ساعت بورس
1400/08/25
10:39
... 📈سیمانی ها با افزایش تقاضا در مدار مثبت داد و ستد می شوند.#سفارس، #سبزوا، #ستران، #سبهان، #سیلام، #ساروم، #سبتقر، #ساوه، #سخاش و #سمازن مثبت و...

...📈سیمانی ها با افزایش تقاضا در مدار مثبت داد و ستد می شوند.#سفارس، #سبزوا، #ستران، #سبهان، #سیلام، #ساروم، #سبتقر، #ساوه، #سخاش و #سمازن مثبت و متعادل اند.#سیتا، #سضفها، #سشرق و#سپاها نیز با گرایش منفی، متعادل اند.#سنیر، #ساربیل و #سفار نیز نماد های پر تقاضای گروه اند.📊 📉

انتهای خبر

0
0