فیلتر هوشمند - بیشترین خروج نقدینگی حقیقی

 (بازار پایه)
14:56:32 1402/09/18
ارزش نقدینگی (تومان)۴۱.۴۸ میلیارد
13,20014,000

 (بورس)
14:56:32 1402/09/18
ارزش نقدینگی (تومان)۱۳.۹۶ میلیارد
1,2301,358

وبملت

 (بورس)
14:56:32 1402/09/18
ارزش نقدینگی (تومان)۱۲.۴۸ میلیارد
4,3805,038

خساپا

 (بورس)
14:56:32 1402/09/18
ارزش نقدینگی (تومان)۱۲.۴۱ میلیارد
2,5932,865

فولاد

 (بورس)
14:56:32 1402/09/18
ارزش نقدینگی (تومان)۱۰.۷۴ میلیارد
5,8006,660

شپنا

 (بورس)
14:56:32 1402/09/18
ارزش نقدینگی (تومان)۱۰.۴۸ میلیارد
8,2409,460

فملی

 (بورس)
14:56:32 1402/09/18
ارزش نقدینگی (تومان)۸.۷۴ میلیارد
7,0508,110

وملی

 (بورس)
14:56:32 1402/09/18
ارزش نقدینگی (تومان)۷.۱۱ میلیارد
208,140230,040

رمپنا

 (بورس)
14:56:32 1402/09/18
ارزش نقدینگی (تومان)۶.۹۵ میلیارد
13,07015,030

حکشتی

 (بورس)
14:56:32 1402/09/18
ارزش نقدینگی (تومان)۶.۷۷ میلیارد
12,47013,770

خگستر

 (بورس)
14:56:32 1402/09/18
ارزش نقدینگی (تومان)۶.۶۸ میلیارد
4,6255,321

ثفارس

 (بورس)
14:56:32 1402/09/18
ارزش نقدینگی (تومان)۵.۸۷ میلیارد
50,14055,400

پترول

 (بورس)
14:56:32 1402/09/18
ارزش نقدینگی (تومان)۵.۷۸ میلیارد
1,8932,177

وصندوق

 (بورس)
14:56:32 1402/09/18
ارزش نقدینگی (تومان)۵.۴۱ میلیارد
16,12018,540

وغدیر

 (بورس)
14:56:32 1402/09/18
ارزش نقدینگی (تومان)۵.۴ میلیارد
21,15024,330