فیلتر هوشمند - درشت ترین خریداران حقیقی

شکبیر

 (بازار پایه)
08:06:50 1399/11/05
میانگین خرید حقیقی (تومان)۸۵۴.۹۲ میلیون
74,34478,942

چخزر

 (فرابورس)
08:06:50 1399/11/05
میانگین خرید حقیقی (تومان)۴۳۸.۲ میلیون
47,63352,645

فجر

 (بورس)
08:06:50 1399/11/05
میانگین خرید حقیقی (تومان)۳۵۱.۵۵ میلیون
54,68060,420

سقاین

 (بورس)
08:06:50 1399/11/05
میانگین خرید حقیقی (تومان)۳۳۸.۳۴ میلیون
62,44069,000

شرانل

 (فرابورس)
08:06:50 1399/11/05
میانگین خرید حقیقی (تومان)۳۰۵.۳۲ میلیون
34,85538,523

شفن

 (بورس)
08:06:50 1399/11/05
میانگین خرید حقیقی (تومان)۳۰۴.۷ میلیون
247,020273,020

شغدیر

 (فرابورس)
08:06:50 1399/11/05
میانگین خرید حقیقی (تومان)۲۵۱.۷ میلیون
52,58158,115

فسپا

 (بورس)
08:06:50 1399/11/05
میانگین خرید حقیقی (تومان)۲۵۰.۲۵ میلیون
38,76042,840

واحصا

 (بازار پایه)
08:06:50 1399/11/05
میانگین خرید حقیقی (تومان)۲۱۴.۵۷ میلیون
52,52458,052

شبریز

 (بورس)
08:06:50 1399/11/05
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۸۷.۸۴ میلیون
22,57024,930

رنیک

 (فرابورس)
08:06:50 1399/11/05
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۸۴.۳۴ میلیون
20,29022,424

نتوس

 (بازار پایه)
08:06:51 1399/11/05
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۸۰.۱۹ میلیون
17,29618,364

رافزا

 (فرابورس)
08:06:51 1399/11/05
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۷۷.۳۴ میلیون
38,20942,231

شبندر

 (بورس)
08:06:51 1399/11/05
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۷۶.۸۸ میلیون
18,84020,820

بالاس

 (فرابورس)
08:06:51 1399/11/05
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۶۷.۹۷ میلیون
61,86968,381

شاراک

 (بورس)
08:06:51 1399/11/05
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۶۴.۴۲ میلیون
19,41021,450

تنوین

 (بورس)
08:06:51 1399/11/05
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۶۳.۹ میلیون
5,2505,790

شستا

 (بورس)
08:06:51 1399/11/05
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۵۵.۱۱ میلیون
19,22021,240

وغدیر

 (بورس)
08:06:51 1399/11/05
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۵۴.۹ میلیون
9,62010,620

کاوه

 (بورس)
08:06:51 1399/11/05
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۵۰.۶ میلیون
16,30018,000