فیلتر هوشمند - بیشترین حجم معاملات

خساپا

 (بورس)
02:11:03 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۵۷۱.۳ میلیون
2,7233,009

خودرو

 (بورس)
02:11:03 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۴۴۷.۷ میلیون
3,1743,508

شستا

 (بورس)
02:11:03 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۳۸۵.۸۳ میلیون
1,1431,313

وپارس

 (بورس)
02:11:03 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۲۹۶.۲۸ میلیون
1,8792,075

های وب

 (بورس)
02:11:03 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۲۵۳.۹۴ میلیون
1,0091,159

وبصادر

 (بورس)
02:11:03 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۲۱۱.۶۱ میلیون
1,9152,115

کیسون

 (بازار پایه)
02:11:03 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۲۰۷.۶ میلیون
1,8521,966

کرمان

 (فرابورس)
02:11:03 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۲۰۱.۷۱ میلیون
1,1831,361

وبملت

 (بورس)
02:11:03 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۱۸۴.۲۲ میلیون
2,2992,645

خگستر

 (بورس)
02:11:03 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۱۷۱.۹۶ میلیون
4,9005,620

وتجارت

 (بورس)
02:11:03 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۱۶۹.۵۴ میلیون
1,4951,651

حشکوه

 (بازار پایه)
02:11:03 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۱۴۶.۳۵ میلیون
2,2442,382

کاما

 (بورس)
02:11:03 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۱۳۸.۱۸ میلیون
3,4553,973

پارسیان

 (بورس)
02:11:03 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۱۳۷.۶ میلیون
3,8084,380

وخارزم

 (بورس)
02:11:03 1403/03/11
حجم جابجایی (میلیون)۱۲۸.۹۸ میلیون
1,7822,050