فیلتر هوشمند - درشت ترین فروشندگان حقیقی

خفولا

 (بازار پایه)
01:44:20 1403/02/02
میانگین فروش حقیقی (تومان)۲۷۵.۱ میلیون
41,95044,450

وارس

 (بازار پایه)
01:44:20 1403/02/02
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۵۵.۳۱ میلیون
19,04020,200

پارسیان

 (بورس)
01:44:20 1403/02/02
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۳۶.۶۴ میلیون
3,8084,380

کمینا

 (بازار پایه)
01:44:20 1403/02/02
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۱۴.۷۶ میلیون
11,97012,710

ویسا

 (بازار پایه)
01:44:20 1403/02/02
میانگین فروش حقیقی (تومان)۱۰۳.۷۷ میلیون
6,4006,780

وثنو

 (بازار پایه)
01:44:20 1403/02/02
میانگین فروش حقیقی (تومان)۹۳.۸ میلیون
6,9507,370

کسرام

 (بورس)
01:44:20 1403/02/02
میانگین فروش حقیقی (تومان)۹۰.۳۴ میلیون
18,47020,410

ثتوسا

 (بازار پایه)
01:44:20 1403/02/02
میانگین فروش حقیقی (تومان)۸۶.۱۹ میلیون
53,80057,100

دشیری

 (بازار پایه)
01:44:20 1403/02/02
میانگین فروش حقیقی (تومان)۷۱.۶۹ میلیون
136,800145,200

وآفر

 (بازار پایه)
01:44:20 1403/02/02
میانگین فروش حقیقی (تومان)۷۱.۴۶ میلیون
25,60027,100

وبانک

 (بورس)
01:44:20 1403/02/02
میانگین فروش حقیقی (تومان)۷۱.۴۳ میلیون
12,38014,240

ورنا

 (بورس)
01:44:20 1403/02/02
میانگین فروش حقیقی (تومان)۶۸.۱۵ میلیون
7,8409,000

قیستو

 (بازار پایه)
01:44:20 1403/02/02
میانگین فروش حقیقی (تومان)۶۵.۷۶ میلیون
11,84012,560

تپولا

 (بازار پایه)
01:44:20 1403/02/02
میانگین فروش حقیقی (تومان)۶۵.۵۸ میلیون
17,80018,900

ثعمرا

 (فرابورس)
01:44:20 1403/02/02
میانگین فروش حقیقی (تومان)۵۹.۵۳ میلیون
18,16020,880

وحکمت

 (بازار پایه)
01:44:20 1403/02/02
میانگین فروش حقیقی (تومان)۵۷.۴۶ میلیون
4,2314,491

وپارس

 (بورس)
01:44:20 1403/02/02
میانگین فروش حقیقی (تومان)۵۷.۴ میلیون
1,8792,075

فاهواز

 (بازار پایه)
01:44:20 1403/02/02
میانگین فروش حقیقی (تومان)۵۶.۴۳ میلیون
8,9009,260

کیسون

 (بازار پایه)
01:44:20 1403/02/02
میانگین فروش حقیقی (تومان)۵۶.۰۸ میلیون
1,8521,966

کیا

 (فرابورس)
01:44:20 1403/02/02
میانگین فروش حقیقی (تومان)۵۶.۰۲ میلیون
7,1907,930