ساوه🔹 مجامع عمومی فوق‌العاده:۱۰ اردیبهشت: تفارس (سرمایه)، تپکو


۱۲ اردیبهشت: وآداک


۱۴ اردیبهشت: واحصا (سرمایه)


۱۶ اردیبهشت: لوتوس (سرمایه)


۱۸ اردیبهشت: سقاین، تپسی


۲۰ اردیبهشت: سخزر


۲۱ اردیبهشت: سبزوا


۲۴ اردیبهشت: زبینا


___


🆔 @SmartBourse_com

انتهای خبر

0
0