فیلتر هوشمند - درشت ترین خریداران حقوقی

 (فرابورس)
00:30:00 1401/07/10
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲۱.۳۳ میلیارد
24,45026,950

 (بورس)
00:30:00 1401/07/10
میانگین خرید حقوقی (تومان)۷.۰۲ میلیارد
1,3011,495

 (بورس)
00:30:00 1401/07/10
میانگین خرید حقوقی (تومان)۵.۶۳ میلیارد
1,9752,181

فارس

 (بورس)
00:30:00 1401/07/10
میانگین خرید حقوقی (تومان)۴.۷۴ میلیارد
6,5207,200

آریان

 (بازار پایه)
00:30:00 1401/07/10
میانگین خرید حقوقی (تومان)۳.۳۶ میلیارد
6,3706,750

ذوب

 (بورس)
00:30:00 1401/07/10
میانگین خرید حقوقی (تومان)۳.۰ میلیارد
2,3852,635

کیمیاتک

 (بورس)
00:30:00 1401/07/10
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۸۵ میلیارد
9,06010,000

بورس

 (بورس)
00:30:00 1401/07/10
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۸۱ میلیارد
5,0805,840

خساپا

 (بورس)
00:30:00 1401/07/10
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۷ میلیارد
1,7851,971

آبین

 (بازار پایه)
00:30:00 1401/07/10
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۴۳ میلیارد
7,1507,590

وپارس

 (بورس)
00:30:00 1401/07/10
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۴ میلیارد
1,5581,720

شسپا

 (بورس)
00:30:00 1401/07/10
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۱ میلیارد
2,8903,194

خزامیا

 (بورس)
00:30:00 1401/07/10
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۰۶ میلیارد
10,94012,080

شستا

 (بورس)
00:30:00 1401/07/10
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱.۹ میلیارد
867957

حسیر

 (فرابورس)
00:30:00 1401/07/10
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱.۷۱ میلیارد
16,07018,470

وساپا

 (بورس)
00:30:00 1401/07/10
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱.۷۱ میلیارد
4,2434,881

وبملت

 (بورس)
00:30:01 1401/07/10
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱.۷ میلیارد
2,4882,862

شپنا

 (بورس)
00:30:01 1401/07/10
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱.۷ میلیارد
5,2206,000

وسپهر

 (فرابورس)
00:30:01 1401/07/10
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱.۶۴ میلیارد
6,3807,320

رانفور

 (بورس)
00:30:01 1401/07/10
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱.۶۳ میلیارد
3,6554,205