فیلتر هوشمند - حجم مشکوک زیاد

فجام

 (بورس)
16:43:57 1400/05/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۱۴.۶
6,6407,320

فکمند

 (بازار پایه)
16:43:57 1400/05/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۷.۶
22,28223,660

ثنور

 (بازار پایه)
16:43:57 1400/05/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۷.۵
7,0187,452

قچار

 (فرابورس)
16:43:57 1400/05/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۶.۸
16,29518,009

تیپیکو

 (بورس)
16:43:57 1400/05/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۴.۱
20,10022,200

همراه

 (بورس)
16:43:57 1400/05/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۹
8,7509,670

شاراک

 (بورس)
16:43:57 1400/05/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۹
32,78036,220

کگهر

 (فرابورس)
16:43:57 1400/05/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۸
42,87447,386

خاور

 (بازار پایه)
16:43:57 1400/05/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۸
7,4207,878

وپترو

 (بورس)
16:43:57 1400/05/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۳
13,14014,520

شیراز

 (بورس)
16:43:57 1400/05/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۳
62,07068,590

وحکمت

 (بازار پایه)
16:43:57 1400/05/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۳
4,1204,374

فاهواز

 (بازار پایه)
16:43:57 1400/05/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۲
7,4877,637

وسدید

 (بازار پایه)
16:43:57 1400/05/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۱
1,5701,634