فرارسانه
1401/03/28
19:11
#اطلاعیه 🔷اعلام نمادهای مشمول برخی مفاد ضوابط ماده 21 دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران 📌نام نمادها: #آر...

#اطلاعیه🔷اعلام نمادهای مشمول برخی مفاد ضوابط ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران📌نام نمادها:#آریا


#بجهرم


#بکهنوج


#سپیدار


#سرچشمه


#شگویا


#صبا


#فجهان


#کگهر


#لطیف


#وسپهر


#ومهان


#وهور
#فرابورس


#بازارگردانیhttps://www.ifb.ir/GetFiles/GetAnnouncmentFile.aspx?file=۹۵۵۹
@FaraRasaneانتهای خبر

0
0