کانال تحلیلی پارسیس
1402/02/12
09:50
ماهانه #دارو (1) ❇️ عملکرد ماهانه فروردین صنعت دارو نسبت به فروردین 1401 ➖ #دروز فروش 60میلیارد تومانی : رشد 177% ➖ #دزهراوی فروش 25میلیارد ت...

ماهانه #دارو (۱)❇️ عملکرد ماهانه فروردین صنعت دارو نسبت به فروردین ۱۴۰۱➖ #دروز فروش ۶۰میلیارد تومانی : رشد ۱۷۷٪


➖ #دزهراوی فروش ۲۵میلیارد تومانی : افت -۲۴٪


➖ #کی بی سی فروش ۲۱میلیارد تومانی : رشد ۴٪


➖ #دجابر فروش ۱۱۲میلیارد تومانی : رشد ۴۷۰٪


➖ #دلقما فروش ۷۰میلیارد تومانی : رشد ۴۶۸٪


➖ #دکپسول فروش ۵۱میلیارد تومانی : رشد ۷٪


➖ #دسانکو فروش ۵۰میلیارد تومانی : رشد ۱۰۱٪


➖ #داسوه فروش ۴۸میلیارد تومانی : رشد ۸۳٪


➖ #دفرا فروش ۴۲میلیارد تومانی : افت -۵٪


➖ #دتولید فروش ۳۴میلیارد تومانی : رشد ۹۷٪


➖ #ددام فروش ۳۲میلیارد تومانی : رشد ۷٪


➖ #دیران فروش ۲۹میلیارد تومانی : رشد ۹۰٪


➖ #دبالک فروش ۲۷میلیارد تومانی : رشد ۵۷٪


➖ #داوه فروش ۷میلیارد تومانی : رشد ۶۲٪
کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0