فیلتر هوشمند - خروج پول هوشمند

 (بازار پایه)
02:08:57 1403/03/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۹.۰
41,95044,450

شزنگ

 (بازار پایه)
02:08:57 1403/03/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۶.۵
94,00097,800

کاسپین

 (فرابورس)
02:08:57 1403/03/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۵.۲
21,85024,150

ویسا

 (بازار پایه)
02:08:57 1403/03/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۴.۹
6,4006,780

کگهر

 (فرابورس)
02:08:57 1403/03/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۴.۹
15,38016,980

دسینا

 (بورس)
02:08:57 1403/03/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳.۸
16,90019,440

زگلدشت

 (فرابورس)
02:08:57 1403/03/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳.۷
21,55024,750

پارسیان

 (بورس)
02:08:57 1403/03/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳.۶
3,8084,380

قشهد

 (بورس)
02:08:57 1403/03/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳.۴
15,32016,920

شخارک

 (بورس)
02:08:57 1403/03/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳.۳
46,84051,760

وجامی

 (بازار پایه)
02:08:57 1403/03/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳.۲
1,8972,013

ثعتما

 (بازار پایه)
02:08:57 1403/03/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳.۰
31,30033,200

خمحور

 (بورس)
02:08:57 1403/03/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۹
4,7805,280

شدوص

 (بورس)
02:08:57 1403/03/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۹
4,3174,965

شفا

 (بورس)
02:08:57 1403/03/11
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲.۹
16,03017,710