بورس۲۴
1401/06/27
13:35
کدام صندوق های قابل معامله از قیمت های پذیره نویسی خود عقب تر هستند؟

دارا یکم، پالایش، آوا، استارز و سلام از تابستان سال ۹۲ که نخستین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بازار پذیره نویسی شد تا کنون تعداد این صندوق ها به ۱۱۷ رسیده است. از این تعداد ۱۴ درصد از صندوق ها نسبت به قیمت پذیره نویسی خود عقب ترند، یا به بیان بهتر با بازدهی منفی مواجه هستند. حدود ۱۶ درصد از این صندوق ها نیز بازدهی صفر تا یک درصد دارند.

کدام صندوق های قابل معامله از قیمت های پذیره نویسی خود عقب تر هستند؟

بورس۲۴ : از تابستان سال ۹۲ که نخستین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بازار پذیره نویسی شد تا کنون تعداد این صندوق ها به ۱۱۷ رسیده است. از این تعداد ۱۴ درصد از صندوق ها نسبت به قیمت پذیره نویسی خود عقب ترند، یا به بیان بهتر با بازدهی منفی مواجه هستند. حدود ۱۶ درصد از این صندوق ها نیز بازدهی صفر تا یک درصد دارند.


صندوق های دارا یکم، پالایش، آوا، استارز و سلام بیشترین عقب ماندگی را نسبت به قیمت پذیره نویسی خود دارند. تیر ماه سال ۹۹ یعنی یک ماه قبل از آغاز دوره ریزش بازار سرمایه بود که صندوق دارا یکم با قیمت پایه ۲۲ هزار و ۸۷۸ تومان پذیره نویسی شد. خریداران این صندوق حالا پس از ۲۶ ماه با زیان ۵۹ درصدی مواجه هستند. زیرا بهای هر سهم دارا یکم هم اکنون در محدوده ۹ هزار و ۴۴۰ تومان قرار دارد.


صندوق پالایشی یکم با نماد پالایش هم که در خرداد ماه سال ۹۹ برای نخستین بار پا به بازار سرمایه گذاشت اکنون با بازدهی منفی ۳۱ درصد مواجه است. پالایش با قیمت ۱۱ هزار و ۳۷۴ تومان پذیرش شد و اکنون با گذشت ۲۷ ماه از آغاز پذیره نویسی، قیمت هر سهم این صندوق در بازار در حدود ۷ هزار و ۷۹۰ تومان قرار دارد.


هم وزن، پادا، آرام، ثروت، عقیق، اوج، ارمغان، مروارید، سپهر، اهرم و سخند نیز در رتبه های بعدی بیشترین بازدهی منفی قرار دارند.


صندوق قابل معامله
صندوق قابل معامله
انتهای خبر

0
0