فیلتر هوشمند - بیشترین حجم معاملات

خساپا

 (بورس)
23:58:49 1400/05/11
حجم جابجایی (میلیون)۸۹۹.۲۵ میلیون
1,6501,822

دی

 (فرابورس)
23:58:49 1400/05/11
حجم جابجایی (میلیون)۵۲۷.۷۱ میلیون
1,1971,321

خودرو

 (بورس)
23:58:49 1400/05/11
حجم جابجایی (میلیون)۵۲۶.۴۴ میلیون
1,9132,113

کرمان

 (فرابورس)
23:58:49 1400/05/11
حجم جابجایی (میلیون)۳۷۹.۵۸ میلیون
1,2361,366

خگستر

 (بورس)
23:58:49 1400/05/11
حجم جابجایی (میلیون)۳۶۲.۱۴ میلیون
2,5042,766

خپارس

 (بورس)
23:58:49 1400/05/11
حجم جابجایی (میلیون)۲۰۳.۸ میلیون
1,1021,218

خبهمن

 (بورس)
23:58:49 1400/05/11
حجم جابجایی (میلیون)۱۸۲.۷۴ میلیون
1,3251,463

وسخوز

 (بورس)
23:58:49 1400/05/11
حجم جابجایی (میلیون)۱۵۸.۶۶ میلیون
475523

وتجارت

 (بورس)
23:58:49 1400/05/11
حجم جابجایی (میلیون)۱۵۳.۱۶ میلیون
2,3632,611

وسهرمز

 (بورس)
23:58:49 1400/05/11
حجم جابجایی (میلیون)۱۳۸.۱۴ میلیون
479529

خصدرا

 (بازار پایه)
23:58:49 1400/05/11
حجم جابجایی (میلیون)۱۳۷.۳۴ میلیون
2,3732,621

وبملت

 (بورس)
23:58:49 1400/05/11
حجم جابجایی (میلیون)۱۳۳.۷۶ میلیون
3,5043,872

ذوب

 (فرابورس)
23:58:49 1400/05/11
حجم جابجایی (میلیون)۱۳۳.۱۶ میلیون
3,8604,266

وبصادر

 (بورس)
23:58:49 1400/05/11
حجم جابجایی (میلیون)۱۱۰.۴۳ میلیون
1,9592,165

وسکرمان

 (بورس)
23:58:49 1400/05/11
حجم جابجایی (میلیون)۱۱۰.۲۸ میلیون
481531