تحلیل کاربردی هلالات
1400/09/07
07:48
#بورس_کالا 6آذر روز گذشته اسیدنیتریک #شیراز دوبرابر قیمت پایه معامله شد. پس ازان رقابت سنگینی روی #سیمان بود. #سخاش #ساوه #ساروج #سشمال #سمازن #سپ...

#بورس_کالا ۶آذرروز گذشته اسیدنیتریک #شیراز دوبرابر قیمت پایه معامله شد. پس ازان رقابت سنگینی روی #سیمان بود. #سخاش #ساوه #ساروج #سشمال #سمازن #سپاها #ستران #سخوز ۲۰ الی ۸۵درصد بالاتر از قیمت پایه محصول فروختند.در مقابل ۱.۰۴میلیون تن عرضه، ۱.۲۸میلیون تن تقاضا نشسته بود. #سخاش #سفانو #سفار بیشترین کسری عرضه را در مقابل تقاضا داشتند.قیمت PVC #شپترو ۴۳۰میلیون ریال یعنی ۳درصد بالای قیمت پایه ثبت شد. میلگرد #ذوب ۱۵۲میلیون ریال هم معامله شد. تیرآهن ۱۴۶میلیون ریال بود. #اوره #خراسان و #کرماشا ۱۷۲ - ۱۹۷ میلیون ریال قیمت خورد.روغن پایه #شسپا بدون رقابت ۲۰۸میلیون ریال و محصول #شجم نیز ۴۱۱.۴ میلیون ریال در هر تن معامله شد.@validhealat

انتهای خبر

0
0