فیلتر هوشمند - حجم مشکوک زیاد

توریل

 (فرابورس)
12:56:33 1400/02/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۱۴.۰
15,50117,131

ورنا

 (بورس)
12:56:33 1400/02/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۱۲.۰
4,9305,430

ختوقا

 (بورس)
12:56:33 1400/02/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۱۲.۰
2,1982,428

کاما

 (بورس)
12:56:33 1400/02/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۱۱.۷
10,33011,410

خمحرکه

 (بورس)
12:56:33 1400/02/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۱۱.۴
4,0204,442

غشان

 (بورس)
12:56:33 1400/02/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۱۰.۷
6,9307,650

فروی

 (فرابورس)
12:56:33 1400/02/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۱۰.۴
48,31853,404

پردیس

 (بورس)
12:56:33 1400/02/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۱۰.۳
4,6605,140

شجم

 (بازار پایه)
12:56:33 1400/02/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۹.۷
9,0609,620

پرداخت

 (بورس)
12:56:34 1400/02/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۹.۰
22,17024,490

قشکر

 (بورس)
12:56:34 1400/02/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۸.۱
3,5523,924

خچرخش

 (بورس)
12:56:34 1400/02/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۸.۰
12,98014,340

خمهر

 (بورس)
12:56:34 1400/02/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۷.۷
2,1452,369

سبجنو

 (بورس)
12:56:34 1400/02/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۷.۶
40,68044,960

شپترو

 (بازار پایه)
12:56:34 1400/02/27
میانگین حجم چند روزه به ماه۷.۵
4,5384,818