فیلتر هوشمند - درشت ترین خریداران حقیقی

غپآذر

 (فرابورس)
02:06:59 1403/03/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۴۲۸.۰۹ میلیون
20,15023,150

زملارد

 (فرابورس)
02:06:59 1403/03/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۲۰۴.۷۶ میلیون
18,19020,910

خکاوه

 (بازار پایه)
02:06:59 1403/03/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۹۰.۶۳ میلیون
22,75024,150

گشان

 (بازار پایه)
02:06:59 1403/03/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۳۰.۷۵ میلیون
21,60022,400

ثاصفا

 (بازار پایه)
02:06:59 1403/03/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۱۹.۰۴ میلیون
20,55021,750

وثخوز

 (بازار پایه)
02:06:59 1403/03/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۱۸.۷ میلیون
57,75061,250

کیا

 (فرابورس)
02:06:59 1403/03/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۱۸.۳۸ میلیون
7,1907,930

فوکا

 (بازار پایه)
02:06:59 1403/03/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۱۲.۵۲ میلیون
11,58012,280

واعتبار

 (بورس)
02:06:59 1403/03/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۱۱.۶۷ میلیون
2,3762,732

خشرق

 (بورس)
02:06:59 1403/03/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۱۱.۳۹ میلیون
6,6707,370

وسالت

 (بازار پایه)
02:06:59 1403/03/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۰۷.۲۴ میلیون
6,4806,880

کمنگنز

 (بورس)
02:06:59 1403/03/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۰۴.۶۴ میلیون
7,1808,240

ثتوسا

 (بازار پایه)
02:06:59 1403/03/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۰۴.۳۳ میلیون
53,80057,100

شفارا

 (بازار پایه)
02:06:59 1403/03/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۱۰۰.۷۹ میلیون
5,3805,700

کیسون

 (بازار پایه)
02:06:59 1403/03/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۹۳.۹۴ میلیون
1,8521,966

خفنر

 (بورس)
02:06:59 1403/03/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۹۲.۷۶ میلیون
7,4208,520

کمینا

 (بازار پایه)
02:06:59 1403/03/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۸۸.۰۷ میلیون
11,97012,710

قیستو

 (بازار پایه)
02:06:59 1403/03/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۸۴.۹۶ میلیون
11,84012,560

وارس

 (بازار پایه)
02:06:59 1403/03/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۸۴.۶ میلیون
19,04020,200

دهدشت

 (بازار پایه)
02:06:59 1403/03/11
میانگین خرید حقیقی (تومان)۸۰.۰۳ میلیون
15,40016,340