فیلتر هوشمند - درشت ترین فروشندگان حقوقی

 (فرابورس)
09:52:54 1399/11/05
میانگین فروش حقوقی (تومان)۷.۳۲ میلیارد
55,21061,020

 (بورس)
09:52:54 1399/11/05
میانگین فروش حقوقی (تومان)۶.۲۴ میلیارد
9,54010,540

 (بورس)
09:52:54 1399/11/05
میانگین فروش حقوقی (تومان)۴.۲۱ میلیارد
13,01014,370

شتران

 (بورس)
09:52:54 1399/11/05
میانگین فروش حقوقی (تومان)۳.۷۹ میلیارد
7,8608,680

سمگا

 (فرابورس)
09:52:54 1399/11/05
میانگین فروش حقوقی (تومان)۳.۱۴ میلیارد
28,46331,459

برکت

 (بورس)
09:52:54 1399/11/05
میانگین فروش حقوقی (تومان)۳.۰۳ میلیارد
19,47021,510

خمحرکه

 (بورس)
09:52:54 1399/11/05
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۸۸ میلیارد
5,2305,770

شبندر

 (بورس)
09:52:54 1399/11/05
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۷۵ میلیارد
19,78021,860

شستا

 (بورس)
09:52:54 1399/11/05
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۷۱ میلیارد
20,18022,300

فولاد

 (بورس)
09:52:54 1399/11/05
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۵۸ میلیارد
10,65011,770

فسپا

 (بورس)
09:52:54 1399/11/05
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۵ میلیارد
40,70044,980

بالاس

 (فرابورس)
09:52:54 1399/11/05
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۴۶ میلیارد
63,68770,389

حفاری

 (بورس)
09:52:54 1399/11/05
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۲۸ میلیارد
10,30011,380

کاوه

 (بورس)
09:52:54 1399/11/05
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۲۲ میلیارد
16,94018,720

غبهنوش

 (بورس)
09:52:54 1399/11/05
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۱۹ میلیارد
76,61084,670

شساخت

 (بازار پایه)
09:52:54 1399/11/05
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۱۲ میلیارد
40,13342,615

خزر

 (بورس)
09:52:54 1399/11/05
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۱۲ میلیارد
38,53042,570

خفولا

 (بازار پایه)
09:52:54 1399/11/05
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۱۱ میلیارد
69,36173,651

کچاد

 (بورس)
09:52:54 1399/11/05
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۱۱ میلیارد
18,86020,840

وپاسار

 (بورس)
09:52:54 1399/11/05
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۰ میلیارد
11,59012,810