فیلتر هوشمند - درشت ترین خریداران حقیقی

بساما

 (فرابورس)
00:34:42 1400/10/28
میانگین خرید حقیقی (تومان)۳۶۱.۲۴ میلیون
20,14022,260

شمواد

 (بازار پایه)
00:34:42 1400/10/28
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۶۴.۵۳ میلیون
47,80051,700

وارس

 (بازار پایه)
00:34:42 1400/10/28
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۰۴.۶۳ میلیون
10,71011,370

دقاضی

 (بازار پایه)
00:34:42 1400/10/28
میانگین خرید حقیقی (تومان)۸۹.۸۵ میلیون
25,45026,950

وخاور

 (بورس)
00:34:42 1400/10/28
میانگین خرید حقیقی (تومان)۸۸.۱۲ میلیون
4,7275,223

سخواف

 (بازار پایه)
00:34:42 1400/10/28
میانگین خرید حقیقی (تومان)۸۵.۹۹ میلیون
7,0707,810

فروس

 (بورس)
00:34:42 1400/10/28
میانگین خرید حقیقی (تومان)۷۵.۴۳ میلیون
6,3106,970

ونیرو

 (بورس)
00:34:42 1400/10/28
میانگین خرید حقیقی (تومان)۷۰.۳۲ میلیون
2,1922,422

کپارس

 (بورس)
00:34:42 1400/10/28
میانگین خرید حقیقی (تومان)۶۴.۶۷ میلیون
6,8907,610

خکاوه

 (بازار پایه)
00:34:42 1400/10/28
میانگین خرید حقیقی (تومان)۶۱.۵۹ میلیون
4,2344,494

غپآذر

 (فرابورس)
00:34:42 1400/10/28
میانگین خرید حقیقی (تومان)۵۴.۰۷ میلیون
30,45033,650

کمنگنز

 (بورس)
00:34:42 1400/10/28
میانگین خرید حقیقی (تومان)۵۰.۷۷ میلیون
8,5309,410

اتکای

 (فرابورس)
00:34:42 1400/10/28
میانگین خرید حقیقی (تومان)۴۸.۳۸ میلیون
9,09010,030

گنگین

 (بازار پایه)
00:34:42 1400/10/28
میانگین خرید حقیقی (تومان)۳۹.۸۵ میلیون
29,05030,750

سمازن

 (بورس)
00:34:42 1400/10/28
میانگین خرید حقیقی (تومان)۳۹.۴۲ میلیون
13,11014,490

وملل

 (فرابورس)
00:34:42 1400/10/28
میانگین خرید حقیقی (تومان)۳۸.۸۱ میلیون
9,0409,980

وکادو

 (بازار پایه)
00:34:42 1400/10/28
میانگین خرید حقیقی (تومان)۳۸.۴۷ میلیون
13,10013,900

حبندر

 (بازار پایه)
00:34:42 1400/10/28
میانگین خرید حقیقی (تومان)۳۷.۴۸ میلیون
14,04014,900

وصنعت

 (بورس)
00:34:42 1400/10/28
میانگین خرید حقیقی (تومان)۳۶.۹ میلیون
6,1206,760

پدرخش

 (بورس)
00:34:42 1400/10/28
میانگین خرید حقیقی (تومان)۳۴.۹۱ میلیون
6,3807,040