فیلتر هوشمند - بیشترین حجم معاملات

ذوب

 (فرابورس)
09:49:37 1399/11/05
حجم جابجایی (میلیون)۱۰۹.۶۹ میلیون
5,0125,538

ثبهساز

 (بورس)
09:49:37 1399/11/05
حجم جابجایی (میلیون)۵۹.۳۶ میلیون
3,1203,440

ثامید

 (بورس)
09:49:37 1399/11/05
حجم جابجایی (میلیون)۵۱.۸۶ میلیون
1,9902,190

فولاد

 (بورس)
09:49:37 1399/11/05
حجم جابجایی (میلیون)۵۱.۸ میلیون
10,65011,770

آسیا

 (بورس)
09:49:37 1399/11/05
حجم جابجایی (میلیون)۴۷.۸۱ میلیون
3,0403,360

دانا

 (بورس)
09:49:37 1399/11/05
حجم جابجایی (میلیون)۴۴.۷۲ میلیون
7,8308,650

لکما

 (بازار پایه)
09:49:37 1399/11/05
حجم جابجایی (میلیون)۴۲.۴۸ میلیون
7,9158,747

خساپا

 (بورس)
09:49:37 1399/11/05
حجم جابجایی (میلیون)۴۲.۰۴ میلیون
2,0502,250

وسپهر

 (فرابورس)
09:49:37 1399/11/05
حجم جابجایی (میلیون)۳۰.۸۹ میلیون
10,22111,295

گکوثر

 (فرابورس)
09:49:37 1399/11/05
حجم جابجایی (میلیون)۲۹.۴ میلیون
3,2993,645

حریل

 (فرابورس)
09:49:37 1399/11/05
حجم جابجایی (میلیون)۲۷.۱۲ میلیون
6,2296,883

خودرو

 (بورس)
09:49:37 1399/11/05
حجم جابجایی (میلیون)۲۶.۶۶ میلیون
2,5502,810

فملی

 (بورس)
09:49:37 1399/11/05
حجم جابجایی (میلیون)۲۵.۶ میلیون
10,35011,430

غگل

 (بورس)
09:49:37 1399/11/05
حجم جابجایی (میلیون)۲۳.۰۷ میلیون
4,1904,630

خکرمان

 (بازار پایه)
09:49:37 1399/11/05
حجم جابجایی (میلیون)۲۱.۶۴ میلیون
5,0925,406