فیلتر هوشمند - درشت ترین فروشندگان حقوقی

 (فرابورس)
00:02:03 1400/05/12
میانگین فروش حقوقی (تومان)۸.۳۴ میلیارد
10,83011,970

 (بورس)
00:02:03 1400/05/12
میانگین فروش حقوقی (تومان)۷.۷۴ میلیارد
20,92023,120

 (بازار پایه)
00:02:03 1400/05/12
میانگین فروش حقوقی (تومان)۷.۱۷ میلیارد
178,438189,474

بپاس

 (فرابورس)
00:02:03 1400/05/12
میانگین فروش حقوقی (تومان)۵.۰۴ میلیارد
59,72566,011

کرمان

 (فرابورس)
00:02:03 1400/05/12
میانگین فروش حقوقی (تومان)۴.۶۴ میلیارد
1,2361,366

شتوکا

 (فرابورس)
00:02:03 1400/05/12
میانگین فروش حقوقی (تومان)۳.۲۸ میلیارد
30,04033,202

وگستر

 (فرابورس)
00:02:03 1400/05/12
میانگین فروش حقوقی (تومان)۳.۲۴ میلیارد
11,66812,896

رنیک

 (فرابورس)
00:02:03 1400/05/12
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۱۷ میلیارد
15,45417,080

سهرمز

 (بورس)
00:02:03 1400/05/12
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۱۱ میلیارد
16,21017,910

آریان

 (بازار پایه)
00:02:03 1400/05/12
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۹۳ میلیارد
14,07314,943

شکبیر

 (بازار پایه)
00:02:03 1400/05/12
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۹۱ میلیارد
81,17686,196

وثنو

 (بازار پایه)
00:02:03 1400/05/12
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۹ میلیارد
4,1374,391

فارس

 (بورس)
00:02:03 1400/05/12
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۸۶ میلیارد
10,50011,600

پارس

 (بورس)
00:02:03 1400/05/12
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۸۵ میلیارد
164,770182,110

پترول

 (بورس)
00:02:03 1400/05/12
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۵۹ میلیارد
9,44010,420

شپدیس

 (بورس)
00:02:03 1400/05/12
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۵۷ میلیارد
138,680153,260

دلقما

 (بورس)
00:02:03 1400/05/12
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۵۲ میلیارد
37,30041,220

فوکا

 (بازار پایه)
00:02:03 1400/05/12
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۴۹ میلیارد
13,87914,737

فولاژ

 (بورس)
00:02:03 1400/05/12
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۴۷ میلیارد
16,88018,640

کالا

 (بورس)
00:02:03 1400/05/12
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۴۷ میلیارد
24,13026,670