فیلتر هوشمند - بیشترین خروج نقدینگی حقیقی

 (بورس)
09:27:42 1399/11/05
ارزش نقدینگی (تومان)۲۲.۰۲ میلیارد
23,34025,780

 (فرابورس)
09:27:42 1399/11/05
ارزش نقدینگی (تومان)۱۳.۱۹ میلیارد
28,46331,459

خاور

 (بازار پایه)
09:27:42 1399/11/05
ارزش نقدینگی (تومان)۱۰.۳۱ میلیارد
7,5978,065

ودی

 (فرابورس)
09:27:42 1399/11/05
ارزش نقدینگی (تومان)۹.۱۱ میلیارد
24,76827,374

وبهمن

 (بورس)
09:27:42 1399/11/05
ارزش نقدینگی (تومان)۷.۱۲ میلیارد
21,67023,950

حآسا

 (فرابورس)
09:27:42 1399/11/05
ارزش نقدینگی (تومان)۷.۰۷ میلیارد
42,47046,940

وزمین

 (بازار پایه)
09:27:42 1399/11/05
ارزش نقدینگی (تومان)۶.۴۱ میلیارد
14,92015,528

دتوزیع

 (فرابورس)
09:27:42 1399/11/05
ارزش نقدینگی (تومان)۵.۶۷ میلیارد
51,08556,461

سامان

 (بازار پایه)
09:27:42 1399/11/05
ارزش نقدینگی (تومان)۵.۵۱ میلیارد
10,73811,402

پکویر

 (بورس)
09:27:42 1399/11/05
ارزش نقدینگی (تومان)۵.۱۷ میلیارد
16,17017,870

جم

 (بورس)
09:27:42 1399/11/05
ارزش نقدینگی (تومان)۵.۱۲ میلیارد
40,69044,970

پرداخت

 (بورس)
09:27:42 1399/11/05
ارزش نقدینگی (تومان)۴.۹۱ میلیارد
32,22035,600

بمیلا

 (بازار پایه)
09:27:43 1399/11/05
ارزش نقدینگی (تومان)۴.۶۹ میلیارد
23,60326,087

سلار

 (بازار پایه)
09:27:43 1399/11/05
ارزش نقدینگی (تومان)۴.۶۲ میلیارد
63,85667,804

ولپارس

 (بورس)
09:27:43 1399/11/05
ارزش نقدینگی (تومان)۴.۴۶ میلیارد
7,6808,480