فیلتر هوشمند - درشت ترین فروشندگان حقوقی

 (بازار پایه)
00:30:42 1401/07/10
میانگین فروش حقوقی (تومان)۳.۵۲ میلیارد
66,25070,250

 (بازار پایه)
00:30:42 1401/07/10
میانگین فروش حقوقی (تومان)۳.۱۴ میلیارد
6,3706,750

 (فرابورس)
00:30:42 1401/07/10
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۴۶ میلیارد
6,3207,260

خدیزل

 (فرابورس)
00:30:42 1401/07/10
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۵۱ میلیارد
4,6675,157

وپاسار

 (بورس)
00:30:42 1401/07/10
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۳۷ میلیارد
6,5907,570

زپارس

 (بورس)
00:30:42 1401/07/10
میانگین فروش حقوقی (تومان)۹۳۷.۶۳ میلیون
46,44051,320

ساوه

 (فرابورس)
00:30:42 1401/07/10
میانگین فروش حقوقی (تومان)۸۸۵.۷ میلیون
50,20055,400

وبانک

 (بورس)
00:30:42 1401/07/10
میانگین فروش حقوقی (تومان)۸۲۱.۷ میلیون
8,6709,970

دانا

 (بورس)
00:30:42 1401/07/10
میانگین فروش حقوقی (تومان)۸۱۸.۳۳ میلیون
1,3011,495

سغدیر

 (فرابورس)
00:30:42 1401/07/10
میانگین فروش حقوقی (تومان)۷۶۸.۲ میلیون
13,77015,210

کیمیاتک

 (بورس)
00:30:42 1401/07/10
میانگین فروش حقوقی (تومان)۷۴۹.۸۴ میلیون
9,06010,000

چکاپا

 (بورس)
00:30:42 1401/07/10
میانگین فروش حقوقی (تومان)۷۲۱.۳۹ میلیون
2,3682,616

ومعادن

 (بورس)
00:30:42 1401/07/10
میانگین فروش حقوقی (تومان)۷۱۹.۶۸ میلیون
4,1604,786

لخزر

 (بورس)
00:30:42 1401/07/10
میانگین فروش حقوقی (تومان)۷۰۳.۳۷ میلیون
106,800118,040

میدکو

 (بورس)
00:30:42 1401/07/10
میانگین فروش حقوقی (تومان)۶۷۳.۲ میلیون
16,21017,910

فارس

 (بورس)
00:30:42 1401/07/10
میانگین فروش حقوقی (تومان)۶۶۳.۴ میلیون
6,5207,200

شسپا

 (بورس)
00:30:42 1401/07/10
میانگین فروش حقوقی (تومان)۶۴۲.۷۹ میلیون
2,8903,194

آپ

 (بورس)
00:30:42 1401/07/10
میانگین فروش حقوقی (تومان)۶۳۴.۸۹ میلیون
6,2006,840

شپنا

 (بورس)
00:30:42 1401/07/10
میانگین فروش حقوقی (تومان)۵۸۳.۲ میلیون
5,2206,000

ساروج

 (فرابورس)
00:30:42 1401/07/10
میانگین فروش حقوقی (تومان)۵۶۲.۱۴ میلیون
18,43020,350