سهم گلچین
1402/08/01
10:24
#غفارس اطلاعیه 1402/07/30 *شیر پاستوریزه پگاه فارس* 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۶۸ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۱۲ درصد ک...

#غفارس


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*شیر پاستوریزه پگاه فارس*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۶۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۲ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#خوساز


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*صنعتی محور سازان ایران خودرو*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۶۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#دماوند


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*تولید نیروی برق دماوند*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۹۸۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۷۲ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#اوان


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*مبین وان کیش*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۳۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۸۷ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#غنوش


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*نوش مازندران*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۹۹ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته#ساوه


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*سیمان ساوه*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۲,۸۲۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۰۵ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#حپترو


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*مهندسی حمل و نقل پتروشیمی*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۷۸۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۲۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#کترام


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*تولیدی کاشی تکسرام*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲۳۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱ درصد کاهش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#تکنو


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*تکنو تار*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲۲۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۰۸ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#زدشت


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۸۳۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۴۲ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#شصدف


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*صنعتی دوده فام*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۱۷۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۸ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#فارس


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*صنایع پتروشیمی خلیج فارس*


۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ (۶) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


این در حالیست شرکت برای دوره مشابه سال گذشته مبلغ ۱۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده است
#خمهر


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*مهرکام پارس*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۵۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۴ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#دی


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*بانک دی*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ (۳۹۶) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۶۲ درصد افزایش زیان نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#دلر


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*داروسازی اکسیر*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۶۴۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۶۸ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#کهمدا


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*شیشه همدان*


۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۷۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۵۸ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#خزر


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*فنرسازی زر*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۳۸۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۷۹ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#غشصفا


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*شیر پاستوریزه پگاه اصفهان*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۰۱۶ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۵ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#سدور


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*سیمان دورود*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۷۴۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۲۳۶ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#دیران


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*ایران دارو*


۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۸۲۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۷۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشتهانتهای خبر

0
0