فیلتر هوشمند - درشت ترین فروشندگان حقوقی

 (فرابورس)
14:02:35 1400/02/27
میانگین فروش حقوقی (تومان)۳.۴ میلیارد
37,85941,843

 (بورس)
14:02:35 1400/02/27
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۴۶ میلیارد
8,2909,150

 (بورس)
14:02:35 1400/02/27
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۱ میلیارد
16,26017,960

وغدیر

 (بورس)
14:02:35 1400/02/27
میانگین فروش حقوقی (تومان)۲.۰ میلیارد
9,62010,620

کاوه

 (بورس)
14:02:35 1400/02/27
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۸۸ میلیارد
19,14021,140

خزامیا

 (بورس)
14:02:35 1400/02/27
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۶۳ میلیارد
7,7608,560

کاما

 (بورس)
14:02:35 1400/02/27
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۶۲ میلیارد
10,33011,410

میدکو

 (فرابورس)
14:02:35 1400/02/27
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۶۱ میلیارد
33,96637,540

وخارزم

 (بورس)
14:02:36 1400/02/27
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۶ میلیارد
4,0664,494

قرن

 (بورس)
14:02:36 1400/02/27
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۵۶ میلیارد
58,32064,440

فروی

 (فرابورس)
14:02:36 1400/02/27
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۴۸ میلیارد
48,31853,404

زاگرس

 (فرابورس)
14:02:36 1400/02/27
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۴۸ میلیارد
201,771223,009

اخابر

 (بورس)
14:02:36 1400/02/27
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۳۶ میلیارد
7,9808,800

پرداخت

 (بورس)
14:02:36 1400/02/27
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۳۴ میلیارد
22,17024,490

برکت

 (بورس)
14:02:36 1400/02/27
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۳۳ میلیارد
25,80028,500

همراه

 (بورس)
14:02:36 1400/02/27
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۳۲ میلیارد
21,28023,520

ونیکی

 (بورس)
14:02:36 1400/02/27
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۲۴ میلیارد
7,6708,470

وپارس

 (بورس)
14:02:36 1400/02/27
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۱۵ میلیارد
2,4372,693

فارس

 (بورس)
14:02:36 1400/02/27
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۱۳ میلیارد
8,7609,680

جم پیلن

 (بورس)
14:02:36 1400/02/27
میانگین فروش حقوقی (تومان)۱.۰۹ میلیارد
67,64074,740