فایل کوین

رمزارز - رتبه 38
قیمت :
788,987 تومان
$28.00 
+2.1%+

معاملات روزانه$207,175,582
حجم بازار$4,221,945,472
سکه در گردش150,981,723
عرضه کل150,981,723

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

27.88
28.39

27.50
28.30

27.86
29.56

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0%-
+2.1%+
7.7%-