بورس۲۴
1400/11/16
17:28
خروج پول خرد از بورس ادامه دارد ؛ امروز ۳۴۰ میلیارد تومان

تراز نقدینگی حقیقی بازار منفی ۳۴۰ میلیارد تومان بود که شدت خروج پول نسبت به چهارشنبه ۲۵ درصد کاهش داشت...

خروج پول خرد از بورس ادامه دارد ؛ امروز 340 میلیارد تومان

بورس۲۴ : امروز شنبه ۱۶ بهمن ماه ارزش کل معاملات بازار به ۶۳۶۵ میلیارد تومان رسید که ۲۹۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به معاملات خرد بود. ارزش معاملات خرد امروز نسبت به چهارشنبه ۴ درصد افت داشت.


پرمعامله ترین گروه ها از لحاظ ارزش به ترتیب فلزی، خودرویی، فرآورده های نفتی، بانکی و شیمیایی بودند. از بین سهم ها نیز تجلی، فولاد، شتران، فملی، خودرو، خساپا، وتجارت، شبندر و وبملت صدرنشین بودند. از لحاظ حجمی تجلی، خساپا، خودرو، وتجارت، شتران، وبملت، فاذر، وبصادر و خپارس پرمعامله ترین ها شناخته شدند.


تراز نقدینگی حقیقی بازار منفی ۳۴۰ میلیارد تومان بود که شدت خروج پول نسبت به چهارشنبه ۲۵ درصد کاهش داشت.


عمده ترین خریدهای حقیقی در نمادهای تجلی، شزنگ، باران، وتجارت، دبالکح، وبملت، تپمپی، واحیا، غنوش، چافست، کپرور و شبندر بود. حقوقی ها بیش از همه فولاد، فملی، وگردش، اتکای، سمگا، خودرو، شتران، شپنا، کرازی و آریا خریدند.


تراز نقدینگی در صندوق های با درآمد ثابت بازار مثبت ۴۵ میلیارد تومان بود. شدت ورود پول حقیقی به این صندوق ها نسبت به چهارشنبه ۸۰ درصد افت داشت.


در ابتدای بازار ارزش صفوف خرید حدود ۴ برابر صفوف فروش و نزدیک به ۶۵۰ میلیارد تومان بود که در پایان به حدود ۲۵۰ میلیارد تومان رسید. ارزش صفوف فروش از ۱۷۰ میلیارد تومان به ۲۷۵ میلیارد تومان تغییر یافت.


شاخص کل با بیش از ۳ هزار واحد رشد خود را تا ارتفاع ۱ میلیون و ۳۰۴ هزار واحد رساند که بیش از همه تحت تاثیر مثبت نمادهای شتران، وبملت، وتجارت، شبندر، ومعادن، شپنا و فارس قرار گرفت.


شاخص هموزن اما ۳۰۹ واحد منفی خورد و در همان محدوده روز قبل یعنی در ارتفاع ۳۳۲ هزار واحد ایستاد. شاخص فرابورس نیز با کاهش اندک ۳۶ واحدی روبرو شد.


1
2
3
5
5
6
7
7
انتهای خبر

0
0