فیلتر هوشمند - درشت ترین خریداران حقیقی

هجرت

 (فرابورس)
13:56:35 1400/05/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۲۹۳.۹۱ میلیون
25,85828,578

آریان

 (بازار پایه)
13:56:35 1400/05/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۲۲۳.۸۷ میلیون
14,07314,943

شکبیر

 (بازار پایه)
13:56:35 1400/05/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۲۰۷.۸۸ میلیون
81,17686,196

فن آوا

 (بازار پایه)
13:56:35 1400/05/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۸۳.۷۴ میلیون
18,02519,139

فرابورس

 (فرابورس)
13:56:35 1400/05/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۶۷.۴۳ میلیون
16,73718,497

سپید

 (بورس)
13:56:35 1400/05/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۶۵.۲۶ میلیون
29,23032,290

پترول

 (بورس)
13:56:35 1400/05/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۲۵.۴۱ میلیون
9,44010,420

ثنور

 (بازار پایه)
13:56:35 1400/05/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۱۲.۲۶ میلیون
7,0807,824

کالا

 (بورس)
13:56:35 1400/05/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۰۸.۸۱ میلیون
24,13026,670

شکلر

 (بورس)
13:56:35 1400/05/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۰۴.۰۸ میلیون
33,80037,340

قیستو

 (بازار پایه)
13:56:35 1400/05/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۸۷.۷۷ میلیون
13,72114,281

گنگین

 (بازار پایه)
13:56:35 1400/05/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۸۳.۳۲ میلیون
18,40419,542

وپخش

 (بورس)
13:56:35 1400/05/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۷۶.۸۷ میلیون
24,72027,320

وسکرمان

 (بورس)
13:56:35 1400/05/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۶۷.۷۳ میلیون
481531

خشرق

 (بورس)
13:56:35 1400/05/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۶۴.۸۵ میلیون
11,41012,610

سپرمی

 (بازار پایه)
13:56:35 1400/05/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۶۴.۴۲ میلیون
9,0009,180

شجم

 (بازار پایه)
13:56:35 1400/05/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۵۶.۲۱ میلیون
11,29311,991

وکادو

 (بازار پایه)
13:56:35 1400/05/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۵۳.۷۳ میلیون
17,76518,863

بایکا

 (بازار پایه)
13:56:35 1400/05/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۵۳.۵۸ میلیون
24,55826,076

کباده

 (بازار پایه)
13:56:35 1400/05/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۵۰.۰ میلیون
8,4919,383