فیلتر هوشمند - حجم مشکوک زیاد

کمنگنز

 (بورس)
01:28:10 1400/10/28
میانگین حجم چند روزه به ماه۱۰.۷
8,5309,410

تپولا

 (بازار پایه)
01:28:10 1400/10/28
میانگین حجم چند روزه به ماه۹.۵
12,00013,260

پسهند

 (بورس)
01:28:10 1400/10/28
میانگین حجم چند روزه به ماه۶.۶
29,96033,100

قزوین

 (بورس)
01:28:10 1400/10/28
میانگین حجم چند روزه به ماه۵.۲
4,0844,512

زقیام

 (فرابورس)
01:28:10 1400/10/28
میانگین حجم چند روزه به ماه۴.۴
1,4461,598

کسعدی

 (بورس)
01:28:10 1400/10/28
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۶
6,5507,230

واحیا

 (بازار پایه)
01:28:10 1400/10/28
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۵
14,78015,680

کیمیاتک

 (بورس)
01:28:10 1400/10/28
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۳
23,92026,420

کپارس

 (بورس)
01:28:10 1400/10/28
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۲
6,8907,610

چخزر

 (فرابورس)
01:28:10 1400/10/28
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۰
31,95035,250