فیلتر هوشمند - درشت ترین خریداران حقوقی

 (بورس)
16:08:37 1403/01/29
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱۱.۹۵ میلیارد
27,74031,900

 (فرابورس)
16:08:37 1403/01/29
میانگین خرید حقوقی (تومان)۳.۸۶ میلیارد
18,16020,880

 (بازار پایه)
16:08:37 1403/01/29
میانگین خرید حقوقی (تومان)۳.۷۷ میلیارد
9,2409,600

ثپردیس

 (فرابورس)
16:08:37 1403/01/29
میانگین خرید حقوقی (تومان)۳.۴۶ میلیارد
15,99018,390

خگستر

 (بورس)
16:08:37 1403/01/29
میانگین خرید حقوقی (تومان)۳.۲۵ میلیارد
4,9005,620

سمگا

 (فرابورس)
16:08:37 1403/01/29
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۹۸ میلیارد
2,8763,308

غالبر

 (بورس)
16:08:37 1403/01/29
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۸۷ میلیارد
74,89086,150

وامید

 (بورس)
16:08:37 1403/01/29
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۶۵ میلیارد
15,51017,130

ملت

 (بورس)
16:08:37 1403/01/29
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۳۸ میلیارد
2,3132,661

سفارس

 (بورس)
16:08:37 1403/01/29
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۲۱ میلیارد
33,87038,950

غنوش

 (بورس)
16:08:37 1403/01/29
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۰ میلیارد
11,16012,320

غشوکو

 (بازار پایه)
16:08:37 1403/01/29
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱.۹۳ میلیارد
7,1907,630

خساپا

 (بورس)
16:08:37 1403/01/29
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱.۸۹ میلیارد
2,7233,009

شیران

 (بورس)
16:08:37 1403/01/29
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱.۸۳ میلیارد
4,5245,204

فولاژ

 (بورس)
16:08:37 1403/01/29
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱.۶۵ میلیارد
6,7807,780

کیسون

 (بازار پایه)
16:08:37 1403/01/29
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱.۶۵ میلیارد
1,8521,966

دسبحان

 (بورس)
16:08:37 1403/01/29
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱.۵۷ میلیارد
6,7807,480

حفارس

 (بورس)
16:08:37 1403/01/29
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱.۵۳ میلیارد
2,3052,547

شاملا

 (بورس)
16:08:37 1403/01/29
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱.۵۲ میلیارد
26,17030,090

خبهمن

 (بورس)
16:08:37 1403/01/29
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱.۴۸ میلیارد
1,8832,165