فیلتر هوشمند - درشت ترین فروشندگان حقیقی

حفارس

 (بورس)
00:24:13 1401/07/10
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۶۷.۰۲ میلیون
10,62011,720

فمراد

 (بورس)
00:24:13 1401/07/10
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۵۸.۳۵ میلیون
39,35043,490

شمواد

 (بازار پایه)
00:24:13 1401/07/10
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۵۱.۹۲ میلیون
79,90084,800

ومشان

 (بازار پایه)
00:24:13 1401/07/10
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۲۳.۱۶ میلیون
60,15063,850

وشهر

 (بازار پایه)
00:24:13 1401/07/10
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۱۹.۱ میلیون
4,0314,279

بپاس

 (فرابورس)
00:24:13 1401/07/10
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۱۵.۱۱ میلیون
24,45026,950

وحافظ

 (بازار پایه)
00:24:13 1401/07/10
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۱۴.۱۵ میلیون
11,74012,460

ثعتما

 (بازار پایه)
00:24:13 1401/07/10
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۰۷.۴۷ میلیون
11,43012,130

گشان

 (بازار پایه)
00:24:13 1401/07/10
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۰۴.۶۹ میلیون
25,35026,850

قاسم

 (فرابورس)
00:24:13 1401/07/10
میانگین فروش حقیقی (تومان)۹۸.۴۷ میلیون
4,6715,161

بمیلا

 (بازار پایه)
00:24:13 1401/07/10
میانگین فروش حقیقی (تومان)۹۶.۳۹ میلیون
10,01010,610

وامیر

 (بازار پایه)
00:24:13 1401/07/10
میانگین فروش حقیقی (تومان)۹۶.۰۷ میلیون
250,050265,450

سایرا

 (بازار پایه)
00:24:13 1401/07/10
میانگین فروش حقیقی (تومان)۹۳.۶۳ میلیون
26,95028,050

فجام

 (بورس)
00:24:13 1401/07/10
میانگین فروش حقیقی (تومان)۹۲.۴۵ میلیون
4,7315,229

آریان

 (بازار پایه)
00:24:13 1401/07/10
میانگین فروش حقیقی (تومان)۷۸.۸۲ میلیون
6,3706,750

خفولا

 (بازار پایه)
00:24:13 1401/07/10
میانگین فروش حقیقی (تومان)۷۴.۵۸ میلیون
25,05026,550

وصندوق

 (بورس)
00:24:13 1401/07/10
میانگین فروش حقیقی (تومان)۷۴.۰۸ میلیون
10,10011,600

خکرمان

 (بازار پایه)
00:24:13 1401/07/10
میانگین فروش حقیقی (تومان)۷۱.۹۸ میلیون
3,3003,504

ساراب

 (بورس)
00:24:13 1401/07/10
میانگین فروش حقیقی (تومان)۶۸.۲۲ میلیون
16,17018,590

حتاید

 (بورس)
00:24:13 1401/07/10
میانگین فروش حقیقی (تومان)۶۸.۰۸ میلیون
4,6305,326