فیلتر هوشمند - درشت ترین فروشندگان حقیقی

کالا

 (بورس)
11:04:05 1400/07/26
میانگین فروش حقیقی (تومان)۲۸۰.۷۴ میلیون
31,18034,460

شصفها

 (بازار پایه)
11:04:05 1400/07/26
میانگین فروش حقیقی (تومان)۲۱۸.۸۸ میلیون
136,678142,256

کترام

 (بورس)
11:04:05 1400/07/26
میانگین فروش حقیقی (تومان)۲۰۴.۴ میلیون
21,26023,480

ثزاگرس

 (بازار پایه)
11:04:05 1400/07/26
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۷۴.۰۲ میلیون
40,91545,221

تابا

 (بازار پایه)
11:04:05 1400/07/26
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۶۲.۱۷ میلیون
30,32132,195

تکشا

 (بورس)
11:04:05 1400/07/26
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۵۸.۹۴ میلیون
40,29044,530

فرابورس

 (فرابورس)
11:04:05 1400/07/26
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۵۷.۲ میلیون
22,30824,656

دقاضی

 (بازار پایه)
11:04:05 1400/07/26
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۵۶.۰ میلیون
30,17932,045

بکاب

 (بورس)
11:04:05 1400/07/26
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۳۹.۱ میلیون
144,710159,930

غصینو

 (فرابورس)
11:04:05 1400/07/26
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۲۹.۱ میلیون
15,24616,850

ختور

 (بورس)
11:04:05 1400/07/26
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۲۶.۴۷ میلیون
18,71020,670

شپترو

 (بازار پایه)
11:04:06 1400/07/26
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۱۲.۴۱ میلیون
4,5644,846

گنگین

 (بازار پایه)
11:04:06 1400/07/26
میانگین فروش حقیقی (تومان)۹۳.۴۷ میلیون
23,03224,456

سیلام

 (بورس)
11:04:06 1400/07/26
میانگین فروش حقیقی (تومان)۸۸.۷۲ میلیون
6,1906,830

ویسا

 (بازار پایه)
11:04:06 1400/07/26
میانگین فروش حقیقی (تومان)۷۵.۷۳ میلیون
6,8317,253

آریان

 (بازار پایه)
11:04:06 1400/07/26
میانگین فروش حقیقی (تومان)۷۳.۲۶ میلیون
18,14219,264

سباقر

 (بازار پایه)
11:04:06 1400/07/26
میانگین فروش حقیقی (تومان)۶۵.۳۸ میلیون
16,15717,155

بخاور

 (فرابورس)
11:04:06 1400/07/26
میانگین فروش حقیقی (تومان)۵۸.۵۳ میلیون
4,4164,880

دبالک

 (فرابورس)
11:04:06 1400/07/26
میانگین فروش حقیقی (تومان)۵۶.۱۶ میلیون
9,49810,496

زشریف

 (فرابورس)
11:04:06 1400/07/26
میانگین فروش حقیقی (تومان)۵۴.۵۲ میلیون
3,9304,342