درازی

پخش رازی

1401/07/10 03:02:49
پایانی:17,040
(-1.44%)
آخرین:17,150
(-0.8%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:867,554
16,08018,500
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
18,978
17,040
17,160
8,9751
11,000
16,780
17,180
15,7382
1268
16,770
17,190
21,1302
561,736(52%)
63(93%)
حجمحقیقیتعداد
1,075,089(100%)
112(100%)
513,353(48%)
5(7%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 151,936,213 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.93سرانه فروش حقیقی: 163,567,112 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.08


آخرین اخبار درازی

نمایش اخبار قدیمی‌تر