فیلتر هوشمند - بیشترین خروج نقدینگی حقیقی

 (بورس)
00:28:51 1401/07/10
ارزش نقدینگی (تومان)۳۱.۴ میلیارد
1,9752,181

 (فرابورس)
00:28:51 1401/07/10
ارزش نقدینگی (تومان)۲۱.۳۳ میلیارد
24,45026,950

خساپا

 (بورس)
00:28:51 1401/07/10
ارزش نقدینگی (تومان)۲۰.۱۷ میلیارد
1,7851,971

شپنا

 (بورس)
00:28:51 1401/07/10
ارزش نقدینگی (تومان)۱۷.۴۳ میلیارد
5,2206,000

وبملت

 (بورس)
00:28:51 1401/07/10
ارزش نقدینگی (تومان)۱۶.۳۱ میلیارد
2,4882,862

شستا

 (بورس)
00:28:51 1401/07/10
ارزش نقدینگی (تومان)۱۴.۰۵ میلیارد
867957

های وب

 (بورس)
00:28:51 1401/07/10
ارزش نقدینگی (تومان)۱۳.۸۳ میلیارد
2,7983,218

دانا

 (بورس)
00:28:51 1401/07/10
ارزش نقدینگی (تومان)۱۲.۸۸ میلیارد
1,3011,495

شبندر

 (بورس)
00:28:51 1401/07/10
ارزش نقدینگی (تومان)۱۲.۳۸ میلیارد
6,6107,590

خزامیا

 (بورس)
00:28:51 1401/07/10
ارزش نقدینگی (تومان)۱۲.۳۵ میلیارد
10,94012,080

شتران

 (بورس)
00:28:51 1401/07/10
ارزش نقدینگی (تومان)۱۲.۲۴ میلیارد
4,3834,843

بورس

 (بورس)
00:28:51 1401/07/10
ارزش نقدینگی (تومان)۱۱.۲۵ میلیارد
5,0805,840

آریان

 (بازار پایه)
00:28:51 1401/07/10
ارزش نقدینگی (تومان)۱۰.۵ میلیارد
6,3706,750

ورنا

 (بورس)
00:28:51 1401/07/10
ارزش نقدینگی (تومان)۸.۱۸ میلیارد
4,9205,660

فولاد

 (بورس)
00:28:51 1401/07/10
ارزش نقدینگی (تومان)۷.۳۳ میلیارد
4,6905,390