فیلتر هوشمند - بیشترین حجم معاملات

شستا

 (بورس)
14:19:18 1402/07/04
حجم جابجایی (میلیون)۳۳۱.۳۳ میلیون
1,2421,372

خودرو

 (بورس)
14:19:18 1402/07/04
حجم جابجایی (میلیون)۲۴۲.۶۸ میلیون
2,7733,063

وتجارت

 (بورس)
14:19:18 1402/07/04
حجم جابجایی (میلیون)۲۲۳.۸۳ میلیون
2,3472,699

دی

 (فرابورس)
14:19:18 1402/07/04
حجم جابجایی (میلیون)۱۹۱.۶۶ میلیون
1,0711,183

خزامیا

 (بورس)
14:19:18 1402/07/04
حجم جابجایی (میلیون)۱۶۸.۱۱ میلیون
5,9706,850

وپاسار

 (بورس)
14:19:18 1402/07/04
حجم جابجایی (میلیون)۱۰۷.۹ میلیون
2,5382,918

خساپا

 (بورس)
14:19:18 1402/07/04
حجم جابجایی (میلیون)۱۰۴.۲۹ میلیون
2,3042,546

کرمان

 (فرابورس)
14:19:18 1402/07/04
حجم جابجایی (میلیون)۸۹.۵۹ میلیون
1,1721,348

خگستر

 (بورس)
14:19:18 1402/07/04
حجم جابجایی (میلیون)۸۵.۶ میلیون
4,5355,217

فولاد

 (بورس)
14:19:18 1402/07/04
حجم جابجایی (میلیون)۸۲.۴۹ میلیون
5,1605,920

فملی

 (بورس)
14:19:18 1402/07/04
حجم جابجایی (میلیون)۷۸.۵۹ میلیون
6,7807,780

وبملت

 (بورس)
14:19:18 1402/07/04
حجم جابجایی (میلیون)۷۷.۴۹ میلیون
4,1894,819

ذوب

 (بورس)
14:19:18 1402/07/04
حجم جابجایی (میلیون)۶۳.۶۷ میلیون
3,3273,677

پترول

 (بورس)
14:19:18 1402/07/04
حجم جابجایی (میلیون)۶۱.۵۳ میلیون
1,8342,110

شسینا

 (بورس)
14:19:18 1402/07/04
حجم جابجایی (میلیون)۶۱.۵۱ میلیون
4,9605,700