فایل کوین

رمزارز - رتبه
قیمت :
269,018 تومان
$5.00 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

263,482
277,161

158,892
160,979

265,277
266,943

264,035
266,601

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار فایل کوین

نمایش اخبار قدیمی‌تر