سهم گلچین
1402/08/01
08:00
#دعبید اطلاعیه 1402/07/30 *داروسازی دکتر عبیدی* 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۶۰۶ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۹۰ درصد افزای...

#دعبید


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*داروسازی دکتر عبیدی*


۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۶۰۶ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۹۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#مادیرا


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*صنایع مادیران*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱,۲۶۴ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#ثبهساز


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*بهسازکاشانه تهران*


۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۳۳۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۴۳۸ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#شاروم


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*پتروشیمی ارومیه*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۹۴۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۲۱۳ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#قجام


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*فرآورده های غذائی و قند تربت جام*


۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ (۱۱۲) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


این در حالیست شرکت برای دوره مشابه سال گذشته مبلغ ۱۲۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده است
#تنوین


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*تامین سرمایه نوین*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲۷۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۴۳ درصد کاهش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#لسرما


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*صنایع سرما آفرین ایران*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۷۸۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۵۶ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#ومعلم


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*بیمه معلم*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۷۴ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۷۶ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#حخزر


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*کشتیرانی دریای خزر*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۶,۵۹۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۳۴۷ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#فصبا


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*صبا فولاد خلیج فارس*


۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۵,۵۱۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۰۶ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#فسپا


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*گروه صنعتی سپاهان*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۶۷۴ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۸۹ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#سخزر


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*سیمان خزر*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۶۷۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۵۹ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#سفار


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*سیمان فارس*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۸,۳۹۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۹۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#پرداخت


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*به پرداخت ملت*


۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۰۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۹ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#وآیند


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*بانک آینده*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ (۱۶,۴۸۱) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


۲,۴۳۲ درصد افزایش زیان نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#خلنت


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*تولیدی لنت ترمز ایران*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۷۱۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۷۳ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#شبندر


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*پالایش نفت بندرعباس*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۷۶۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۵۴ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#شرانل


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*نفت ایرانول*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۵,۷۶۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۷ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#فاذر


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*صنایع آذرآب*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ (۱۶) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


۵۷ درصد کاهش زیان نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#سشمال


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*سیمان شمال*


۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۱۷۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۶۹ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشتهانتهای خبر

0
0