تکسهم ۹۸
1400/12/18
13:04
چهارشنبه 1400.12.18 ورود #پول_هوشمند #شتران #ولساپا #چکاپا #پترول #پتایر #ثفارس #قزوین #وپویا #آ_س_پ #خموتور #بزاگرس #سیستم درشت ترين خريداران #ح...

چهارشنبه ۱۴۰۰.۱۲.۱۸ورود #پول_هوشمند


#شتران


#ولساپا


#چکاپا


#پترول


#پتایر


#ثفارس


#قزوین


#وپویا


#آ_س_پ


#خموتور


#بزاگرس


#سیستمدرشت ترین خریداران #حقیقی


#ثبات : ۱۸۷ میلیون تومان


#فیروزا : ۱۷۲ میلیون تومان


#شلرد : ۱۷۲ میلیون تومان


#دماوند : ۱۴۷ میلیون تومان


#واحیا : ۱۱۴ میلیون تومان


#خبنیان : ۱۰۲ میلیون تومان


#قزوین : ۱۰۲ میلیون توماندر پایان معاملات امروز


#ارزش کل صف های #خرید: ۳۸۱ میلیارد تومان


#ارزش کل صف های #فروش: ۱۰۲ میلیارد تومان


#ارزش کل معاملات بورس : ۴۴۳۰ میلیارد تومان

انتهای خبر

0
0