ارزش

صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام

1401/02/31 07:06:52
پایانی:11,370
(0%)
آخرین:11,280
(-0.79%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
10,24012,500
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
139,086
11,280
11,300
31,4903
11,046
11,270
11,310
1,4502
3119,500
11,250
11,320
6,3702
1,527,517(51%)
99(98%)
حجمحقیقیتعداد
2,784,726(94%)
169(99%)
1,438,712(49%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
181,503(6%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 175,433,013 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.94سرانه فروش حقیقی: 187,351,092 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.07
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -