کانال تحلیلی پارسیس
1402/03/19
20:00
#ماهانه #دارویی (2) ❇️ عملکرد ماهانه اردیبهشت نسبت به اردیبهشت 1401 ➖ #دقاضی فروش 119میلیارد تومانی : رشد 21% ➖ #دکیمی فروش 73میلیارد تومانی ...

#ماهانه #دارویی (۲)❇️ عملکرد ماهانه اردیبهشت نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۱➖ #دقاضی فروش ۱۱۹میلیارد تومانی : رشد ۲۱٪


➖ #دکیمی فروش ۷۳میلیارد تومانی : رشد ۵۴٪


➖ #دفرا فروش ۸۸میلیارد تومانی : رشد ۴۷٪


➖ #دلقما فروش ۹۸میلیارد تومانی : رشد ۱۳۱٪


➖ #دکوثر فروش ۸۲میلیارد تومانی : رشد ۸۰٪


➖ #دجابر فروش ۱۴۲میلیارد تومانی : رشد ۱۶۸٪


➖ #داسوه فروش ۹۳میلیارد تومانی : رشد ۱۳۸٪


➖ #دزهراوی فروش ۵۲میلیارد تومانی : رشد ۳٪


➖ #دکپسول فروش ۶۷میلیارد تومانی : رشد ۳۹٪


➖ #دسانکو فروش ۶۰میلیارد تومانی : رشد ۱۲۷٪


➖ #دروز فروش ۷۵میلیارد تومانی : رشد ۱۸۲٪


➖ #درهآور فروش ۷۷میلیارد تومانی : رشد ۱۶۳٪


➖ #دتولید فروش ۳۷میلیارد تومانی : رشد ۲۱٪


➖ #دیران فروش ۴۸میلیارد تومانی : رشد ۱۱۴٪


➖ #داوه فروش ۱۲میلیارد تومانی : رشد ۲۲۷٪


➖ #ددام فروش ۵۵میلیارد تومانی : رشد ۳۹٪
کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0