فیلتر هوشمند - بیشترین خروج نقدینگی حقیقی

 (بورس)
14:01:24 1400/02/27
ارزش نقدینگی (تومان)۳۱.۲۴ میلیارد
12,41013,710

 (بورس)
14:01:24 1400/02/27
ارزش نقدینگی (تومان)۲۷.۳۸ میلیارد
12,11013,370

شپنا

 (بورس)
14:01:24 1400/02/27
ارزش نقدینگی (تومان)۲۱.۴۹ میلیارد
10,33011,410

وپارس

 (بورس)
14:01:24 1400/02/27
ارزش نقدینگی (تومان)۱۸.۷۶ میلیارد
2,4372,693

شبندر

 (بورس)
14:01:24 1400/02/27
ارزش نقدینگی (تومان)۱۵.۳۳ میلیارد
21,27023,490

بوعلی

 (بورس)
14:01:25 1400/02/27
ارزش نقدینگی (تومان)۱۳.۴۵ میلیارد
42,04046,460

خساپا

 (بورس)
14:01:25 1400/02/27
ارزش نقدینگی (تومان)۱۱.۶۵ میلیارد
1,8462,040

لوتوس

 (بورس)
14:01:25 1400/02/27
ارزش نقدینگی (تومان)۱۱.۱۴ میلیارد
7,2808,040

وسپهر

 (فرابورس)
14:01:25 1400/02/27
ارزش نقدینگی (تومان)۱۰.۹ میلیارد
8,6419,549

پرداخت

 (بورس)
14:01:25 1400/02/27
ارزش نقدینگی (تومان)۱۰.۷۷ میلیارد
22,17024,490

ورنا

 (بورس)
14:01:25 1400/02/27
ارزش نقدینگی (تومان)۱۰.۱۴ میلیارد
4,9305,430

شتران

 (بورس)
14:01:25 1400/02/27
ارزش نقدینگی (تومان)۹.۷۳ میلیارد
7,7108,510

شرنگی

 (بازار پایه)
14:01:25 1400/02/27
ارزش نقدینگی (تومان)۹.۷۲ میلیارد
262,163278,379

پترول

 (بورس)
14:01:25 1400/02/27
ارزش نقدینگی (تومان)۹.۱۸ میلیارد
8,4509,330

برکت

 (بورس)
14:01:25 1400/02/27
ارزش نقدینگی (تومان)۹.۰۶ میلیارد
25,80028,500