فیلتر هوشمند - بیشترین خروج نقدینگی حقیقی

 (بورس)
23:29:45 1400/05/11
ارزش نقدینگی (تومان)۲۹.۸۵ میلیارد
11,98013,240

 (بورس)
23:29:45 1400/05/11
ارزش نقدینگی (تومان)۲۵.۷۵ میلیارد
12,92014,260

حتاید

 (بورس)
23:29:45 1400/05/11
ارزش نقدینگی (تومان)۲۳.۳۹ میلیارد
25,91028,630

بپاس

 (فرابورس)
23:29:45 1400/05/11
ارزش نقدینگی (تومان)۲۲.۵۱ میلیارد
59,72566,011

شپنا

 (بورس)
23:29:45 1400/05/11
ارزش نقدینگی (تومان)۲۰.۶۵ میلیارد
11,45012,650

ذوب

 (فرابورس)
23:29:45 1400/05/11
ارزش نقدینگی (تومان)۱۸.۷۵ میلیارد
3,8604,266

نوری

 (بورس)
23:29:45 1400/05/11
ارزش نقدینگی (تومان)۱۳.۶۷ میلیارد
88,01097,270

خاور

 (بازار پایه)
23:29:45 1400/05/11
ارزش نقدینگی (تومان)۱۲.۵۴ میلیارد
7,2257,671

زاگرس

 (فرابورس)
23:29:45 1400/05/11
ارزش نقدینگی (تومان)۱۱.۶ میلیارد
213,701236,195

شگویا

 (فرابورس)
23:29:45 1400/05/11
ارزش نقدینگی (تومان)۱۱.۰۳ میلیارد
10,70811,834

فارس

 (بورس)
23:29:45 1400/05/11
ارزش نقدینگی (تومان)۹.۸۹ میلیارد
10,50011,600

فخوز

 (بورس)
23:29:45 1400/05/11
ارزش نقدینگی (تومان)۹.۶۷ میلیارد
15,62017,260

ومعادن

 (بورس)
23:29:45 1400/05/11
ارزش نقدینگی (تومان)۹.۱۱ میلیارد
10,48011,580

مادیرا

 (فرابورس)
23:29:45 1400/05/11
ارزش نقدینگی (تومان)۸.۹۸ میلیارد
7,2868,052

وتجارت

 (بورس)
23:29:45 1400/05/11
ارزش نقدینگی (تومان)۸.۷۴ میلیارد
2,3632,611