فیلتر هوشمند - درشت ترین فروشندگان حقیقی

غدشت

 (بورس)
13:58:16 1400/02/27
میانگین فروش حقیقی (تومان)۳۸۲.۱۵ میلیون
272,270300,910

پلوله

 (بازار پایه)
13:58:16 1400/02/27
میانگین فروش حقیقی (تومان)۲۵۱.۷۸ میلیون
27,76829,484

وکادو

 (بازار پایه)
13:58:16 1400/02/27
میانگین فروش حقیقی (تومان)۲۴۹.۷ میلیون
14,69816,244

شکربن

 (بورس)
13:58:16 1400/02/27
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۳۲.۶۲ میلیون
76,67084,730

فمراد

 (بورس)
13:58:16 1400/02/27
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۲۰.۵۱ میلیون
83,93092,750

ولبهمن

 (فرابورس)
13:58:16 1400/02/27
میانگین فروش حقیقی (تومان)۹۸.۷۵ میلیون
6,7627,472

فجام

 (بورس)
13:58:16 1400/02/27
میانگین فروش حقیقی (تومان)۹۷.۵ میلیون
9,43010,410

بورس

 (بورس)
13:58:16 1400/02/27
میانگین فروش حقیقی (تومان)۹۷.۳۱ میلیون
31,40034,700

کویر

 (بورس)
13:58:16 1400/02/27
میانگین فروش حقیقی (تومان)۹۱.۰۳ میلیون
16,90018,660

وبیمه

 (بورس)
13:58:16 1400/02/27
میانگین فروش حقیقی (تومان)۸۹.۴۹ میلیون
2,6602,938

رتکو

 (بورس)
13:58:16 1400/02/27
میانگین فروش حقیقی (تومان)۸۸.۰۴ میلیون
16,71018,450

دماوند

 (فرابورس)
13:58:16 1400/02/27
میانگین فروش حقیقی (تومان)۸۶.۹۴ میلیون
29,27932,361

تکمبا

 (بورس)
13:58:16 1400/02/27
میانگین فروش حقیقی (تومان)۸۵.۸۴ میلیون
7,4008,160

پکویر

 (بورس)
13:58:16 1400/02/27
میانگین فروش حقیقی (تومان)۸۵.۴۶ میلیون
12,07013,330

ستران

 (بورس)
13:58:16 1400/02/27
میانگین فروش حقیقی (تومان)۸۴.۱۵ میلیون
21,76024,040

خودکفا

 (بازار پایه)
13:58:16 1400/02/27
میانگین فروش حقیقی (تومان)۸۱.۸۸ میلیون
16,78218,548

شکف

 (بازار پایه)
13:58:16 1400/02/27
میانگین فروش حقیقی (تومان)۷۴.۲ میلیون
98,934102,972

سغرب

 (بورس)
13:58:16 1400/02/27
میانگین فروش حقیقی (تومان)۷۴.۰۷ میلیون
28,12031,080

چفیبر

 (بورس)
13:58:16 1400/02/27
میانگین فروش حقیقی (تومان)۷۱.۸۶ میلیون
13,15014,530

مداران

 (بورس)
13:58:16 1400/02/27
میانگین فروش حقیقی (تومان)۷۰.۵۱ میلیون
23,86026,360