سوشی سوآپ

رمزارز - رتبه 95
قیمت :
173,907 تومان
$6.00 
+4.3%+

معاملات روزانه$175,305,266
حجم بازار$791,770,332
سکه در گردش127,244,443
عرضه کل239,575,084

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

170,280
176,853

172,000
177,000

173,740
175,517

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

+1.8%+
+4.3%+
12.6%-