نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/11/11
16:15
#ورود_پول_حقیقی_به_گروهها 99/11/11 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه فلزات اساسی بیشترین خروج پول حقیقی از گروه "صندوق سرمایه گذاری قابل معامله" گروه ...

#ورود_پول_حقیقی_به_گروهها


۹۹/۱۱/۱۱


بیشترین ورود پول حقیقی به گروه فلزات اساسی بیشترین خروج پول حقیقی از گروه "صندوق سرمایه گذاری قابل معامله" گروه "فلزات اساسی" به ترتیب وضعیت بنیادی شامل فروس, فجر, فخوز, فخاس, فنوال, فولاد, فرآور, فایرا, ارفع, فولای, فسپا, کاوه, هرمز, فولاژ, فباهنر, ذوب, فنورد, فوکا, فملی, فاسمین, فپنتا, کویر, فسازان, وتوکا, فسرب, فروی, کیمیا, فزرین, زنگان, فمراد, فالوم, فماک, میدکو, فسدید, فافزا, فلوله, فنفت, وسدید می باشد. گروه "صندوق سرمایه گذاری قابل معامله" به ترتیب وضعیت بنیادی شامل نگین, صغرب, اعتماد می باشد.انتهای خبر

0
0