کانال تحلیلی پارسیس
1402/07/08
10:37
#سیمان ماهانه (2) ❇️ عملکرد ماهانه شهریور نسبت به شهریور 1401 ➖ #سرود فروش 172میلیارد تومانی : رشد 160% ➖ #سبهان فروش 61میلیارد تومانی : ر...

#سیمان ماهانه (۲)❇️ عملکرد ماهانه شهریور نسبت به شهریور ۱۴۰۱➖ #سرود فروش ۱۷۲میلیارد تومانی : رشد ۱۶۰٪


➖ #سبهان فروش ۶۱میلیارد تومانی : رشد ۲۸٪


➖ #سصفها فروش ۷۱میلیارد تومانی : رشد ۲۸٪


➖ #ساروم فروش ۱۸۱میلیارد تومانی : رشد ۹۳٪


➖ #سفانو فروش ۹۷میلیارد تومانی : رشد ۱۱۲٪


➖ #سکرما فروش ۸۷میلیارد تومانی : رشد ۵۸٪


➖ #سدور فروش ۴۱میلیارد تومانی : رشد ۹۸٪


➖ #ساربیل فروش ۱۱۵میلیارد تومانی : رشد ۶۸٪


➖ #سغرب فروش ۹۶میلیارد تومانی : رشد ۶۶٪


➖ #سشمال فروش ۸۹میلیارد تومانی : رشد ۱۹٪


➖ #سخزر فروش ۹۴میلیارد تومانی : رشد ۵۸٪


➖ #سشرق فروش ۱۰۹میلیارد تومانی : رشد ۳۳٪


➖ #ساراب فروش ۷۹میلیارد تومانی : رشد ۸۶٪
کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0