فیلتر هوشمند - درشت ترین فروشندگان حقیقی

سکارون

 (بازار پایه)
09:23:36 1399/11/05
میانگین فروش حقیقی (تومان)۴۰۲.۲۵ میلیون
210,003222,991

وآذر

 (بورس)
09:23:36 1399/11/05
میانگین فروش حقیقی (تومان)۲۷۸.۰۹ میلیون
103,670114,570

وسرمد

 (بازار پایه)
09:23:36 1399/11/05
میانگین فروش حقیقی (تومان)۲۱۱.۶۵ میلیون
7,1477,589

واحیا

 (بازار پایه)
09:23:36 1399/11/05
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۹۹.۷۲ میلیون
166,720177,032

کساپا

 (بورس)
09:23:36 1399/11/05
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۹۴.۳۷ میلیون
39,33043,450

فمراد

 (بورس)
09:23:36 1399/11/05
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۹۲.۱۳ میلیون
185,680205,220

کدما

 (بورس)
09:23:36 1399/11/05
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۴۶.۶۲ میلیون
263,390291,110

حتوکا

 (بورس)
09:23:36 1399/11/05
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۴۳.۹۸ میلیون
36,97040,850

گدنا

 (فرابورس)
09:23:36 1399/11/05
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۲۹.۵۵ میلیون
33,56137,093

لابسا

 (بورس)
09:23:36 1399/11/05
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۲۰.۹۵ میلیون
53,13058,710

وآفری

 (بازار پایه)
09:23:36 1399/11/05
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۱۷.۸۷ میلیون
19,11720,299

وگردش

 (بازار پایه)
09:23:36 1399/11/05
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۱۳.۸۴ میلیون
22,40423,788

ثتوسا

 (بازار پایه)
09:23:36 1399/11/05
میانگین فروش حقیقی (تومان)۸۹.۸۲ میلیون
40,27142,761

زمگسا

 (بورس)
09:23:36 1399/11/05
میانگین فروش حقیقی (تومان)۸۴.۵۸ میلیون
34,44038,060

خموتور

 (بورس)
09:23:36 1399/11/05
میانگین فروش حقیقی (تومان)۸۱.۸۸ میلیون
23,92026,420

غگرجی

 (بورس)
09:23:36 1399/11/05
میانگین فروش حقیقی (تومان)۸۱.۷۶ میلیون
23,70026,180

ثپردیس

 (فرابورس)
09:23:36 1399/11/05
میانگین فروش حقیقی (تومان)۷۹.۸۸ میلیون
11,81913,063

ومشان

 (بازار پایه)
09:23:36 1399/11/05
میانگین فروش حقیقی (تومان)۷۹.۶۵ میلیون
76,83881,590

غدام

 (بورس)
09:23:36 1399/11/05
میانگین فروش حقیقی (تومان)۷۷.۰۶ میلیون
407,640450,540

لکما

 (بازار پایه)
09:23:36 1399/11/05
میانگین فروش حقیقی (تومان)۷۳.۵۹ میلیون
7,9158,747