فیلتر هوشمند - حجم مشکوک زیاد

فلوله

 (بورس)
05:26:40 1400/07/26
میانگین حجم چند روزه به ماه۹.۹
1,2031,329

وگردش

 (بازار پایه)
05:26:40 1400/07/26
میانگین حجم چند روزه به ماه۷.۰
10,91611,590

سجام

 (بازار پایه)
05:26:40 1400/07/26
میانگین حجم چند روزه به ماه۶.۶
3,4113,621

غگز

 (فرابورس)
05:26:40 1400/07/26
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۶
199,999,999

شراز

 (فرابورس)
05:26:40 1400/07/26
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۰
129,829143,495