فیلتر هوشمند - درشت ترین خریداران حقوقی

 (بورس)
00:40:09 1400/10/28
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱۸.۲۸ میلیارد
43,65048,230

 (فرابورس)
00:40:09 1400/10/28
میانگین خرید حقوقی (تومان)۷.۴۴ میلیارد
33,25036,650

 (بازار پایه)
00:40:09 1400/10/28
میانگین خرید حقوقی (تومان)۷.۳۶ میلیارد
9,97010,570

فجهان

 (فرابورس)
00:40:09 1400/10/28
میانگین خرید حقوقی (تومان)۵.۰۱ میلیارد
5,2305,770

فارس

 (بورس)
00:40:09 1400/10/28
میانگین خرید حقوقی (تومان)۴.۴۲ میلیارد
9,63010,630

حسیر

 (فرابورس)
00:40:09 1400/10/28
میانگین خرید حقوقی (تومان)۳.۶۴ میلیارد
14,77016,310

فپنتا

 (بورس)
00:40:09 1400/10/28
میانگین خرید حقوقی (تومان)۳.۱۶ میلیارد
462,710511,410

سمگا

 (فرابورس)
00:40:09 1400/10/28
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۸۸ میلیارد
9,46010,440

خودرو

 (بورس)
00:40:09 1400/10/28
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۶۳ میلیارد
1,8602,054

وسپهر

 (فرابورس)
00:40:09 1400/10/28
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۳ میلیارد
6,7107,410

تنوین

 (بورس)
00:40:09 1400/10/28
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۱۹ میلیارد
5,9106,530

پرداخت

 (بورس)
00:40:09 1400/10/28
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۱۱ میلیارد
13,70015,140

توسن

 (فرابورس)
00:40:09 1400/10/28
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۰۹ میلیارد
23,40025,800

وبملت

 (بورس)
00:40:09 1400/10/28
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۰۵ میلیارد
2,9643,274

رکیش

 (بورس)
00:40:09 1400/10/28
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱.۹۶ میلیارد
5,9206,540

وامید

 (بورس)
00:40:09 1400/10/28
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱.۷۱ میلیارد
13,38014,780

شلرد

 (بازار پایه)
00:40:09 1400/10/28
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱.۶۸ میلیارد
11,19011,870

میهن

 (فرابورس)
00:40:09 1400/10/28
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱.۶۷ میلیارد
2,1692,397

فملی

 (بورس)
00:40:09 1400/10/28
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱.۶۶ میلیارد
6,6907,390

فولاد

 (بورس)
00:40:09 1400/10/28
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱.۶۲ میلیارد
9,50010,480