فیلتر هوشمند - درشت ترین خریداران حقوقی

 (بورس)
14:02:11 1400/02/27
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲۴.۱۶ میلیارد
16,26017,960

 (بورس)
14:02:11 1400/02/27
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱۳.۹۷ میلیارد
2,4372,693

 (فرابورس)
14:02:11 1400/02/27
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱۰.۹۵ میلیارد
8,6419,549

کویر

 (بورس)
14:02:11 1400/02/27
میانگین خرید حقوقی (تومان)۷.۱۱ میلیارد
16,90018,660

سیتا

 (بورس)
14:02:11 1400/02/27
میانگین خرید حقوقی (تومان)۶.۷۶ میلیارد
14,25015,750

لوتوس

 (بورس)
14:02:11 1400/02/27
میانگین خرید حقوقی (تومان)۵.۵۷ میلیارد
7,2808,040

وساغربی

 (بورس)
14:02:11 1400/02/27
میانگین خرید حقوقی (تومان)۵.۱۲ میلیارد
732808

پرداخت

 (بورس)
14:02:11 1400/02/27
میانگین خرید حقوقی (تومان)۴.۴۹ میلیارد
22,17024,490

برکت

 (بورس)
14:02:11 1400/02/27
میانگین خرید حقوقی (تومان)۴.۳۶ میلیارد
25,80028,500

شپنا

 (بورس)
14:02:11 1400/02/27
میانگین خرید حقوقی (تومان)۳.۸۹ میلیارد
10,33011,410

وگردش

 (بازار پایه)
14:02:11 1400/02/27
میانگین خرید حقوقی (تومان)۳.۸۳ میلیارد
14,87215,790

بوعلی

 (بورس)
14:02:11 1400/02/27
میانگین خرید حقوقی (تومان)۳.۶۵ میلیارد
42,04046,460

وسلرستا

 (بورس)
14:02:11 1400/02/27
میانگین خرید حقوقی (تومان)۳.۴۲ میلیارد
855945

تملت

 (بورس)
14:02:11 1400/02/27
میانگین خرید حقوقی (تومان)۳.۲۹ میلیارد
4,6675,157

شتران

 (بورس)
14:02:11 1400/02/27
میانگین خرید حقوقی (تومان)۳.۲۶ میلیارد
7,7108,510

شرانل

 (فرابورس)
14:02:11 1400/02/27
میانگین خرید حقوقی (تومان)۳.۲ میلیارد
37,85941,843

فارس

 (بورس)
14:02:11 1400/02/27
میانگین خرید حقوقی (تومان)۳.۰۹ میلیارد
8,7609,680

قرن

 (بورس)
14:02:11 1400/02/27
میانگین خرید حقوقی (تومان)۳.۰۳ میلیارد
58,32064,440

وسیستا

 (بورس)
14:02:11 1400/02/27
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۸۹ میلیارد
646714

اپال

 (بورس)
14:02:11 1400/02/27
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۶۳ میلیارد
16,76018,520