فیلتر هوشمند - درشت ترین خریداران حقوقی

 (بازار پایه)
22:34:09 1400/05/11
میانگین خرید حقوقی (تومان)۵.۷۴ میلیارد
178,438189,474

 (فرابورس)
22:34:09 1400/05/11
میانگین خرید حقوقی (تومان)۵.۵۱ میلیارد
59,72566,011

 (بورس)
22:34:09 1400/05/11
میانگین خرید حقوقی (تومان)۵.۳۱ میلیارد
20,92023,120

وگردش

 (بازار پایه)
22:34:09 1400/05/11
میانگین خرید حقوقی (تومان)۴.۸۹ میلیارد
13,73314,581

خاور

 (بازار پایه)
22:34:09 1400/05/11
میانگین خرید حقوقی (تومان)۴.۵۶ میلیارد
7,2257,671

حتاید

 (بورس)
22:34:09 1400/05/11
میانگین خرید حقوقی (تومان)۴.۰۴ میلیارد
25,91028,630

سیتا

 (بورس)
22:34:09 1400/05/11
میانگین خرید حقوقی (تومان)۴.۰۴ میلیارد
13,76015,200

اپال

 (بورس)
22:34:09 1400/05/11
میانگین خرید حقوقی (تومان)۳.۸۹ میلیارد
21,23023,450

هرمز

 (فرابورس)
22:34:09 1400/05/11
میانگین خرید حقوقی (تومان)۳.۵ میلیارد
14,47015,992

وسپهر

 (فرابورس)
22:34:09 1400/05/11
میانگین خرید حقوقی (تومان)۳.۴۶ میلیارد
8,8549,786

شپنا

 (بورس)
22:34:09 1400/05/11
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۹۴ میلیارد
11,45012,650

وتجارت

 (بورس)
22:34:09 1400/05/11
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۷۵ میلیارد
2,3632,611

وملل

 (فرابورس)
22:34:09 1400/05/11
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۷۴ میلیارد
11,89213,142

جم

 (بورس)
22:34:09 1400/05/11
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۳۲ میلیارد
41,33045,670

شجم

 (بازار پایه)
22:34:09 1400/05/11
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۲۸ میلیارد
11,29311,991

وپارس

 (بورس)
22:34:09 1400/05/11
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۰۴ میلیارد
2,7142,998

غگلستا

 (فرابورس)
22:34:09 1400/05/11
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۰۴ میلیارد
22,01924,335

ودی

 (فرابورس)
22:34:09 1400/05/11
میانگین خرید حقوقی (تومان)۲.۰ میلیارد
7,9958,835

ولکار

 (بورس)
22:34:09 1400/05/11
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱.۹۶ میلیارد
4,0284,450

پارس

 (بورس)
22:34:09 1400/05/11
میانگین خرید حقوقی (تومان)۱.۹۳ میلیارد
164,770182,110