فیلتر هوشمند - حجم مشکوک زیاد

سغدیر

 (فرابورس)
01:17:57 1401/07/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۷.۰
13,77015,210

گدنا

 (فرابورس)
01:17:57 1401/07/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۶.۲
4,5245,204

کفرا

 (بورس)
01:17:57 1401/07/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۵.۸
6,2106,850

کزغال

 (فرابورس)
01:17:57 1401/07/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۵.۲
15,73018,090

واتی

 (بورس)
01:17:57 1401/07/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۴.۷
7,4808,600

غپآذر

 (فرابورس)
01:17:57 1401/07/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۴.۶
29,25033,650

کپرور

 (فرابورس)
01:17:57 1401/07/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۴.۰
8,1308,970

گکوثر

 (فرابورس)
01:17:57 1401/07/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۸
2,0472,261

سبهان

 (بورس)
01:17:57 1401/07/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۸
38,05042,050

حریل

 (فرابورس)
01:17:57 1401/07/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۷
2,4442,810

دالبر

 (بورس)
01:17:57 1401/07/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۷
7,0008,040

قمرو

 (بورس)
01:17:57 1401/07/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۵
8,8109,730

البرز

 (بورس)
01:17:57 1401/07/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۵
1,3921,600

ولشرق

 (فرابورس)
01:17:57 1401/07/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۳
2,6223,016

فجوش

 (بازار پایه)
01:17:57 1401/07/10
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۳
1,5291,623