فیلتر هوشمند - خروج پول هوشمند

 (فرابورس)
22:59:41 1400/05/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۸۵.۰
15,78317,443

گشان

 (بازار پایه)
22:59:41 1400/05/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲۶.۰
24,12725,111

غصینو

 (فرابورس)
22:59:41 1400/05/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲۳.۳
44,36649,036

غویتا

 (فرابورس)
22:59:41 1400/05/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۸.۶
8,0818,931

فجر

 (بورس)
22:59:41 1400/05/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۷.۶
29,08032,140

سکارون

 (بازار پایه)
22:59:41 1400/05/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۵.۰
101,976108,282

شزنگ

 (بازار پایه)
22:59:41 1400/05/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۴.۹
126,141133,943

حآسا

 (فرابورس)
22:59:41 1400/05/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۲.۹
22,36624,720

وزمین

 (بازار پایه)
22:59:41 1400/05/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۰.۶
9,86810,690

بالبر

 (بورس)
22:59:41 1400/05/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۸.۰
43,32047,880

وتوشه

 (بورس)
22:59:41 1400/05/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۷.۷
5,8606,460

وآیند

 (بازار پایه)
22:59:41 1400/05/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۷.۴
10,37311,237

ولغدر

 (بورس)
22:59:41 1400/05/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۷.۲
17,02018,800

غالبر

 (بورس)
22:59:41 1400/05/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۷.۱
12,78014,120

سنیر

 (بورس)
22:59:41 1400/05/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۷.۰
160,280177,140