فیلتر هوشمند - بیشترین حجم معاملات

خساپا

 (بورس)
14:00:00 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۸۰۸.۷۷ میلیون
1,8462,040

خودرو

 (بورس)
14:00:00 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۷۰۹.۲۱ میلیون
1,9392,143

خگستر

 (بورس)
14:00:00 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۲۳۵.۷ میلیون
2,1792,407

خبهمن

 (بورس)
14:00:00 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۲۱۶.۱ میلیون
1,2781,412

وپارس

 (بورس)
14:00:00 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۱۸۱.۶۱ میلیون
2,4372,693

کرمان

 (فرابورس)
14:00:00 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۱۵۵.۰۴ میلیون
1,0351,143

وتجارت

 (بورس)
14:00:00 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۱۵۱.۱۸ میلیون
2,3342,578

وبصادر

 (بورس)
14:00:00 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۱۱۲.۱۹ میلیون
2,0822,300

شپنا

 (بورس)
14:00:00 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۷۱.۹۶ میلیون
10,33011,410

فملی

 (بورس)
14:00:00 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۷۰.۱۷ میلیون
12,41013,710

وساغربی

 (بورس)
14:00:00 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۷۰.۱۳ میلیون
732808

ذوب

 (فرابورس)
14:00:00 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۶۴.۹۵ میلیون
3,2083,544

ثامید

 (بورس)
14:00:00 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۵۶.۶ میلیون
1,2701,402

وپاسار

 (بورس)
14:00:00 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۵۴.۶۹ میلیون
16,26017,960

ولساپا

 (بورس)
14:00:01 1400/02/27
حجم جابجایی (میلیون)۵۱.۳۲ میلیون
2,7393,027