فیلتر هوشمند - درشت ترین خریداران حقوقی

 (بورس)
12:07:52 1402/03/18
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲۰.۹ میلیارد
6,3807,340

 (بورس)
12:07:52 1402/03/18
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱۲.۱۱ میلیارد
14,63016,170

 (فرابورس)
12:07:52 1402/03/18
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱۰.۸۱ میلیارد
21,70023,900

گوهران

 (فرابورس)
12:07:52 1402/03/18
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱۰.۴۷ میلیارد
5,1605,700

سيستم

 (بورس)
12:07:52 1402/03/18
میانگین خرید حقوقی (تومان)۸.۳۷ میلیارد
14,54016,720

وتجارت

 (بورس)
12:07:52 1402/03/18
میانگین خرید حقوقی (تومان)۶.۴۲ میلیارد
2,9243,364

فملي

 (بورس)
12:07:52 1402/03/18
میانگین خرید حقوقی (تومان)۶.۱۶ میلیارد
6,9908,030

وشهر

 (بازار پایه)
12:07:52 1402/03/18
میانگین خرید حقوقی (تومان)۵.۲۲ میلیارد
11,61012,310

ومعادن

 (بورس)
12:07:52 1402/03/18
میانگین خرید حقوقی (تومان)۴.۸۸ میلیارد
5,6006,440

فولاد

 (بورس)
12:07:52 1402/03/18
میانگین خرید حقوقی (تومان)۴.۷۱ میلیارد
5,7106,550

خكمك

 (بورس)
12:07:52 1402/03/18
میانگین خرید حقوقی (تومان)۴.۶۳ میلیارد
4,4384,904

وغدير

 (بورس)
12:07:52 1402/03/18
میانگین خرید حقوقی (تومان)۴.۶ میلیارد
22,00025,300

بوعلي

 (بورس)
12:07:52 1402/03/18
میانگین خرید حقوقی (تومان)۴.۴۳ میلیارد
50,37055,670

خبهمن

 (بورس)
12:07:53 1402/03/18
میانگین خرید حقوقی (تومان)۴.۳۷ میلیارد
2,3662,722

فارس

 (بورس)
12:07:53 1402/03/18
میانگین خرید حقوقی (تومان)۴.۰۱ میلیارد
13,36014,760

وبملت

 (بورس)
12:07:53 1402/03/18
میانگین خرید حقوقی (تومان)۳.۰۲ میلیارد
4,9105,630

وبصادر

 (بورس)
12:07:53 1402/03/18
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۹۹ میلیارد
2,7613,051

فلوله

 (بورس)
12:07:53 1402/03/18
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۹۶ میلیارد
4,2174,659

خگستر

 (بورس)
12:07:53 1402/03/18
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۸۹ میلیارد
5,6506,490

شپنا

 (بورس)
12:07:53 1402/03/18
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۷۹ میلیارد
8,77010,070