فیلتر هوشمند - بیشترین حجم معاملات

دی

 (فرابورس)
00:26:42 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۴۲۷.۱۵ میلیون
603665

شستا

 (بورس)
00:26:42 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۳۸۸.۲۳ میلیون
867957

خساپا

 (بورس)
00:26:42 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۳۴۰.۷۸ میلیون
1,7851,971

خودرو

 (بورس)
00:26:42 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۳۴۰.۱۷ میلیون
1,9752,181

دانا

 (بورس)
00:26:42 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۲۹۳.۳۸ میلیون
1,3011,495

خگستر

 (بورس)
00:26:42 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۲۰۳.۸۶ میلیون
2,9003,336

کرمان

 (فرابورس)
00:26:42 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۱۳۵.۳۲ میلیون
729837

وبملت

 (بورس)
00:26:42 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۹۸.۵ میلیون
2,4882,862

وبصادر

 (بورس)
00:26:42 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۹۶.۵۴ میلیون
1,3881,534

شپنا

 (بورس)
00:26:42 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۹۳.۸ میلیون
5,2206,000

شفارس

 (بورس)
00:26:42 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۹۱.۳۶ میلیون
9341,074

خمهر

 (بورس)
00:26:42 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۷۶.۵۵ میلیون
1,7841,970

های وب

 (بورس)
00:26:42 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۷۴.۰۶ میلیون
2,7983,218

خبهمن

 (بورس)
00:26:42 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۷۲.۰۳ میلیون
1,4301,644

وپارس

 (بورس)
00:26:42 1401/07/10
حجم جابجایی (میلیون)۷۰.۳۵ میلیون
1,5581,720