فیلتر هوشمند - درشت ترین خریداران حقیقی

آریان

 (بازار پایه)
13:28:11 1400/02/27
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۶۱.۷۵ میلیون
9,78210,810

ختراک

 (بورس)
13:28:11 1400/02/27
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۱۲.۵۸ میلیون
14,70016,240

گشان

 (بازار پایه)
13:28:11 1400/02/27
میانگین خرید حقیقی (تومان)۷۶.۹۶ میلیون
21,55323,349

خفولا

 (بازار پایه)
13:28:11 1400/02/27
میانگین خرید حقیقی (تومان)۷۶.۲ میلیون
41,79944,383

شصدف

 (فرابورس)
13:28:11 1400/02/27
میانگین خرید حقیقی (تومان)۷۰.۴۹ میلیون
30,37933,575

زدشت

 (فرابورس)
13:28:11 1400/02/27
میانگین خرید حقیقی (تومان)۶۰.۰۸ میلیون
27,91330,851

غشهد

 (بورس)
13:28:11 1400/02/27
میانگین خرید حقیقی (تومان)۵۷.۳۷ میلیون
6,7007,400

فگستر

 (فرابورس)
13:28:11 1400/02/27
میانگین خرید حقیقی (تومان)۵۷.۱۲ میلیون
6,4717,151

وارس

 (بازار پایه)
13:28:11 1400/02/27
میانگین خرید حقیقی (تومان)۵۵.۷۸ میلیون
15,56216,524

فرآور

 (بورس)
13:28:11 1400/02/27
میانگین خرید حقیقی (تومان)۴۱.۱۷ میلیون
30,73033,950

تاصیکو

 (بورس)
13:28:11 1400/02/27
میانگین خرید حقیقی (تومان)۳۸.۸ میلیون
9,56010,560

خپویش

 (بورس)
13:28:11 1400/02/27
میانگین خرید حقیقی (تومان)۳۶.۴۹ میلیون
57,31063,330

شغدیر

 (بورس)
13:28:11 1400/02/27
میانگین خرید حقیقی (تومان)۳۴.۵ میلیون
61,30067,740

شپلی

 (بازار پایه)
13:28:11 1400/02/27
میانگین خرید حقیقی (تومان)۳۴.۲۵ میلیون
7,6267,936

قنیشا

 (بورس)
13:28:11 1400/02/27
میانگین خرید حقیقی (تومان)۳۲.۱۶ میلیون
61,17067,590

قیستو

 (بازار پایه)
13:28:11 1400/02/27
میانگین خرید حقیقی (تومان)۳۰.۲۵ میلیون
17,76119,241

شرنگی

 (بازار پایه)
13:28:11 1400/02/27
میانگین خرید حقیقی (تومان)۲۹.۱۶ میلیون
262,163278,379

دماوند

 (فرابورس)
13:28:11 1400/02/27
میانگین خرید حقیقی (تومان)۲۸.۹۸ میلیون
29,27932,361

اوان

 (فرابورس)
13:28:11 1400/02/27
میانگین خرید حقیقی (تومان)۲۷.۲۷ میلیون
51,86457,322

کمنگنز

 (بورس)
13:28:11 1400/02/27
میانگین خرید حقیقی (تومان)۲۶.۸۳ میلیون
83,07091,810