فیلتر هوشمند - درشت ترین فروشندگان حقیقی

پارتا

 (بازار پایه)
00:35:34 1400/10/28
میانگین فروش حقیقی (تومان)۲۰۰.۷۲ میلیون
17,79019,650

شلرد

 (بازار پایه)
00:35:34 1400/10/28
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۹۵.۹۵ میلیون
11,19011,870

فالوم

 (بازار پایه)
00:35:34 1400/10/28
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۵۹.۲۲ میلیون
16,35017,350

دقاضی

 (بازار پایه)
00:35:34 1400/10/28
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۴۰.۹۹ میلیون
25,45026,950

شزنگ

 (بازار پایه)
00:35:34 1400/10/28
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۲۵.۵۶ میلیون
102,850109,150

فکمند

 (بازار پایه)
00:35:34 1400/10/28
میانگین فروش حقیقی (تومان)۷۱.۲۹ میلیون
32,75036,150

سمایه

 (بازار پایه)
00:35:34 1400/10/28
میانگین فروش حقیقی (تومان)۶۷.۴۷ میلیون
4,1474,403

بموتو

 (بورس)
00:35:34 1400/10/28
میانگین فروش حقیقی (تومان)۶۷.۱۱ میلیون
67,03074,070

تمحرکه

 (بازار پایه)
00:35:34 1400/10/28
میانگین فروش حقیقی (تومان)۶۳.۱۱ میلیون
15,02015,940

آریان

 (بازار پایه)
00:35:34 1400/10/28
میانگین فروش حقیقی (تومان)۶۲.۷۱ میلیون
11,97012,690

کلر

 (فرابورس)
00:35:34 1400/10/28
میانگین فروش حقیقی (تومان)۶۱.۸۲ میلیون
79,70088,000

سپرمی

 (بازار پایه)
00:35:34 1400/10/28
میانگین فروش حقیقی (تومان)۵۴.۹ میلیون
12,14012,620

ثنام

 (بازار پایه)
00:35:34 1400/10/28
میانگین فروش حقیقی (تومان)۵۲.۴۷ میلیون
7,9008,720

خفناور

 (بازار پایه)
00:35:34 1400/10/28
میانگین فروش حقیقی (تومان)۵۱.۸۷ میلیون
28,60030,300

وبملت

 (بورس)
00:35:34 1400/10/28
میانگین فروش حقیقی (تومان)۴۹.۵۴ میلیون
2,9643,274

میدکو

 (بورس)
00:35:34 1400/10/28
میانگین فروش حقیقی (تومان)۴۹.۰۹ میلیون
43,65048,230

کاسپین

 (فرابورس)
00:35:34 1400/10/28
میانگین فروش حقیقی (تومان)۴۸.۵۴ میلیون
20,70022,800

وخاور

 (بورس)
00:35:34 1400/10/28
میانگین فروش حقیقی (تومان)۴۶.۱۶ میلیون
4,7275,223

شرنگی

 (بازار پایه)
00:35:34 1400/10/28
میانگین فروش حقیقی (تومان)۴۵.۲۹ میلیون
218,450241,350

واحیا

 (بازار پایه)
00:35:34 1400/10/28
میانگین فروش حقیقی (تومان)۴۵.۱۵ میلیون
14,78015,680