بورس پرس
1402/12/08
00:01
مجوز افزایش سرمایه ۱۵ تا ۱۴۳۳ درصدی ۲۶ شرکت صادر شد

۲۶ شرکت بورسی و فرابورسی، مجوز افزایش سرمایه ۱۵ تا ۱۴۳۳ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، شرکت های کیمیای زنجان گستران، کاشی حافظ، معادن منگنز، پگاه گیلان، زرین معدن آسیا، بهمن لیزینگ، گلوکوزان، پگاه خراسان، لامپ پارس شهاب، بارز، لنت ترمز ایران، پخش البرز، پگاه اصفهان، نفت پارس، کشتیرانی، پارس خزر، سرمایه گذاری پردیس، گسترش صنایع روی ایرانیان، پاکسان، انتخاب الکترونیک آرمان، فولاد امیر کبیر کاشان ، الکتریک خودرو شرق، سرمایه گذاری مس سرچشمه ، گل گهر، بانک تجارت و چادرملو به ترتیب مجوز افزایش سرمایه ۵۰، ۹۱، ۱۰۳، ۵۸، ۲۸، ۲۷، ۲۰، ۳۸، ۹۲، ۱۰۰، ۱۰۰، ۷۹، ۸۶، ۱۵، ۴۳، ۱۵۰، ۸۰، ۳۰، ۳۳، ۱۴۳۳، ۷۷، ۱۱۴، ۵۲، ۱۵، ۵۰ و ۱۹ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.


بر اساس این گزارش، "کیمیا" سرمایه فعلی را از ۳۰۰ به ۴۵۰ میلیارد تومان می رساند. افزایش سرمایه این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.


سرمایه فعلی "کحافظ" از ۵۱۴.۱ به ۹۸۳.۷ میلیارد تومان می رسد. افزایش سرمایه این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای اصلاح ساختار مالی صرف می شود.


"کمنگنز" سرمایه فعلی را از ۱۴۸ به ۳۰۰ میلیارد تومان می رساند. افزایش سرمایه این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.


سرمایه فعلی "غگیلا" از ۴۰.۹ به ۶۴.۷ میلیارد تومان می رسد. افزایش سرمایه این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته برای ا صلاح ساختار مالی و بهبود سرمایه در گردش صرف می شود.


"فزرین" سرمایه فعلی را از ۳۰۰ به ۳۸۵ میلیارد تومان می رساند. افزایش سرمایه این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته برای ا صلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش اعمال می شود.


همچنین سرمایه فعلی "ولبهمن" از ۵۲۰ به ۶۶۰ میلیارد تومان می رسد. افزایش سرمایه این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته برای ا صلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد صرف می شود.


"غگل" سرمایه فعلی را از یک به ۱.۲ هزار میلیارد تومان می رساند. افزایش سرمایه این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای ا صلاح ساختار مالی و تامین سرمایه درگردش اعمال می شود.


سرمایه فعلی "غشان" را از ۱۷۱.۸ به ۲۳۶.۳ میلیارد تومان می رساند. افزایش سرمایه این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای ا صلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد صرف می شود.


"بشهاب" سرمایه فعلی را از ۷۲.۹ به ۱۴۰ میلیارد تومان می رساند. افزایش سرمایه این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای ا صلاح ساختار مالی اعمال می شود.


سرمایه فعلی "پکرمان" از ۲۵۲.۶ به ۵۰۵.۲ میلیارد تومان می رسد. افزایش سرمایه این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای ا نجام طرح توسعه و افزایش ظرفیت به میزان ۶ هزار تن صرف می شود.


"خلنت" سرمایه فعلی را از ۶۰ به ۱۲۰ میلیارد تومان می رساند. افزایش سرمایه این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای ا صلاح ساختار مالی اعمال می شود.


سرمایه فعلی "پخش" از ۳۸۰ به ۶۸۰ میلیارد تومان می رسد. افزایش سرمایه این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای ا جرای طرح توسعه ای (ساخت مرکز توزیع شیراز) صرف می شود.


"غشصفا" سرمایه فعلی را از ۱۱۵.۶ به ۲۱۴.۵ میلیارد تومان می رساند. افزایش سرمایه این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای ا صلاح ساختار مالی اعمال می شود.


