فیلتر هوشمند - درشت ترین فروشندگان حقوقی

 (بازار پایه)
02:15:29 1403/03/11
میانگین فروش حقوقی (تومان)۹.۵۱ میلیارد
1,8521,966

 (بورس)
02:15:29 1403/03/11
میانگین فروش حقوقی (تومان)۶.۱ میلیارد
7,7908,610

 (بازار پایه)
02:15:29 1403/03/11
میانگین فروش حقوقی (تومان)۴.۶۲ میلیارد
11,97012,710

وخارزم

 (بورس)
02:15:29 1403/03/11
میانگین فروش حقوقی (تومان)۴.۳۹ میلیارد
1,7822,050

شیراز

 (بورس)
02:15:29 1403/03/11
میانگین فروش حقوقی (تومان)۳.۷۴ میلیارد
25,16027,800

رافزا

 (فرابورس)
02:15:29 1403/03/11
میانگین فروش حقوقی (تومان)۳.۱۲ میلیارد
16,59019,070

حشکوه

 (بازار پایه)
02:15:29 1403/03/11
میانگین فروش حقوقی (تومان)۳.۰۷ میلیارد
2,2442,382

مادیرا

 (فرابورس)
02:15:29 1403/03/11
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۸ میلیارد
6,2606,900

کگل

 (بورس)
02:15:29 1403/03/11
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۵۴ میلیارد
4,1964,826

فغدیر

 (فرابورس)
02:15:29 1403/03/11
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۳۲ میلیارد
7,8609,040

فرآور

 (بورس)
02:15:29 1403/03/11
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۲۸ میلیارد
36,99042,550

بوعلی

 (بورس)
02:15:29 1403/03/11
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۲۴ میلیارد
61,08067,500

وبرق

 (بازار پایه)
02:15:29 1403/03/11
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۱۸ میلیارد
55,85059,250

ثپردیس

 (فرابورس)
02:15:29 1403/03/11
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۰۴ میلیارد
15,99018,390

شنفت

 (بورس)
02:15:29 1403/03/11
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۰۳ میلیارد
7,0507,790

شاوان

 (فرابورس)
02:15:29 1403/03/11
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۸۸ میلیارد
17,86019,720

قصفها

 (بورس)
02:15:29 1403/03/11
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۸۱ میلیارد
165,680190,600

حسیر

 (فرابورس)
02:15:29 1403/03/11
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۷۲ میلیارد
12,10013,920

ثفارس

 (بورس)
02:15:29 1403/03/11
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۶۲ میلیارد
27,74031,900

فنورد

 (بورس)
02:15:29 1403/03/11
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۵۱ میلیارد
11,87013,650