فیلتر هوشمند - درشت ترین خریداران حقیقی

تپولا

 (بازار پایه)
11:59:17 1402/03/18
میانگین خرید حقیقی (تومان)۴۱۶.۱۲ میلیون
24,15025,550

وارس

 (بازار پایه)
11:59:18 1402/03/18
میانگین خرید حقیقی (تومان)۳۱۱.۶۷ میلیون
25,95027,550

دهدشت

 (بازار پایه)
11:59:18 1402/03/18
میانگین خرید حقیقی (تومان)۳۰۵.۰۳ میلیون
19,95021,170

ثتران

 (فرابورس)
11:59:18 1402/03/18
میانگین خرید حقیقی (تومان)۲۵۶.۳ میلیون
6,0106,630

ثفارس

 (بورس)
11:59:18 1402/03/18
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۹۶.۰۸ میلیون
29,79032,910

خفولا

 (بازار پایه)
11:59:18 1402/03/18
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۹۳.۲۴ میلیون
46,40049,200

وآفر

 (بازار پایه)
11:59:18 1402/03/18
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۸۵.۶۷ میلیون
16,55017,570

پلاسك

 (بورس)
11:59:18 1402/03/18
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۸۴.۰۳ میلیون
9,33010,310

غگلپا

 (فرابورس)
11:59:18 1402/03/18
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۴۶.۴۵ میلیون
41,90048,200

كمينا

 (بازار پایه)
11:59:18 1402/03/18
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۴۲.۹۲ میلیون
12,03012,770

سامان

 (بازار پایه)
11:59:19 1402/03/18
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۳۱.۳۳ میلیون
3,6193,841

گنگين

 (بازار پایه)
11:59:19 1402/03/18
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۳۱.۱۴ میلیون
51,05054,150

غاذر

 (بورس)
11:59:19 1402/03/18
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۲۹.۹۹ میلیون
20,86023,040

ثنور

 (بازار پایه)
11:59:19 1402/03/18
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۲۴.۷ میلیون
7,2207,660

سلار

 (بازار پایه)
11:59:19 1402/03/18
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۲۴.۴۲ میلیون
49,15052,150

كباده

 (بازار پایه)
11:59:19 1402/03/18
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۲۱.۹۹ میلیون
16,58017,600

چنوپا

 (بازار پایه)
11:59:19 1402/03/18
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۱۹.۲۲ میلیون
75,10079,700

ميهن

 (فرابورس)
11:59:19 1402/03/18
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۱۳.۱۲ میلیون
10,58011,680

غناب

 (بازار پایه)
11:59:19 1402/03/18
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۰۷.۹۶ میلیون
822,350873,150

تپكو

 (بازار پایه)
11:59:19 1402/03/18
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۰۳.۸۱ میلیون
2,4742,626