فایل کوین

رمزارز - رتبه
قیمت :
225,777 تومان
$4.00 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

215,680
226,915

158,892
160,979

221,916
223,029

220,822
223,117

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار فایل کوین

نمایش اخبار قدیمی‌تر