فیلتر هوشمند - درشت ترین فروشندگان حقیقی

زماهان

 (فرابورس)
23:25:48 1400/05/11
میانگین فروش حقیقی (تومان)۲۳۰.۲۸ میلیون
15,78317,443

سپرمی

 (بازار پایه)
23:25:48 1400/05/11
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۹۳.۲۵ میلیون
9,0009,180

قیستو

 (بازار پایه)
23:25:48 1400/05/11
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۸۰.۱ میلیون
13,72114,281

فجر

 (بورس)
23:25:48 1400/05/11
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۵۰.۶ میلیون
29,08032,140

سکارون

 (بازار پایه)
23:25:48 1400/05/11
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۳۷.۶۵ میلیون
101,976108,282

غصینو

 (فرابورس)
23:25:48 1400/05/11
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۲۱.۳۶ میلیون
44,36649,036

گشان

 (بازار پایه)
23:25:48 1400/05/11
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۱۶.۱۵ میلیون
24,12725,111

بایکا

 (بازار پایه)
23:25:48 1400/05/11
میانگین فروش حقیقی (تومان)۹۱.۸۵ میلیون
24,55826,076

غویتا

 (فرابورس)
23:25:48 1400/05/11
میانگین فروش حقیقی (تومان)۷۴.۶ میلیون
8,0818,931

سدبیر

 (فرابورس)
23:25:48 1400/05/11
میانگین فروش حقیقی (تومان)۶۷.۸۳ میلیون
43,67748,273

حآسا

 (فرابورس)
23:25:48 1400/05/11
میانگین فروش حقیقی (تومان)۶۴.۱۶ میلیون
22,36624,720

شجم

 (بازار پایه)
23:25:48 1400/05/11
میانگین فروش حقیقی (تومان)۶۳.۲۱ میلیون
11,29311,991

غفارس

 (فرابورس)
23:25:48 1400/05/11
میانگین فروش حقیقی (تومان)۶۲.۴۳ میلیون
14,89916,467

بپاس

 (فرابورس)
23:25:48 1400/05/11
میانگین فروش حقیقی (تومان)۶۱.۱۳ میلیون
59,72566,011

شلعاب

 (بورس)
23:25:48 1400/05/11
میانگین فروش حقیقی (تومان)۵۸.۹۲ میلیون
8,6609,560

وتوشه

 (بورس)
23:25:48 1400/05/11
میانگین فروش حقیقی (تومان)۵۷.۴ میلیون
5,8606,460

ثنظام

 (بازار پایه)
23:25:48 1400/05/11
میانگین فروش حقیقی (تومان)۵۷.۲۵ میلیون
44,70649,410

رانفور

 (بورس)
23:25:48 1400/05/11
میانگین فروش حقیقی (تومان)۵۴.۶۶ میلیون
5,7106,310

گنگین

 (بازار پایه)
23:25:48 1400/05/11
میانگین فروش حقیقی (تومان)۵۳.۸ میلیون
18,40419,542

وگردش

 (بازار پایه)
23:25:48 1400/05/11
میانگین فروش حقیقی (تومان)۵۱.۸۵ میلیون
13,73314,581