فیلتر هوشمند - خروج پول هوشمند

 (بازار پایه)
00:24:57 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۴۰.۹
2,7992,913

فبستم

 (بازار پایه)
00:24:57 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳۹.۲
12,41013,170

ومشان

 (بازار پایه)
00:24:57 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳۵.۶
60,15063,850

وشهر

 (بازار پایه)
00:24:57 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲۵.۲
4,0314,279

فمراد

 (بورس)
00:24:57 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲۴.۸
39,35043,490

ساراب

 (بورس)
00:24:57 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲۳.۲
16,17018,590

سیدکو

 (بورس)
00:24:57 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲۰.۸
6,6107,290

حفارس

 (بورس)
00:24:57 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲۰.۸
10,62011,720

وامیر

 (بازار پایه)
00:24:57 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۷.۳
250,050265,450

واحصا

 (بازار پایه)
00:24:57 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۳.۷
84,60089,800

وبرق

 (بازار پایه)
00:24:57 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۳.۶
44,25046,950

ثعتما

 (بازار پایه)
00:24:57 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۳.۰
11,43012,130

آرمان

 (بازار پایه)
00:24:57 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۱.۴
4,0754,327

پسهند

 (بورس)
00:24:57 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۰.۷
29,67032,790

شفا

 (بورس)
00:24:57 1401/07/10
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۹.۶
14,18015,660