فیلتر هوشمند - درشت ترین فروشندگان حقوقی

 (فرابورس)
14:58:37 1402/09/18
میانگین فروش حقوقی (تومان)۴.۴۷ میلیارد
7,1307,870

 (فرابورس)
14:58:37 1402/09/18
میانگین فروش حقوقی (تومان)۴.۳۱ میلیارد
128,950142,450

 (فرابورس)
14:58:37 1402/09/18
میانگین فروش حقوقی (تومان)۳.۵۱ میلیارد
11,17012,850

وامید

 (بورس)
14:58:37 1402/09/18
میانگین فروش حقوقی (تومان)۳.۲۶ میلیارد
13,06015,020

تایرا

 (بورس)
14:58:37 1402/09/18
میانگین فروش حقوقی (تومان)۳.۲۱ میلیارد
7,7108,850

وبملت

 (بورس)
14:58:37 1402/09/18
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۳۳ میلیارد
4,3805,038

وارس

 (بازار پایه)
14:58:37 1402/09/18
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۱۶ میلیارد
40,60043,100

فخوز

 (بورس)
14:58:37 1402/09/18
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۰۵ میلیارد
3,2583,748

ثشرق

 (بورس)
14:58:37 1402/09/18
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۹۳ میلیارد
26,42029,200

دارو

 (بورس)
14:58:37 1402/09/18
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۹۱ میلیارد
27,17030,030

سرچشمه

 (فرابورس)
14:58:37 1402/09/18
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۹ میلیارد
7,4408,220

بوعلی

 (بورس)
14:58:37 1402/09/18
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۷۷ میلیارد
57,94064,020

فزر

 (فرابورس)
14:58:37 1402/09/18
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۶۴ میلیارد
42,65049,050

نوری

 (بورس)
14:58:37 1402/09/18
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۶۲ میلیارد
142,570157,570

خراسان

 (بورس)
14:58:37 1402/09/18
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۵۱ میلیارد
136,580150,940

وسدید

 (بازار پایه)
14:58:37 1402/09/18
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۴۹ میلیارد
4,4164,688

تاپکیش

 (فرابورس)
14:58:37 1402/09/18
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۴۸ میلیارد
12,76014,660

افق

 (بورس)
14:58:37 1402/09/18
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۴۵ میلیارد
16,43018,150

کگل

 (بورس)
14:58:37 1402/09/18
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۴۱ میلیارد
5,5206,340

کاما

 (بورس)
14:58:37 1402/09/18
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۴۱ میلیارد
4,7315,443