فیلتر هوشمند - حجم مشکوک زیاد

سغدیر

 (فرابورس)
02:54:22 1403/02/02
میانگین حجم چند روزه به ماه۹.۲
8,3209,180

شلیا

 (بازار پایه)
02:54:22 1403/02/02
میانگین حجم چند روزه به ماه۷.۰
6,5306,930

ثتوسا

 (بازار پایه)
02:54:22 1403/02/02
میانگین حجم چند روزه به ماه۶.۶
53,80057,100

سبجنو

 (بورس)
02:54:22 1403/02/02
میانگین حجم چند روزه به ماه۵.۷
13,02014,380

قتربت

 (بازار پایه)
02:54:22 1403/02/02
میانگین حجم چند روزه به ماه۴.۳
4,1184,372

شرانل

 (فرابورس)
02:54:22 1403/02/02
میانگین حجم چند روزه به ماه۴.۱
72,75080,350

فبستم

 (بازار پایه)
02:54:22 1403/02/02
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۷
11,14011,820

قنقش

 (بازار پایه)
02:54:22 1403/02/02
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۷
137,650146,150

سآبیک

 (بورس)
02:54:22 1403/02/02
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۵
27,12031,200

بمیلا

 (بازار پایه)
02:54:22 1403/02/02
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۲
7,2407,680

ستران

 (بورس)
02:54:22 1403/02/02
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۱
5,3906,190

سهرمز

 (بورس)
02:54:22 1403/02/02
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۱
28,58032,880

ونیرو

 (بورس)
02:54:22 1403/02/02
میانگین حجم چند روزه به ماه۳.۰
5,1905,970