فیلتر هوشمند - درشت ترین خریداران حقیقی

وسالت

 (بازار پایه)
00:23:08 1401/07/10
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۸۰.۰۲ میلیون
66,25070,250

شلیا

 (بازار پایه)
00:23:08 1401/07/10
میانگین خرید حقیقی (تومان)۷۹.۲ میلیون
31,45033,350

دانا

 (بورس)
00:23:08 1401/07/10
میانگین خرید حقیقی (تومان)۷۸.۵۸ میلیون
1,3011,495

میدکو

 (بورس)
00:23:08 1401/07/10
میانگین خرید حقیقی (تومان)۷۸.۲ میلیون
16,21017,910

فجام

 (بورس)
00:23:08 1401/07/10
میانگین خرید حقیقی (تومان)۷۱.۳ میلیون
4,7315,229

شمواد

 (بازار پایه)
00:23:08 1401/07/10
میانگین خرید حقیقی (تومان)۶۲.۰۷ میلیون
79,90084,800

آریان

 (بازار پایه)
00:23:08 1401/07/10
میانگین خرید حقیقی (تومان)۶۰.۲۸ میلیون
6,3706,750

بمیلا

 (بازار پایه)
00:23:08 1401/07/10
میانگین خرید حقیقی (تومان)۵۰.۴۱ میلیون
10,01010,610

قیستو

 (بازار پایه)
00:23:08 1401/07/10
میانگین خرید حقیقی (تومان)۴۸.۳۸ میلیون
23,90025,300

فنرژی

 (بازار پایه)
00:23:08 1401/07/10
میانگین خرید حقیقی (تومان)۴۷.۶۹ میلیون
10,29010,710

میهن

 (فرابورس)
00:23:08 1401/07/10
میانگین خرید حقیقی (تومان)۴۷.۱۴ میلیون
2,8333,131

اوان

 (فرابورس)
00:23:08 1401/07/10
میانگین خرید حقیقی (تومان)۴۵.۹۷ میلیون
12,07013,870

ملت

 (بورس)
00:23:08 1401/07/10
میانگین خرید حقیقی (تومان)۴۵.۴۶ میلیون
1,1691,343

سفاسی

 (بازار پایه)
00:23:08 1401/07/10
میانگین خرید حقیقی (تومان)۴۴.۸۴ میلیون
3,5033,719

خوساز

 (بورس)
00:23:08 1401/07/10
میانگین خرید حقیقی (تومان)۴۴.۵۳ میلیون
11,72012,940

غگز

 (فرابورس)
00:23:08 1401/07/10
میانگین خرید حقیقی (تومان)۴۴.۵ میلیون
199,999

وثوق

 (بازار پایه)
00:23:08 1401/07/10
میانگین خرید حقیقی (تومان)۴۱.۶۶ میلیون
9,2609,820

زنگان

 (فرابورس)
00:23:08 1401/07/10
میانگین خرید حقیقی (تومان)۴۱.۲۷ میلیون
51,90059,700

فالوم

 (بازار پایه)
00:23:08 1401/07/10
میانگین خرید حقیقی (تومان)۴۱.۰۸ میلیون
14,64015,540

وارس

 (بازار پایه)
00:23:08 1401/07/10
میانگین خرید حقیقی (تومان)۳۹.۶۷ میلیون
13,72014,560