تحلیل کاربردی هلالات
1402/08/20
07:50
#بورس_کالا هفته منتهی به 17 آبان تالار پتروشیمی: آمونیاک 164.2میلیون ريال اوره 127میلیون ريال کریستال ملامین 379میلیون ريال محصول شجم 610میلیون ري...

#بورس_کالا هفته منتهی به ۱۷ آبانتالار پتروشیمی:


آمونیاک ۱۶۴.۲میلیون ریال


اوره ۱۲۷میلیون ریال


کریستال ملامین ۳۷۹میلیون ریال


محصول شجم ۶۱۰میلیون ریال


محصول شبصیر ۶۰۰میلیون ریال


الکیل بنزن خطی شیران ۵۱۷میلیون ریال


بطری شگویا ۵۳۶میلیون ریال


نساجی شگویا ۴۴۰ میلیون ریال


نخ شگویا ۶۴۵میلیون ریال


مصول شغدیر ۲۷۹میلیون ریال


محصول جم پیلن ۶۱۴میلیون ریال


دوده صنعتی ۵۶۳میلیون ریال


متوسط انواع پلی اتیلن ۳۴۹میلیون ریالتالار صنعتی:


اسلب فخوز هرمز ۱۹۵میلیون ریال


شمش فولادی ۱۸۴میلیون ریال


کنسانتره آهن ۳۶میلیون ریال


گندله ۴۷.۷ میلیون ریال


اسفنجی ۱۲۷میلیون ریال+۱۳٪ رقابت


ورق گرم ۲۷۶میلیون ریال


ورق سرد ۳۰۰میلیون ریال


گالوانیزه فجر ۴۰۸میلیون ریال


کاتد مس ۳۳۲۷میلیون ریال


شمش فایرا ۱۰۵۴میلیون ریال+۱۴٪ رقابت


شمش روی ۱۰۴۲میلیون ریالتالار فرآورده نفتی:


وکیوم باتوم ۱۱۷میلیون ریال


لوبکات ۱۸۹میلیون ریال


روغن پایه ۳۰۰ میلیون ریالتالار سیمان:


عرضه ۱.۴میلیون تن+تقاضا ۱.۵۷میلیون تن


حجم معامله ۱.۲۷میلیون تن+رقابت ۳٪بالاترین رقابت در محصول شرکت های:


سکرد، سصوفی، ساربیل، سهرمز،


سکرما، سخوز، سخاشبالاترین قیمت سیمان تیپ دو کیسه ای:


سکرد، سدشت، سهرمز، سکرما، سخوز، سصوفیبالاترین نرخ سیمان تیپ ۲ فله:


سصوفی، ساربیل، سهرمز، سکرد، سخاش، سکرماافزایش قیمت پایه سیمان تیپ ۲ در سشرق

انتهای خبر

0
0