سهم گلچین
1402/08/01
07:56
#ددانا اطلاعیه 1402/07/30 *داروسازی دانا* 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۳,۳۹۴ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۱۰۹ درصد افزایش س...

#ددانا


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*داروسازی دانا*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۳,۳۹۴ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۰۹ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#سصفها


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*سیمان اصفهان*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۸۹۴ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۰۸ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#دشیری


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*شیرین دارو*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۴,۹۴۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۲۸ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#پلاسک


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*کارخانجات پلاسکوکار سایپا*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


این در حالیست شرکت برای دوره مشابه سال گذشته مبلغ (۱,۲۵۳) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نموده است
#خرینگ


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*رینگ سازی مشهد*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۸۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۶۴ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#کاما


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*باما*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۶۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۷ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#سآبیک


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*سیمان ابیک*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۴۵۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۹۹ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#درازی


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*پخش رازی*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۰۹۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۷۳ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#شپترو


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*پتروشیمی آبادان*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ (۵۳۷) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


۲۱ درصد افزایش زیان نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#پیزد


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*مجتمع صنایع لاستیک یزد*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۰۶۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


این در حالیست شرکت برای دوره مشابه سال گذشته مبلغ (۲) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نموده است
#خاهن


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*آهنگری تراکتور سازی ایران*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۵۶ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۳ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#فایرا


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*آلومینیوم ایران*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۵۶۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۵۲ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#شیراز


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*پتروشیمی شیراز*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۲۴۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۴۰ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#فگستر


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*گسترش صنایع روی ایرانیان*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۷۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۳۵ درصد کاهش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#دقاضی


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*داروسازی شهید قاضی*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۷۷۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۶۵ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#خچرخش


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*چرخشگر*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۷۰۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۲۳۴ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#کاوه


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*فولاد کاوه جنوب کیش*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۵۷۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۷۷ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#درهآور


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*داروئی ره آورد تامین*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۵,۲۴۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۶۳ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#غویتا


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*ویتانا*


۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۸۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۳۶ درصد کاهش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#همراه


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*ارتباطات سیار ایران*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۳۵۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۸ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشتهانتهای خبر

0
0