فیلتر هوشمند - بیشترین حجم معاملات

دی

 (فرابورس)
11:07:54 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۱۴۴.۴۶ میلیون
9211,017

وسدید

 (بازار پایه)
11:07:54 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۱۱۸.۵۵ میلیون
1,0211,083

البرز

 (بورس)
11:07:54 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۸۴.۹۴ میلیون
2,2932,533

خودرو

 (بورس)
11:07:54 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۸۲.۱۷ میلیون
1,6191,789

کرمان

 (فرابورس)
11:07:54 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۶۱.۹۷ میلیون
9941,098

خساپا

 (بورس)
11:07:54 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۶۰.۴۷ میلیون
1,5301,690

خبهمن

 (بورس)
11:07:54 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۵۳.۶۲ میلیون
1,6581,832

خگستر

 (بورس)
11:07:54 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۴۷.۱۲ میلیون
2,0742,292

فاسمین

 (بورس)
11:07:54 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۴۴.۵۹ میلیون
16,74018,500

فملی

 (بورس)
11:07:55 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۳۸.۲۴ میلیون
12,77014,110

شبندر

 (بورس)
11:07:55 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۳۷.۳۵ میلیون
6,3607,020

خپارس

 (بورس)
11:07:55 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۳۶.۱۴ میلیون
1,0111,117

فاذر

 (بورس)
11:07:55 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۳۲.۵۷ میلیون
1,0391,147

وسکرمان

 (بورس)
11:07:55 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۲۹.۴۸ میلیون
458506

لکما

 (بازار پایه)
11:07:55 1400/07/26
حجم جابجایی (میلیون)۲۶.۰۱ میلیون
1,2371,313