فیلتر هوشمند - بیشترین حجم معاملات

خودرو

 (بورس)
00:37:38 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۵۴۸.۸۴ میلیون
1,8602,054

خساپا

 (بورس)
00:37:38 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۲۲۱.۶۵ میلیون
1,5431,705

وبملت

 (بورس)
00:37:38 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۲۱۲.۹۴ میلیون
2,9643,274

کرمان

 (فرابورس)
00:37:38 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۱۹۹.۰۸ میلیون
810894

شسینا

 (بورس)
00:37:38 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۱۷۸.۱۸ میلیون
2,1662,392

وساغربی

 (بورس)
00:37:38 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۱۳۸.۸۹ میلیون
389429

خگستر

 (بورس)
00:37:38 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۱۲۴.۶۸ میلیون
2,3282,572

وتجارت

 (بورس)
00:37:38 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۱۱۷.۸۳ میلیون
1,7481,930

خپارس

 (بورس)
00:37:38 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۱۱۵.۲۳ میلیون
9801,082

وبصادر

 (بورس)
00:37:38 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۹۵.۳۱ میلیون
1,8071,997

زقیام

 (فرابورس)
00:37:38 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۸۳.۹۱ میلیون
1,4461,598

شتران

 (بورس)
00:37:38 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۷۹.۹۳ میلیون
3,4073,765

ذوب

 (بورس)
00:37:38 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۷۲.۹۷ میلیون
2,9863,300

وسکرد

 (بورس)
00:37:38 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۶۹.۳ میلیون
390430

وسدید

 (بازار پایه)
00:37:38 1400/10/28
حجم جابجایی (میلیون)۶۵.۱۲ میلیون
9601,018