سهم گلچین
1402/08/01
10:33
#خکمک اطلاعیه 1402/07/30 *کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا* 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۴ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود. این...

#خکمک


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۴ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


این در حالیست شرکت برای دوره مشابه سال گذشته مبلغ (۹۴) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نموده است
#کیمیا


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۱۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۷۵ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#شبهرن


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*نفت بهران*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۷۶۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۳۹ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#میدکو


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ (۶) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


۲۰ درصد افزایش زیان نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#تفارس


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*تامین سرمایه خلیج فارس*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲۶۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۲۹۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#خکاوه


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*سایپا دیزل*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۳۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


این در حالیست شرکت برای دوره مشابه سال گذشته مبلغ (۲۳۵) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نموده است
#فغدیر


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*آهن و فولاد غدیر ایرانیان*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۴۷۴ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۳۰۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#زماهان


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان*


۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ (۲۵۹) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


این در حالیست شرکت برای دوره مشابه سال گذشته مبلغ ۳۵۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده است
#فنورد


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*نورد و تولید قطعات فولادی*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۲۴۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۷۶ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#ونوین


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*بانک اقتصاد نوین*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۰۱۶ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۲۲۶ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#خمحور


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*تولید محور خودرو*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۹۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۶۰۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#لکما


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*کارخانجات مخابراتی ایران*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ (۹) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


۷۴ درصد کاهش زیان نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#حگردش


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*ریل گردش ایرانیان*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۷۶ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۲ درصد کاهش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#ثشاهد


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*شاهد*


۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ (۱۱) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


۸ درصد کاهش زیان نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#آسیاتک


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*انتقال داده های آسیاتک*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۶۳۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۵۵ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#نیان


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*نیان الکترونیک*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۸,۰۶۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱,۹۹۶ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#غبشهر


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*صنعتی بهشهر*


۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲۴۴ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۲۰ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#پخش


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*پخش البرز*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۲۹۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۴۱ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#خودرو


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*ایران خودرو*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ (۷۴۴) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


۶۸ درصد افزایش زیان نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#واتی


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند*


۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۵۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۴ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#شفارا


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*پتروشیمی فارابی*


۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۹۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۸ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشتهانتهای خبر

0
0