فیلتر هوشمند - بیشترین خروج نقدینگی حقیقی

 (بورس)
00:39:16 1400/10/28
ارزش نقدینگی (تومان)۲۶.۴۹ میلیارد
1,8602,054

 (بورس)
00:39:16 1400/10/28
ارزش نقدینگی (تومان)۱۸.۴۲ میلیارد
6,6907,390

سمگا

 (فرابورس)
00:39:16 1400/10/28
ارزش نقدینگی (تومان)۱۷.۷۹ میلیارد
9,46010,440

وبصادر

 (بورس)
00:39:16 1400/10/28
ارزش نقدینگی (تومان)۹.۲۷ میلیارد
1,8071,997

وبملت

 (بورس)
00:39:16 1400/10/28
ارزش نقدینگی (تومان)۹.۲ میلیارد
2,9643,274

میدکو

 (بورس)
00:39:16 1400/10/28
ارزش نقدینگی (تومان)۷.۷۱ میلیارد
43,65048,230

فارس

 (بورس)
00:39:16 1400/10/28
ارزش نقدینگی (تومان)۷.۵۸ میلیارد
9,63010,630

وگردش

 (بازار پایه)
00:39:16 1400/10/28
ارزش نقدینگی (تومان)۷.۴۶ میلیارد
9,97010,570

توسن

 (فرابورس)
00:39:16 1400/10/28
ارزش نقدینگی (تومان)۶.۷ میلیارد
23,40025,800

فولاد

 (بورس)
00:39:16 1400/10/28
ارزش نقدینگی (تومان)۶.۳ میلیارد
9,50010,480

شتران

 (بورس)
00:39:16 1400/10/28
ارزش نقدینگی (تومان)۶.۲۷ میلیارد
3,4073,765

وتجارت

 (بورس)
00:39:16 1400/10/28
ارزش نقدینگی (تومان)۶.۱ میلیارد
1,7481,930

بپاس

 (فرابورس)
00:39:16 1400/10/28
ارزش نقدینگی (تومان)۵.۰۹ میلیارد
33,25036,650

فجهان

 (فرابورس)
00:39:16 1400/10/28
ارزش نقدینگی (تومان)۴.۹۳ میلیارد
5,2305,770

بوعلی

 (بورس)
00:39:16 1400/10/28
ارزش نقدینگی (تومان)۴.۹۲ میلیارد
67,60074,700