فیلتر هوشمند - خروج پول هوشمند

 (بورس)
13:58:53 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳۳۰.۶
272,270300,910

وبیمه

 (بورس)
13:58:53 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۱۱۳.۵
2,6602,938

رتکو

 (بورس)
13:58:53 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۹۳.۶
16,71018,450

تکنو

 (بورس)
13:58:53 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۶۸.۶
20,66022,820

ولتجار

 (بازار پایه)
13:58:53 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۶۶.۷
7,5828,380

پکویر

 (بورس)
13:58:53 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۵۳.۹
12,07013,330

پخش

 (فرابورس)
13:58:53 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۵۲.۰
29,62032,736

ودی

 (فرابورس)
13:58:53 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۵۱.۶
19,33621,370

وهنر

 (بازار پایه)
13:58:53 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۴۷.۹
7,9618,453

فمراد

 (بورس)
13:58:53 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۴۲.۰
83,93092,750

کویر

 (بورس)
13:58:53 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳۴.۲
16,90018,660

خوساز

 (بورس)
13:58:53 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۳۱.۸
7,0607,800

دروز

 (بورس)
13:58:53 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲۷.۸
30,48033,680

وسلرستا

 (بورس)
13:58:53 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲۵.۶
855945

لخانه

 (بازار پایه)
13:58:53 1400/02/27
میانگین قدرت پول ۲ روز اخیر۲۵.۲
26,40229,180