فیلتر هوشمند - بیشترین خروج نقدینگی حقیقی

 (بورس)
02:13:32 1403/03/11
ارزش نقدینگی (تومان)۱۴.۱۵ میلیارد
27,74031,900

 (بورس)
02:13:32 1403/03/11
ارزش نقدینگی (تومان)۱۲.۱۳ میلیارد
4,9005,620

ثعمرا

 (فرابورس)
02:13:32 1403/03/11
ارزش نقدینگی (تومان)۱۱.۵۹ میلیارد
18,16020,880

حفارس

 (بورس)
02:13:32 1403/03/11
ارزش نقدینگی (تومان)۹.۱۹ میلیارد
2,3052,547

ورنا

 (بورس)
02:13:32 1403/03/11
ارزش نقدینگی (تومان)۴.۸۲ میلیارد
7,8409,000

وبملت

 (بورس)
02:13:32 1403/03/11
ارزش نقدینگی (تومان)۳.۶۴ میلیارد
2,2992,645

وبصادر

 (بورس)
02:13:32 1403/03/11
ارزش نقدینگی (تومان)۳.۶۴ میلیارد
1,9152,115

کپشیر

 (بورس)
02:13:32 1403/03/11
ارزش نقدینگی (تومان)۳.۶۳ میلیارد
10,50012,060

شیران

 (بورس)
02:13:32 1403/03/11
ارزش نقدینگی (تومان)۳.۵۴ میلیارد
4,5245,204

وآیند

 (بازار پایه)
02:13:32 1403/03/11
ارزش نقدینگی (تومان)۳.۴۶ میلیارد
9,2409,600

سفارس

 (بورس)
02:13:32 1403/03/11
ارزش نقدینگی (تومان)۳.۳۳ میلیارد
33,87038,950

خزامیا

 (بورس)
02:13:32 1403/03/11
ارزش نقدینگی (تومان)۳.۲۵ میلیارد
4,2914,935

وغدیر

 (بورس)
02:13:32 1403/03/11
ارزش نقدینگی (تومان)۳.۱۹ میلیارد
23,31026,810

غالبر

 (بورس)
02:13:32 1403/03/11
ارزش نقدینگی (تومان)۳.۰۵ میلیارد
74,89086,150

سمگا

 (فرابورس)
02:13:32 1403/03/11
ارزش نقدینگی (تومان)۲.۹۸ میلیارد
2,8763,308