فیلتر هوشمند - بیشترین خروج نقدینگی حقیقی

 (بازار پایه)
11:10:54 1400/07/26
ارزش نقدینگی (تومان)۷.۶۸ میلیارد
18,14219,264

 (بورس)
11:10:54 1400/07/26
ارزش نقدینگی (تومان)۷.۳۷ میلیارد
11,65012,870

توسن

 (فرابورس)
11:10:54 1400/07/26
ارزش نقدینگی (تومان)۶.۷۶ میلیارد
14,36415,874

فملی

 (بورس)
11:10:54 1400/07/26
ارزش نقدینگی (تومان)۶.۷ میلیارد
12,77014,110

شبندر

 (بورس)
11:10:54 1400/07/26
ارزش نقدینگی (تومان)۶.۱۵ میلیارد
6,3607,020

شصدف

 (فرابورس)
11:10:54 1400/07/26
ارزش نقدینگی (تومان)۵.۵۳ میلیارد
32,88636,346

خبهمن

 (بورس)
11:10:55 1400/07/26
ارزش نقدینگی (تومان)۵.۴۲ میلیارد
1,6581,832

ومعادن

 (بورس)
11:10:55 1400/07/26
ارزش نقدینگی (تومان)۴.۴۷ میلیارد
10,18011,240

کیمیاتک

 (بورس)
11:10:55 1400/07/26
ارزش نقدینگی (تومان)۴.۴ میلیارد
27,51030,390

پارسان

 (بورس)
11:10:55 1400/07/26
ارزش نقدینگی (تومان)۳.۶ میلیارد
33,55037,070

فخوز

 (بورس)
11:10:55 1400/07/26
ارزش نقدینگی (تومان)۳.۲۴ میلیارد
15,74017,380

بپاس

 (فرابورس)
11:10:55 1400/07/26
ارزش نقدینگی (تومان)۳.۱۴ میلیارد
61,25767,705

بوعلی

 (بورس)
11:10:55 1400/07/26
ارزش نقدینگی (تومان)۲.۷۸ میلیارد
70,68078,100

فولاد

 (بورس)
11:10:55 1400/07/26
ارزش نقدینگی (تومان)۲.۷۶ میلیارد
10,07011,130

خودرو

 (بورس)
11:10:56 1400/07/26
ارزش نقدینگی (تومان)۲.۶۶ میلیارد
1,6191,789