بورسینه
1401/03/23
08:52
📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش 🔹تقاضا در بورس: #خمحور ۴۶ میلیارد تومان #فلوله ۲۱ میلیارد تومان #سآبیک ۹ میلیارد تومان 🔹عرضه در بورس: #ا...

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش🔹تقاضا در بورس:


#خمحور ۴۶ میلیارد تومان


#فلوله ۲۱ میلیارد تومان


#سآبیک ۹ میلیارد تومان🔹عرضه در بورس:


#انرژی۱ ۱۸ میلیارد تومان


#فارس ۵ میلیارد تومان


#شتران ۵ میلیارد تومان🔹تقاضا در فرابورس:


#فتوسا ۲۹ میلیارد تومان


#آریا ۴ میلیارد تومان


#فغدیر ۱ میلیارد تومان🔹عرضه در فرابورس:


#کارا ۳ میلیارد تومان


#فماک ۳ میلیارد تومان


#کیا ۱ میلیارد تومان

انتهای خبر

0
0