فیلتر هوشمند - حجم مشکوک زیاد

آسیا

 (بورس)
04:45:42 1399/11/05
میانگین حجم چند روزه به ماه۹.۷
3,0003,300

بترانس

 (بورس)
04:45:42 1399/11/05
میانگین حجم چند روزه به ماه۹.۱
3,2503,590

زشگزا

 (فرابورس)
04:45:42 1399/11/05
میانگین حجم چند روزه به ماه۶.۳
10,51911,625

شتولی

 (بازار پایه)
04:45:42 1399/11/05
میانگین حجم چند روزه به ماه۴.۲
30,53931,785

چخزر

 (فرابورس)
04:45:42 1399/11/05
میانگین حجم چند روزه به ماه۴.۰
47,63352,645

داوه

 (فرابورس)
04:45:42 1399/11/05
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۷
22,95925,375

کپشیر

 (بورس)
04:45:42 1399/11/05
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۴
27,08029,920

سایرا

 (بازار پایه)
04:45:42 1399/11/05
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۴
41,29342,977

فنفت

 (بازار پایه)
04:45:42 1399/11/05
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۳
23,97725,459

سلار

 (بازار پایه)
04:45:42 1399/11/05
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۲
65,71169,775

کشرق

 (فرابورس)
04:45:42 1399/11/05
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۱
103,191114,053

وبهمن

 (بورس)
04:45:42 1399/11/05
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۱
21,73024,010

پکویر

 (بورس)
04:45:42 1399/11/05
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۱
15,84017,500