فیلتر هوشمند - خروج پول هوشمند

 (بورس)
10:39:39 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۵۷.۸
32,23035,610

کالا

 (بورس)
10:39:39 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۵۶.۰
31,18034,460

دقاضی

 (بازار پایه)
10:39:39 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۴۱.۶
30,17932,045

ختور

 (بورس)
10:39:39 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳۴.۰
18,71020,670

کگهر

 (فرابورس)
10:39:40 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳۲.۳
42,31346,765

وپترو

 (بورس)
10:39:40 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲۹.۱
11,91013,150

فرابورس

 (فرابورس)
10:39:40 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲۳.۴
22,30824,656

کترام

 (بورس)
10:39:40 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲۲.۰
21,26023,480

دبالک

 (فرابورس)
10:39:40 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲۱.۹
9,49810,496

لبوتان

 (بورس)
10:39:40 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۹.۰
47,11052,050

بکاب

 (بورس)
10:39:40 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۷.۵
144,710159,930

وخاور

 (بورس)
10:39:40 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۶.۲
5,2305,770

تابا

 (بازار پایه)
10:39:40 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۶.۰
30,32132,195

کاوه

 (بورس)
10:39:41 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۴.۵
16,29017,990

وملت

 (بازار پایه)
10:39:41 1400/07/26
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۴.۰
3,1293,255