سرمایه فعلی "شنفت" از ۲ به ۲.۳ هزار میلیارد تومان می رسد. افزایش سرمایه این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای ا صلاح ساختار مالی و استفاده از مزایای مالیاتی قانون بودجه صرف می شود.


"حکشتی" سرمایه فعلی را از ۵.۷ به ۸.۲ هزار میلیارد تومان می رساند. افزایش سرمایه این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته (خرید کانتینر و کامیون کشنده) و جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر اعمال می شود.


سرمایه فعلی "لخزر" از ۱۶۶.۳ به ۴۱۵.۸ میلیارد تومان می رسد. افزایش سرمایه این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای ا صلاح ساختار مالی صرف می شود.


"پردیس" سرمایه فعلی را از ۴۵۰ به ۸۱۰ میلیارد تومان می رساند. افزایش سرمایه این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی برای ا صلاح ساختار مالی، حفظ پرتفوی سرمایه‌گذاری و جلوگیری از خروج نقدینگی اعمال می شود.


مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از ۸۱۰ به ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت ۲ سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از اخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی شدن آن اقدام شود.


سرمایه فعلی "فگستر" از ۱۵۰ به ۱۹۵ میلیارد تومان می رسد. افزایش سرمایه این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته برای ا صلاح ساختار مالی صرف می شود.


"شپاکسا" سرمایه فعلی را از ۹۲۲.۱ میلیارد به ۱.۲ هزار میلیارد تومان می رساند. افزایش سرمایه این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای ا صلاح ساختار مالی و استفاده از مشوق مالیاتی قانون بودجه اعمال می شود.


سرمایه فعلی "انتخاب" از یک به ۱۵.۳ هزار میلیارد تومان می رسد. افزایش سرمایه این شرکت فرابورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای ا صلاح ساختار مالی صرف می شود.


"فجر" سرمایه فعلی را از ۸۴۵.۸ میلیارد به ۱.۵ هزار میلیارد تومان می رساند. افزایش سرمایه این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای ا صلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش اعمال می شود.


سرمایه فعلی "خشرق" از ۱۱۳.۲ به ۲۴۲.۷ میلیارد تومان می رسد. افزایش سرمایه این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای ا نجام پروژه افزایش ظرفیت خط تولید دسته سیم محصول دنا صرف می شود.


"سرچشمه" سرمایه فعلی را از ۷۶۵ میلیارد به ۱.۱ هزار میلیارد تومان می رساند. افزایش سرمایه این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته برای ا صلاح ساختار مالی، کاهش ریسک و تقویت پرتفوی سرمایه گذاری ها اعمال می شود.


سرمایه فعلی "کگل" از ۳۳ به ۳۸ هزار میلیارد تومان می رسد. افزایش سرمایه این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر، جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (خرید سهام و تاسیس شرکت) جبران مخارج انجام شده بابت اجرای طرح‌های توسعه و تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید سنگ آهن مورد نیاز صرف می شود.


مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از ۳۸ به ۵۵ هزار میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی شدن آن را به مدّت ۲ سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از اخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی کردن آن اقدام شود.


"وتجارت" سرمایه فعلی را از ۲۲.۳ به ۳۳.۵ هزار میلیارد تومان می رساند. افزایش سرمایه این بانک بورسی از محل سود انباشته برای بهبود نسبت کفایت سرمایه، اصلاح ساختار مالی و استفاده از مزایای معافیت مالیاتی قانون بودجه اعمال می شود.


سرمایه فعلی "کچاد" از ۲۷.۱ به ۳۲.۴ هزار میلیارد تومان می رسد. افزایش سرمایه این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح‌های توسعه ای، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر، مشارکت در افزایش سرمایة شرکت‌‌های سرمایه‌پذیر، جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده بابت تحصیل سرمایه گذاری ها صرف می شود.


مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از ۳۲.۴ به ۴۴ هزار میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی شدن آن را به مدّت ۲ سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از اخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی کردن آن اقدام شود.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیام


انتهای خبر

0
0