فیلتر هوشمند - درشت ترین خریداران حقوقی

 (بورس)
08:36:39 1399/11/05
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱۱.۷۴ میلیارد
56,06061,960

 (فرابورس)
08:36:39 1399/11/05
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱۰.۰۶ میلیارد
94,411104,349

 (فرابورس)
08:36:39 1399/11/05
میانگین خرید حقوقی (تومان)۵.۷۷ میلیارد
29,51032,616

خودرو

 (بورس)
08:36:39 1399/11/05
میانگین خرید حقوقی (تومان)۵.۳۶ میلیارد
2,4402,680

های وب

 (بورس)
08:36:39 1399/11/05
میانگین خرید حقوقی (تومان)۴.۸۱ میلیارد
25,24027,880

ولساپا

 (بورس)
08:36:39 1399/11/05
میانگین خرید حقوقی (تومان)۴.۴۸ میلیارد
3,6103,970

وپاسار

 (بورس)
08:36:39 1399/11/05
میانگین خرید حقوقی (تومان)۴.۱۶ میلیارد
11,25012,430

هرمز

 (فرابورس)
08:36:39 1399/11/05
میانگین خرید حقوقی (تومان)۴.۰۱ میلیارد
12,10013,372

قرن

 (بورس)
08:36:39 1399/11/05
میانگین خرید حقوقی (تومان)۳.۷۶ میلیارد
59,68065,960

ثنور

 (بازار پایه)
08:36:39 1399/11/05
میانگین خرید حقوقی (تومان)۳.۴۸ میلیارد
13,86814,724

وزمین

 (بازار پایه)
08:36:39 1399/11/05
میانگین خرید حقوقی (تومان)۳.۳۴ میلیارد
14,83315,437

سفارس

 (بورس)
08:36:39 1399/11/05
میانگین خرید حقوقی (تومان)۳.۳۱ میلیارد
14,99016,550

خموتور

 (بورس)
08:36:39 1399/11/05
میانگین خرید حقوقی (تومان)۳.۰۲ میلیارد
24,91027,530

کالا

 (بورس)
08:36:39 1399/11/05
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۹۲ میلیارد
38,20042,220

وگردش

 (بازار پایه)
08:36:39 1399/11/05
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۸۹ میلیارد
23,07124,497

شتوکا

 (فرابورس)
08:36:39 1399/11/05
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۷۵ میلیارد
62,74869,352

وآفری

 (بازار پایه)
08:36:39 1399/11/05
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۶۷ میلیارد
19,03520,211

وتوس

 (بورس)
08:36:39 1399/11/05
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۵۷ میلیارد
21,08023,280

خاور

 (بازار پایه)
08:36:39 1399/11/05
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۵۵ میلیارد
7,7918,271

ذوب

 (فرابورس)
08:36:39 1399/11/05
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۵۳ میلیارد
5,0885,622