سهم گلچین
1402/08/01
08:03
#شپاس اطلاعیه 1402/07/30 *نفت پاسارگاد* 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۷۰۴ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۲۳۸ درصد افزایش سود...

#شپاس


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*نفت پاسارگاد*


۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۷۰۴ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۲۳۸ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#فخوز


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*فولاد خوزستان*


۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲۷۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۵۷ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#حکشتی


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران*


۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۶ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


این درحالیست شرکت برای دوره مشابه سال گذشته (۴,۸۹۸,۸۴۹) ملیون ریال زیان خالص اعلام نموده است
#کلر


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*کلرپارس*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۳,۰۹۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۵۷ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#فباهنر


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*صنایع مس شهید باهنر*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲۸۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۳ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#غچین


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*مجتمع کشت و صنعت چین چین*


۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۱۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۲۸ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#خاذین


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*طراحی وساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ (۳۳۲) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


۲۸ درصد افزایش زیان نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#وغدیر


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*سرمایه گذاری غدیر*


۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۶۵۶ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۹۶ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#پارس


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*پتروشیمی پارس*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۰۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۹ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#کروی


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*توسعه معادن روی ایران*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۶۷ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#قشیر


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ (۹۲) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


۵۵ درصد کاهش زیان نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#پلوله


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*تولیدی گاز لوله*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۵۷۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۱۱ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#امید


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*تامین سرمایه امید*


۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۵۲۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۰۸ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#حتوکا


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*حمل و نقل توکا*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۶۹۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۵۹ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#غشاذر


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۳۴۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۶۳ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#فرابورس


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*فرا بورس ایران*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲۰۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۵۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#زگلدشت


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۰۹۶ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۴۵ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#فسرب


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*ملی سرب و روی ایران*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۹۶ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#رنیک


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*جنرال مکانیک*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۶۳۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۰ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#قرن


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*پدیده شیمی قرن*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۹۲۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۵۶ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#وآیند


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*بانک آینده*


پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۴۳۴۴ درصد)


از محل آورده نقدی سهامداران ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی هاانتهای خبر

0
0