فیلتر هوشمند - درشت ترین فروشندگان حقوقی

 (بورس)
00:40:45 1400/10/28
میانگین فروش حقوقی (تومان)۵.۲۸ میلیارد
43,65048,230

 (بورس)
00:40:45 1400/10/28
میانگین فروش حقوقی (تومان)۳.۱۱ میلیارد
8,5309,410

 (بورس)
00:40:45 1400/10/28
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۹۶ میلیارد
5,9206,540

فپنتا

 (بورس)
00:40:45 1400/10/28
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۹ میلیارد
462,710511,410

تنوین

 (بورس)
00:40:45 1400/10/28
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۶۲ میلیارد
5,9106,530

غبهنوش

 (بورس)
00:40:45 1400/10/28
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۵۹ میلیارد
54,41060,130

خلنت

 (بورس)
00:40:45 1400/10/28
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۵۸ میلیارد
60,88067,280

حشکوه

 (بازار پایه)
00:40:45 1400/10/28
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۵۸ میلیارد
3,2113,409

وبصادر

 (بورس)
00:40:45 1400/10/28
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۵۲ میلیارد
1,8071,997

سخوز

 (بورس)
00:40:45 1400/10/28
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۴۴ میلیارد
20,01022,110

پاکشو

 (بورس)
00:40:45 1400/10/28
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۴ میلیارد
5,7206,320

فولاد

 (بورس)
00:40:45 1400/10/28
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۲۳ میلیارد
9,50010,480

بپاس

 (فرابورس)
00:40:45 1400/10/28
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۱۷ میلیارد
33,25036,650

شپدیس

 (بورس)
00:40:45 1400/10/28
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۱ میلیارد
143,680158,800

ثشاهد

 (بورس)
00:40:45 1400/10/28
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۰۶ میلیارد
8,5509,430

وگردش

 (بازار پایه)
00:40:45 1400/10/28
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۰۴ میلیارد
9,97010,570

رانفور

 (بورس)
00:40:45 1400/10/28
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۰۳ میلیارد
3,2863,630

گنگین

 (بازار پایه)
00:40:45 1400/10/28
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۰۲ میلیارد
29,05030,750

زاگرس

 (فرابورس)
00:40:45 1400/10/28
میانگین فروش حقوقی (تومان)۹۴۷.۱۳ میلیون
180,150199,050

سفارس

 (بورس)
00:40:45 1400/10/28
میانگین فروش حقوقی (تومان)۸۱۴.۲ میلیون
14,30015,800