سیگنال یاب روزانه
1402/07/08
22:39
سهام خروجی فیلتر #پول_هوشمند (شنبه ۸ مهر) ##زپارس #پکویر #زدشت #زفکا #زگلدشت #زقیام #زبینا #لازما #زشگزا #قشکر #وهامون #خکاوه #تلیسه #خچرخش #کتوکا

سهام خروجی فیلتر #پول_هوشمند


(شنبه ۸ مهر)##زپارس


#پکویر


#زدشت


#زفکا


#زگلدشت


#زقیام


#زبینا


#لازما


#زشگزا


#قشکر


#وهامون


#خکاوه


#تلیسه


#خچرخش


#کتوکا
انتهای خبر

0
0