فیلتر هوشمند - خروج پول هوشمند

 (بازار پایه)
00:36:03 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۶۸.۶
17,79019,650

شزنگ

 (بازار پایه)
00:36:03 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۴۵.۰
102,850109,150

سمایه

 (بازار پایه)
00:36:03 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳۸.۲
4,1474,403

فالوم

 (بازار پایه)
00:36:03 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۸.۰
16,35017,350

شلرد

 (بازار پایه)
00:36:03 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۴.۳
11,19011,870

ثنظام

 (بازار پایه)
00:36:03 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۰.۰
13,09013,890

میدکو

 (بورس)
00:36:03 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۹.۱
43,65048,230

تمحرکه

 (بازار پایه)
00:36:03 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۹.۰
15,02015,940

فسا

 (بازار پایه)
00:36:03 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۸.۵
850902

قنیشا

 (بورس)
00:36:03 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۸.۱
41,11045,430

مداران

 (بورس)
00:36:03 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۷.۵
14,26015,760

لوتوس

 (بورس)
00:36:03 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۷.۲
5,4406,000

لپیام

 (بازار پایه)
00:36:03 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۷.۰
24,90027,500

خفناور

 (بازار پایه)
00:36:03 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۶.۱
28,60030,300

ثغرب

 (فرابورس)
00:36:03 1400/10/28
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۶.۰
3,4483,810