سیگنال یاب روزانه
1402/07/29
22:01
سهام خروجی فیلتر #پول_هوشمند (شنبه ۲۹ مهر) #ولصنم #غالبر #تکمبا #حخزر #زشریف #فوکا #کپرور #شصدف #فاذر #سدشت #ثغرب #سپیدار #ثرود #شیران #دکوثر

سهام خروجی فیلتر #پول_هوشمند


(شنبه ۲۹ مهر)
#ولصنم


#غالبر


#تکمبا


#حخزر


#زشریف


#فوکا


#کپرور


#شصدف


#فاذر


#سدشت


#ثغرب


#سپیدار


#ثرود


#شیران


#دکوثرانتهای خبر

0
0