فیلتر هوشمند - درشت ترین فروشندگان حقوقی

 (بورس)
11:12:57 1400/07/26
میانگین فروش حقوقی (تومان)۵.۰۸ میلیارد
26,06028,800

 (فرابورس)
11:12:57 1400/07/26
میانگین فروش حقوقی (تومان)۳.۸۳ میلیارد
30,65333,879

 (بورس)
11:12:57 1400/07/26
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۷۵ میلیارد
44,66049,360

وپاسار

 (بورس)
11:12:57 1400/07/26
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۳۴ میلیارد
13,72015,160

گنگین

 (بازار پایه)
11:12:57 1400/07/26
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۰۸ میلیارد
23,03224,456

تسه9912

 (فرابورس)
11:12:57 1400/07/26
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۰۶ میلیارد
661,543731,179

فاسمین

 (بورس)
11:12:57 1400/07/26
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۳۸ میلیارد
16,74018,500

شفن

 (بورس)
11:12:57 1400/07/26
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۳۳ میلیارد
437,200483,220

فولاد

 (بورس)
11:12:57 1400/07/26
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۳۲ میلیارد
10,07011,130

وسدید

 (بازار پایه)
11:12:57 1400/07/26
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۳ میلیارد
1,0211,083

فملی

 (بورس)
11:12:57 1400/07/26
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۲ میلیارد
12,77014,110

سنیر

 (بورس)
11:12:57 1400/07/26
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۱۴ میلیارد
104,420115,400

تاپیکو

 (بورس)
11:12:57 1400/07/26
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۱۲ میلیارد
13,74015,180

فسرب

 (بورس)
11:12:57 1400/07/26
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۰۴ میلیارد
78,84087,120

شپدیس

 (بورس)
11:12:58 1400/07/26
میانگین فروش حقوقی (تومان)۹۶۵.۵۳ میلیون
189,540209,480

آریان

 (بازار پایه)
11:12:58 1400/07/26
میانگین فروش حقوقی (تومان)۸۶۹.۵۲ میلیون
18,14219,264

شبریز

 (بورس)
11:12:58 1400/07/26
میانگین فروش حقوقی (تومان)۸۵۳.۸۶ میلیون
36,15039,950

البرز

 (بورس)
11:12:58 1400/07/26
میانگین فروش حقوقی (تومان)۷۶۰.۴۲ میلیون
2,2932,533

پارسان

 (بورس)
11:12:58 1400/07/26
میانگین فروش حقوقی (تومان)۷۴۹.۰۳ میلیون
33,55037,070

زاگرس

 (فرابورس)
11:12:58 1400/07/26
میانگین فروش حقوقی (تومان)۷۴۳.۸ میلیون
317,353350,757